Οι μειωμένες αμοιβές των Αρχιερέων αναδρομικά από 1/8/2012

Loading...


Με τις διατάξεις της υποπερ.Ι) της περ.29,του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’),αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 48 του ν.3205/2003 και ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επίσκοπου και του Βοηθού Επίσκοπου, ο οποίος αποτελεί τη βάση υπολογισμού των λοιπών βαθμίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθορίζεται σε 1.089 €.

Με βάση το βασικό αυτό μισθό οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμίδων των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμορφώνονται ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-8-2012

Αρχιεπίσκοπος 1,32  1.437 €
Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1,17  1.274 €
Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1,00  1.089 €

Β. Με τις διατάξεις της υποπερ.ΙΙ) της περ.29, αντικαθίστανται, από 1-8-2012, οι διατάξεις των περ. γ’ και δ’ της παρ.2 του άρθρου 48 του ν.3205/2003.

Ειδικότερα:

α. Το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος καθορίζεται σε 165 €.

β. Η αποζημίωση εξόδων παράστασης καθορίζεται ως εξής:

i.- Αρχιεπίσκοπος 100 €
ii.- Εν ενεργεία Μητροπολίτης 50 €Ετικέτες