Κυπριακή Κοινοβουλευτική ομάδα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Τετάρτην, 25 Ιουλίου 2012, εξαμελής ομάς αντιπροσώπων της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευρισκομένη κατ’ αυτάς εις επίσκεψιν εργασίας εις το Ισραήλ, συνοδευομένη υπό του Πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας εις το Ισραήλ κ. Δημητρίου Χατζηαργυρού και του μέλους της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Παναγιώτου Δημοσθένους, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την Κυπριακήν Κοινοβουλευτικήν ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Ομιλών εξ ονόματος της ομάδος ταύτης ο Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο υιός του μακαριστού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσου Παπαδοπούλου, είπεν ότι δεν θα ήτο δυνατόν να επισκεφθούν το Ισραήλ, χωρίς να επισκεφθούν  τον Πανάγιον Τάφον και το Πατριαρχείον, δια να λάβουν δύναμιν και ευλογίαν.

Ο Μακαριώτατος καλωσωρίζων τους εν λόγω Κοινοβουλευτικούς επισκέπτας επί των οικονομικών της Κύπρου ηυχήθη αυτοίς την δύναμιν της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις το κρίσιμον και ευαίσθητον δια την εποχήν ημών οικονομικόν έργον αυτών και την επιτυχίαν εις τούτο καθώς και επιτυχίαν εις την οσημέραι καλώς βαίνουσαν συνεργασίαν μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρίαν να ομιλήση εις τους επισκέπτας Αυτού περί της ιστορίας του Πατριαρχείου και του έργου αυτού, του θρησκευτικού, κοινωνικού, φιλανθρωπικού και ειρηνευτικού εις την Αγίαν Γην, αναμέσον των οπαδών των 3 μεγάλων μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο εκπροσωπών την ομάδα ταύτην ειρηθείς κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος επέδωσεν αναμνηστικόν δώρον εις τον Μακαριώτατον, ο δε Μακαριώτατος επέδωσεν αυτώ και τοις συνοδοίς αυτού ως δώρον εικόνα του Παναγίου Τάφου και το βιβλίον της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Αγιοταφίτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και το βιβλίον του καθηγητού κ. Φωτίου Δημητρακοπούλου περί του τόπου του Βαπτίσματος του Κυρίου και το περιοδικόν  του Πατριαρχείου «Νέα Σιών» του έτους 2007.

Ζητούντες τας ευλογίας του Μακαριωτάτου οι εν λόγω Κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι ανεχώρησαν δια την προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον.

{youtube}j8zDtoj8tJc{/youtube}