Ο Νέος Πρέσβυς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο Ισραήλ και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Τρίτην, 17ην /30 Οκτωβρίου 2012, ο Νέος Πρέσβυς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης εις το Ισραήλ κ. Branko Kesić, συνοδευόμενος υπό της συζύγου αυτού και υπό του αναπληρωτού Διευθυντού του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της SRPSCA εις το Τελ Αβίβ, κ. Alexander Nicolić επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον νέον Πρέσβυν της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και τους συνοδούς αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ μετά του Πατριαρχικού Επιτρόπου Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τον κ. Branko Kesićτην άνωθεν ενίσχυσιν εις την ευαίσθητον και δύσκολον υπηρεσίαν αυτού εν όψει των εξελισσομένων δυσκόλων καταστάσεων εις την ευρυτέραν περιοχήν της Μέσης Ανατολής.

Ο Μακαριώτατος υπεγράμμισεν ιδιαιτέρως τον ειρηνευτικόν, συμφιλιωτικόν και ανθρωπιστικόν ρόλον του Πατριαρχείου δια την προστασίαν της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου και του σεβασμού της ανθρωπίνης ζωής, εξευτελιζομένης εις διώξεις, βασανιστήρια και θανάτους. «Βασικαί ελευθερίαι του ανθρώπου», είπεν ο Μακαριώτατος, «παραβιάζονται υπό την πίεσιν της προωθουμένης παγκοσμιοποιήσεως, καταργούσης τας εθνικάς και πολιτιστικάς οντότητας και παραδόσεις και διαιρούσης τους λαούς.

Ο κ. Branko Kesić ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια τας τοποθετήσεις ταύτας και είπεν εις Αυτόν ότι και η χώρα της Σερβίας είναι εν από τα θύματα της ισοπεδωτικής ταύτης τακτικής των μεγάλων δυνάμεων. Ο Μακαριώτατος υπεγράμμισε και πάλιν τον ενοποιόν ρόλον της Ορθοδόξου Εκκλησίας δια τα Ορθόδοξα έθνη και την πολεμικήν εναντίον του ρόλου τούτου, με παράδειγμα την σχισματικήν Εκκλησίαν των Σκοπίων και ανεφέρθη εις τας προσπαθείας του Πατριαρχείου δια την διατήρησιν του καθεστώτος της πόλεως των Ιεροσολύμων.

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος εχορήγησε τω κυρίω Πρέσβει το βιβλίον της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας, μετά δε τούτο ούτος ανεχώρησε δια την προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως.