Η επίσκεψη του Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην Αττάλεια (14-18 Ιουλίου)

Loading...


Η Επίσκεψις τού Πατριάρχου εις Αττάλειαν
Αδελφική προσκλήσει τού Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας, Υπερτίμου καί Εξάρχου Σίδης καί Ατταλείας, κ. Σωτηρίου, η Α.Θ.Παναγιότης ο Πατριάρχης επεσκέφθη από 14-18 τ.μ. Ιουλίου τήν Αττάλειαν, εις τόν Ι. Ναόν τού Αγίου Αλυπίου τού Κιονίτου τής οποίας Ούτος εχοροστάτησε τήν Κυριακήν τών Αγίων Πατέρων τής Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, 15ην ιδίου. Εις τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας τόν υψηλόν επισκέπτην τής Επαρχίας του προσεφώνησεν ο οικείος Ποιμενάρχης καί απήντησεν ο Πατριάρχης ομιλήσας εκτενώς πρός τό πολυπληθές εκκλησίασμα αποτελούμενον κυρίως εκ Ρώσσων ομοδόξων αδελφών εγκατεστημένων εν Ατταλεία καί τή ευρυτέρα περιοχή, διό καί αμφότεραι αι ομιλίαι μετεγλωττίσθησαν εις τήν ρωσσικήν γλώσσαν.

Τήν μεσημβρίαν ο Σεβ. άγιος Πισιδίας παρέθεσεν επίσημον γεύμα πρός τιμήν τής Α. Θ.Παναγιότητος, εις τά επιδόρπια τού οποίου εγένοντο καί πάλιν ομιλίαι υπό τών δύο ανδρών, ενώ επηκολούθησε μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα εκτελεσθέν υπό εξ Ελλάδος ελθόντων νέων προσκυνητών.

Είς τε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί εις τό γεύμα παρέστησαν ο εν Αγκύρα Επιτετραμμένος τής Ελλάδος Εξοχ. κ. Θεοχάρης Λαλάκος καί ο εν Σμύρνη Γενικός Πρόξενος αυτής Εντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης μετά τής μνηστής αυτού.

Τό απόγευμα ο Πατριάρχης καί οι σύν αυτώ επεσκέφθησαν τόν παλαιόν ναόν τού Αγίου Γεωργίου, σήμερον ιδιοκτησίαν καί Μουσείον τής οικογενείας Suna καί İnan Kıraç, εντός τού συγκροτήματος τού οποίου λειτουργεί καί τό Ινστιτούτον Ερεύνης τών Μεσογειακών Πολιτισμών.

Τό εσπέρας παρέθεσε δείπνον πρός τιμήν τής Α.Θ.Παναγιότητος ο ιερατικώς Προϊστάμενος τής ενορίας Πανοσιολ. Μ. Ιεροκήρυξ κ. Βησσαρίων, εις τό οποίον παρεκάθησαν καί οι ως άνω επίσημοι. Κατά τόν υπόλοιπον χρόνον τής εν Ατταλεία παραμονής Του ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσκέφθη διάφορα αξιοθέατα, ενώ τό απόγευμα τής Τρίτης, 17ης τ.μ., μετέβη εις Alanya, ένθα εγένετο δεκτός υπό τού Δημάρχου Εντιμ. κ. Hasan Sipahioğlu, Δικηγόρου, όστις καί εξενάγησεν Αυτόν καί τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν εις τό φρούριον τής κωμοπόλεως καί τόν εν αυτώ παλαιοχριστιανικόν ναόν, ως καί τόν πλησίον αυτής Ι. Ναόν τού Αγίου Γεωργίου, τόπον πανηγύρεων τών Ρωμηών κατοίκων της μέχρι τής ανταλλαγής τών πληθυσμών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέστρεψεν αεροπορικώς εις τήν Πόλιν τό απόγευμα τής Τετάρτης, 18ης τ.μ., συνοδευόμενος υπό τού Σεβ. Μητροπολίτου Πισιδίας κ. Σωτηρίου, όστις καί ανεχώρησεν εν συνεχεία εις Αθήνας.Ετικέτες