Εξήγηση από τον Γέροντα Παΐσιο του αριθμού 666

Loading...


«Γέροντα, τι σημαίνει ο αριθμός 666. Που ξέρουν και γιατί βάζουν αυτόν τον αριθμό Γέροντα;» είχε ρωτήσει ένας πιστός τον Γέροντα Παΐσιο…

Κι εκείνος απάντησε…
«Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι θα κάνη ο διάβολος, όπως και οι Προφήτες προφήτευσαν ότι θα πωλήσουν τον Χριστό για «τριάκοντα αργύρια» ότι θα Τον ποτίσουν ξίδι, θα διαµερίσουν τα ιµάτιά Του. Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζονται µε τον αριθµο 666. «Ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθµόν τον θηρίου- αριθµός γαρ ανθρώπου εστί- και ο αριθµός αύτου χξς» ο 666 για τους Εβραίους είναι σύµβολο οικονοµίας.

Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, επέβαλαν µια συγκεκριµένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωσαν µε διάφορους πολέµους. Η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, για να υποτάξουν όλον τον κόσµο, βάζουν πάλι αυτόν τον παλιό φορολογικό αριθµο, που συνδέεται µε το ένδοξο παρελθόν τους. Γι’ αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν µε άλλον αριθµό. Το 666 δηλαδή είναι το σύµβολο του µαµωνά. Το πήραν από τα σταθµά του χρυσού – δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη -, αλλά δεν παύει να είναι µαµωνάς. Το Ευαγγέλιο όµως λέει «η Χριστό η µαµωνά», «Ου δύνασθε Θεω δουλεύειν και µαµωνά»».

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΛΟΓΟΙ Β΄