Ο Πατριάρχης στην Κρήτη 2-4 Σεπτεμβρίου

Loading...


Ἀνακοινωθὲν ἐπὶ τῇ μεταβάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Κρήτην.

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος πρόκειται νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Κρήτην ἀπὸ 1ης μέχρι καὶ 4ης προσεχοῦς Σεπτεμβρίου προκειμένου ὅπως:

α) ἀνταποκριθῇ εἰς τὴν ἀδελφικὴν πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου νὰ ἐπισκεφθῇ καὶ εὐλογήσῃ τὴν ἐπαρχίαν ἐν ᾗ προσφάτως κατεστάθη ποιμενάρχης,
β) ἐγκαινιάσῃ τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς γυναικείας Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Χρυσοπηγῆς) Χανίων, καί

γ) ὁμιλήσῃ ἐνώπιον τῆς ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης συνερχομένης Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 19ῃ Αὐγούστου 2012
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ
ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18:30 – Ἐπίσημος ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου τῆς πόλεως Ρεθύμνης, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκπροσώπων τῆς Πολιτείας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναχικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ. – Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη. – Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

19:00 – Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ρεθύμνης. – Προσφώνησις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου. – Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
19:30 – Ἐγκαίνια τῆς αἰθούσης τοῦ Κέντρου Ὀρθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου εἰς τό ἰσόγειον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου.

20:00 – Δεξίωσις εἰς τήν Μεγάλην Αἴθουσαν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, ἔνθα ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος θά δεχθεῖ τά σεβάσματα τῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ. – Μετάβασις εἰς τό ἐπί τοῦ λόφου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου – Θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου καί πάντων τῶν Ρεθυμνίων Ἁγίων. – Παράθεσις ἐπισήμου δείπνου πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

09:00 – Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Εἰρήνης. – Ὑποδοχή, Προσφωνήσεις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Εὐγενίου καί τῆς Καθηγουμένης Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θέκλης. – Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. – Ἐγκαίνια τῶν νέων Ἐργαστηρίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. – Πρόγευμα εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς.

10:30 – Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἀντιπεριφέρειαν Ρεθύμνης. Ὑποδοχή ὑπό τῆς κ. Μαρίας Λιονῆ, Ἀντιπεριφερειάρχου Ρεθύμνης. Δεξίωσις. – Μετάβασις εἰς τήν παλαιάν πόλιν, προσκύνημα εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων.

11:30 – Ἐπίσκεψις εἰς τό Ἱστορικόν – Λαογραφικόν Μουσεῖον τῆς πόλεως Ρεθύμνης.

12:00 – Ἐκδήλωσις τοῦ Δήμου Ρεθύμνης πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό «Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ» τοῦ Δήμου Ρεθύμνης. – Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Ἁγιογραφίας τῶν Ἁγιογράφων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου εἰς τό «Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ» τοῦ Δήμου Ρεθύμνης.

13:00 – Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Σωτῆρος Χριστοῦ Κουμπέ. – Ὑποδοχή, Προσφωνήσεις ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Εὐγενίου καί τῆς Καθηγουμένης Ὁσιωτ. Μοναχῆς Πανσέμνης. – Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. – Ἐγκαίνια τῆς ἀνακαινισθείσης αἰθούσης εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κυροῦ Τίτου.

14:00 – Ἀναχώρησις διά τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἀρκαδίου.

14:30 – Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἀρκαδίου. – Ὑποδοχή, Δοξολογία, Προσφωνήσεις ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί ὑπό τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παν. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀνθίμου. – Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Π τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. – Ἐγκαίνια τῶν ἀνακαινισθεισῶν αἰθουσῶν τοῦ νέου Μουσείου τῆς Μονῆς. – Παράθεσις ἐπισήμου γεύματος εἰς τήν Τράπεζαν τῆς Μονῆς.

17:00 – Ἐπίσκεψις εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ἀρσανίου καί ἀναχώρησις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου διά τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης.Ετικέτες