Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά

Loading...


Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, άμα τη επανόδω Αυτού εκ Γεωργίας, πληροφορηθείς την αποτρόπαιον επίθεσιν εναντίον των Γραφείων της «Νέας Δημοκρατίας» εν Αθήναις, απέστειλε Μήνυμα συμπαθείας προς τον αρχηγόν του Κόμμματος και Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Εξοχ. κ. Αντώνιον Σαμαράν.

Εξ άλλλου, σήμερον, Πέμπτην, 17ην τ. μ., εορτήν του Αγίου Αντωνίου, ο Πατριάρχης επεκοινώνησε τηλεφωνικώς προς την Α. Εξοχότητα και ηυχήθη… Αυτή τα εικότα προσωπικώς τε και εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της εν τη Πόλει Ομογενείας.