Εγκαίνια Ιερού Ναού Αγίας Αναστάσεως (13 Σεπτεμβρίου)

Loading...


Πρόκειται για τον Ναό του Παναγίου Τάφου, που ο Μέγας Κωνσταντίνος ανήγειρε στον τόπο του Γολγοθά και τον οποίο εγκαινίασε κατά το έτος 330.

Απολυτίκιον. Ήχος δ’.
Ως του άνω στερεώματος την ευπρέπειαν, και την κάτω συναπέδειξας ωραιότητα, του αγίου σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε. Στερέωσον αυτό εις αιώνα αιώνος, και πρόσδεξαι ημών, τας εν αυτώ απαύστως, προσαγομένας σοι δεήσεις, διά της Θεοτόκου, η πάντων ζωή και ανάστασις.

Διαβάστε εδώ:  Αγιος Γέροντας Παΐσιος: Λόγοι περί Σταυρού

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.
Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία, ανεδείχθη άπαντας, φωταγωγούσα τους πιστούς· εν ω εστώτες κραυγάζομεν· Τούτον τον οίκον, στερέωσον Κύριε.

Μεγαλυνάριον.
Αίματί σου Λόγε ζωοποιώ, αγιαζομένη, Εκκλησία σου η σεπτή, οίκόν σοι καινίζει, τη ση επισκιάσει, εις δόξαν της σης θείας, μεγαλειότητος.