Επίσημη αντιπροσωπεία του Βατικανού στο Φανάρι

Loading...


Το απόγευμα της Πέμπτης, 28ης Νοεμβρίου, αφίχθη εκ Ρώμης, η επίσημος Αντιπροσωπεία της Α. Αγιότητος, του Πάπα Φραγκίσκου και της κατ᾿ Αυτόν Εκκλησίας της Ρώμης, αποτελουμένη εκ των Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου του Ποντιφηκού Συμβουλίου διά την προώθησιν της ενότητος των Χριστιανών, Θεοφιλ. Επισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως του ως άνω Συμβουλίου, και Οσιολ. κ. Andrea Palmieri, Στελέχους αυτού, ίνα παραστή, κατά το επικρατήσαν έθος, κατά την Θρονικήν Εορτήν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

Εις την Αντιπροσωπείαν προσετέθη και ο εν Αγκύρα Νούντσιος Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Antonio Lucibello.
Την Αντιπροσωπείαν υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του Αεροδρομίου οι Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος και Πανοσιολ. M. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.

Εκείθεν η Αντιπροσωπεία ωδηγήθη εις το Ξενοδοχείον Intercontinental, ένθα και κατέλυσεν, την δε πρωίαν της επομένης, 29ης ιδίου, προσήλθεν εις τα Πατριαρχεία, όπου εγένετο επισήμως δεκτή υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, Ώτινι και επέδωκε προσωπικόν δώρον της Α. Αγιότητος, του Πάπα.

Εν συνεχεία, διεξήχθησαν αι συνομιλίαι μεταξύ της εκ Ρώμης Αντιπροσωπείας και της υπό την προεδρίαν του Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Συνοδικής Επιτροπής Διαλόγου μετά της ΡΚαθολικής Εκκλησίας, είτα δε η Αντιπροσωπεία επεσκέφθη την Ι. Μονήν Αγίας Τριάδος Χάλκης.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της ιδίας ετίμησε διά της υψηλής Αυτού παρουσίας το εν τω Ξενοδοχείω Χίλτον παρατεθέν υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Antonio Lucibello δείπνον προς τιμήν Αυτού, καθ’ο ωμίλησε καταλλήλως.

Η εκ Ρώμης Αντιπροσωπεία ανεχώρησε την πρωίαν της Κυριακής, 1ης Δεκεμβρίου, προπεμφθείσα υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου και Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ιωακείμ, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.