Επίσκεψη του Βασιλιά των Ashanti της Γκάνα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Τρίτην, 4ην /17ην Ιουλίου 2012, η Αυτού Μεγαλειότης ο Βασιλεύς των Ashanti της Γκάνα κ. Otomfuo Osei Tutu II επεσκέφθη το Πατριαρχείον μετά συνοδείας Αυτού.

Τον Μεγαλειότατον Βασιλέα των Ashanti εδέχθη μετά χαράς και της προσηκούσης τιμής η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Αγιοταφιτών πατέρων.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρίαν να εξηγήση εις τον εκλεκτόν επισκέπτην Αυτού περί του δια μέσου των αιώνων αγιαστικού, θρησκευτικού, ειρηνευτικού και συμφιλιωτικού έργου του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην. «Εις την Γην ταύτην των προφητών και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», είπεν ο Μακαριώτατος, «το Πατριαρχείον προωθεί την ειρηνικήν συμβίωσιν των λαών και οπαδών των διαφορετικών θρησκευμάτων.

Τον υψηλόν βασιλέα επισκέπτην ετίμησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος με την τιμητικήν διάκρισιν του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου. Το παράσημον τούτο απονέμει το Πατριαρχείον εις ανωτάτους θρησκευτικούς η πολιτικούς αρχηγούς η εις βοηθήσαντας ενεργώς εις την διατήρησιν και διαφύλαξιν των Παναγίων Προσκυνημάτων.

Συγκεκινημένος ο βασιλεύς ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την απονεμηθείσαν Αυτώ τιμήν καθώς και ο εκ της Δημαρχίας των Ιεροσολύμων διοργανώσας την επίσκεψιν ταύτην και συνοδός του βασιλέως κ. Elad Halevy.

Επί πλέον ο Μακαριώτατος επέδωσε τω βασιλεί μαργαριταρένιαν αχιβάδα μετ’ εικόνος της Γεννήσεως του Χριστού και το βιβλίον του καθηγητού κ. Δημητρακοπούλου περί του τόπου του βαπτίσματος του Κυρίου και ασημένιας εικόνας του Αγίου Τάφου. Ευλογίας απένειμε ο Μακαριώτατος και εις τα μέλη της συνοδείας του βασιλέως.

Ευχαριστών ο βασιλεύς εξήλθε δια την συνέχειαν της προσκυνηματικής Αυτού περιοδείας και των επαφών Αυτού μετ’ Ισραηλινών παραγόντων.

{youtube}9GeBq8EqyMw{/youtube}