Ο πρόεδρος της Σερβίας και ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας στο Φανάρι

Loading...


Τήν μεσημβρίαν τής Τρίτης, 5ης Φεβρουαρίου, ο Εξοχ. κ. Tomislav Nikolic, Πρόεδρος τής Σερβίας, πραγματοποιών διήμερον επίσημον επίσκεψιν εις Τουρκίαν, προσήλθεν εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί έσχεν εγκάρδιον κατ’ ιδίαν συνάντησιν μετά τής Α.Θ.Παναγιότητος, τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, αποδοθεισών τών προσηκουσών τώ αξιώματι αυτού τιμών.

Τήν Αυτού Εξοχότητα συνώδευον η Εξοχ. κ. Alisa Maric, Υπουργός Νεότητος καί Αθλητισμού, οι Εξοχ. κ.κ. Goran Aleksic, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, καί Dusan Spasojevic, Πρέσβυς εν Αγκύρα, καθώς καί συνεργάται αυτής.

Κατά τήν συνάντησιν μεταξύ τών δύο ανδρών, διαρκείας μιάς ώρας, συνεζητήθησαν γενικού ενδιαφέροντος θέματα, ετονίσθη ο ακατάλυτος δεσμός μεταξύ τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τού ευσεβούς Σερβικού λαού καί τής Εκκλησίας αυτού, θυγατρός τής Μεγάλης Εκκλησίας, καί αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα. Μετά τήν λήψιν τών αναμνηστικών φωτογραφιών ο Εξοχώτατος κ. Πρόεδρος προσεκύνησε μετά πολλής ευλαβείας εις τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς υπό Κληρικών τής Πατριαρχικής Αυλής, καί ανεχώρησε, προπεμφθείς μετά τών αυτών τιμών.

Ο Εξοχ. κ. Hans-Peter Friedrich, Υπουργός Εσωτερικών τής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, εις τά Πατριαρχεία

Τό απόγευμα τής Τρίτης, 5ης Φεβρουαρίου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο μετά τών προσηκουσών τιμών καί πολλής εγκαρδιότητος τόν Εξοχ. Δρα Hans-Peter Friedrich, Υπουργόν Εσωτερικών τής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, συνοδευόμενον υπό τής Ευγεν. κ. Jutta Wolke, Γεν. Προξένου εν τή Πόλει, καί συνεργατών αυτού.

Πρό τής συναντήσεως ο Εξοχώτατος προσεκύνησεν εις τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ενώ τήν συνάντησιν ταύτην εκάλυψεν ικανός αριθμός δημοσιογράφων εντεύθεν καί εκ Γερμανίας.