Ύμνοι προς την Παναγία (τους οποίους μας παρέδωσε ο όσιος Γέροντας Παναής ο εκ Λύσης)

Loading...


«Ησαία Χόρευε» (Ήχος πλ.α)

Άσπιλε αμόλυντε Παναγία Μήτερ του Θεού, προσφέρειν σοι ωδάς πόθου εκ ψυχής, ηρξάμην Πανάμωμε, εκλιπαρών δος μοι την ισχύν ίν’ επαξίως σε, ανυμνήσω Παναγία μου.

Βέλη κατετρώθη μου της αγάπης πόθω η ψυχή, και έδραμεν Αγνή, ως ασματική νεάνις οπίσω σου, παρακαλώ φάνηθι καμοί και τας αγκάλας σου, άνοιξόν μοι Παναγία μου.

Γνους την ευσπλαχνίαν σου, και το άμετρον των οικτιρμών, κατέφυγον εις σε, τον πανασφαλή λιμένα Πανάμωμε, τις γαρ Αγνή θέλει ώσπερ συ την σωτηρίαν μου, ην και δος μοι Παναγία μου.

Δέσποινα Πανάμωμε μη απώση μου τους στεναγμούς, βοήθει μοι Αγνή, ίνα λυτρωθώ κακής συνηθείας μου και των δεινών φαύλων εννοιών και τω Νυμφίω μου, άρμοσόν με Παναγία μου.

Έχεις ως Βασίλισσα εξουσίαν πάσαν και ισχύν· ουδέν αδυνατεί σου τη προσταγή, διο σοι προσπέφευγα, του πονηρού ρύσαι με Αγνή, και της κολάσεως, λύτρωσέ με Παναγία μου.

Ζήλον προς το ένθεον έλκυσόν με μήτερ της Ζωής, ευθείαν εις οδόν εύθυνον καμού τους πόδας Πανάμωμε, ουκ έχω γαρ πλην σου βοηθόν τη παρακλήσει μου, κάμφθητί μοι, Παναγία μου.

Ήλιέ μου πάγχρυσε, οδηγέ μου δόξα μου χαρά· η μόνη μου ελπίς και καταφυγή και μήτηρ φιλόστοργος τον της ψυχής πόθον μου Αγνή δέξαι και σώσόν με, το σον τέκνον Παναγία μου.

Θέαμα λαπρότατον, υπερβαίνον νουν τη καλλονή, αγγέλων χαρμονή δόξα ουρανών, Αγίων αγλάισμα, το ποθητόν και θεοειδές   βλέπειν σου πρόσωπον εκεί, δος μοι Παναγία μου.

Ιλάθη Παντάνασσα ελεήμων Μήτερ αγαθή, του πλήθους των κακών μου ως συμπαθής σου δέομαι πλύνόν με και εν καιρώ δίκης της φρικτής Δέσποινα ρύσαι με, της γεένης Παναγία μου.

Κλίνον υπεράμωμε, σου το θείον ους εις την εμήν, παράκλησιν Αγνή, και δαιμονικής δεινής απογνώσεως και αλγεινής ρύσαι με φλογός, συ γαρ ει έλεος, και ελπίς μου Παναγία μου.

Λύπης με εκλύτρωσαι, η τεκούσα Μήτερ την χαράν, Χριστόν τον των ψυχών θείον εραστήν, καμέ χαροποίησον, η χαρμονή και ο γλυκασμός των αγαπώντων σε, εκ καρδίας Παναγία μου.

Μη εγκαταλείπης με η ελπίς μου και καταφυγή, ει γαρ και απορώ πάσης αρετής αλλ’ οίδας τον πόθον μου, και την προς σε έφεσιν αγνή τη ασθενεία μου, δος την ρώσιν Παναγία μου.

Νεύσον ιλαρότητί σου το θείον όμμα το γλυκύ καμοί τω ταπεινώ, όταν η ψυχή των τήδε χωρίζεται. Πρόσχες Αγνή πρόφθασον με συ, και των τελωνείων με φρικτών ρύσαι Παναγία μου.

Ξένος και εξόριστος εγενόμην της αγαπητής πατρίδος μου, διο, κλαίω και θρηνώ, Πανάχραντε Δέσποινα, άρα λοιπόν πάλιν εις αυτήν αξιοθήσομαι επιστρέψαι Παναγία μου.

Όλην μου την αίσθησιν και καρδίαν σπλάχνα και τον νουν, εξέκαυσεν ο σος πόθος αγαθή, Μαρία Κυρία μου, παρακαλώ Μήτερ εκ ψυχής, μη καταισχύνης με, εν τη κρίσει Παναγία μου.

Πάγχρυσον παλάτιον βασιλέως του των Ουρανών ολόφωτε Αγνή δόξα του παντός του κόσμου βασίλισσα, αδυνατεί γλώσσα των βροτών τα μεγαλεία σου, αναμνήσαι Παναγία μου.

Ρήτορες πολύφθογγοι, μεγαλεία δόξαν τε την σην, υμνήσαι ουδαμώς σθένουσιν, σεμνή Κυρία Παντάνασσα, τα Χερουβείμ γαρ και Σεραφείμ, σύμπαν τε ποίημα, υπερέβης Παναγία μου.

Σώσον σωτηρία μου σώσον Μήτερ, σώσόν με Αγνή, σωθήναι γαρ ποθών έδραμον προς σε την σώζουσαν Δέσποινα, διηνεκώς σώσόν με βοών, σε σωτηρίαν μου γαρ, γινώσκω Παναγία μου.

Τα δεινά μου πταίσματα μη εις νουν βαλών ο μιαρός, τολμήσω αναιδώς ο πανευτελής τη σκέπη σου έδραμον, παρακαλώ δος μου του λοιπού μετανοήσαί με, κατ’ αξίαν Παναγία μου.

Υπέρ ψάμμον Δέσποινα την σην χάριν, και τους οικτιρμούς απλούσαν αφειδώς πάσι τοις πιστοίς, ως έγνων ο δείλαιος τετολμηκώς έδραμον προς σε, πλην σου βοήθειαν, μη ευρίσκω Παναγία μου.

Φείσαι Μήτερ φείσαι μου, μη βδελύξη με τον δυστυχή, εν ώρα τη φρικτή τη του χωρισμού ψυχής εκ του σώματος, φθάσασα συ τους οδυνηρούς δίωξον δαίμονας, σώζουσά με Παναγία μου.

Χείρας, όμμα, πρόσωπον, την καρδίαν, σκέψιν και φωνήν, διάνοιαν και νουν, Πνεύμα και ψυχήν, προς σε αίρω Δέσποινα, κλίνον καμοί σου το ιλαρόν δέομαι πρόσωπον, πρόσδεξαι με Παναγία μου.

Ψάλλειν σοι εκ στόματος αναξίου λήρου και πτωχού, ετόλμησα θαρρών εις την προς ημάς Αγνή ευσπλαχνίαν σου, τον της ψυχής πόθον αγαθή, συ μου ενίσχυε, του υμνείν σε Παναγία μου.

Ω πανυπερθαύμαστε Παναγία Μήτερ του Θεού, Παρθένε Μαριάμ δόξα Ουρανών, ω νύμφη ανύμφευτε, την ταπεινήν σώσόν μου ψυχήν ίνα δοξάζω σε εις αιώνας Παναγία μου.Ετικέτες