• 21. † Κυριακή Κς΄. † Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας (τυπικὸν 21ης Νοεμβρίου §§ 8-10). ῏Η

Loading...


 

 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚϚ΄. † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (τυπικν 21ης Νοεμβρίου §§ 8-10). Ηχος α΄, [ωθινν δ΄].

Ες τν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «Χαρν προμνηστεύεται»· κοντάκιον «Εφροσύνης σήμερον οκουμένη».

Ες τν σπερινόν. προοιμιακς κα τ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»,
ναστάσιμα 4 κα τς ορτς στιχηρ προσόμοια «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» 3 κα τερα 3 «Τν γίων ες για», Δόξα, Κα νν, τς ορτς «Μετ τ τεχθναί σε».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φ
ς λαρόν», τ προκείμενον τς μέρας κα τ ναγνώσματα τς ορτς.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τ
ναστάσιμα, Δόξα, Κα νν, τς ορτς «Σήμερον τ στίφη τν πιστν».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Το
λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, «Σήμερον τς εδοκίας», Κα νν, τ ατό.

Ες τ μεσονυκτικόν. Μετ τν ν΄ ψαλμόν, τριαδικς κανν το χου, τ δι τν λιτν στιχηρ διόμελα τς ορτς, Δόξα, Κα νν, «᾿Επέλαμψεν μέρα χαρμόσυνος», τ τριαδικ «Αξιον στί», τρισάγιον κ.λπ. κα πολυτίκιον «Σήμερον τς εδοκίας».

Ες τν ρθρον. Μετ τν ξάψαλμον, ες τ «Θες Κύριος» τ ν τ σπεριν πολυτίκια. [Τ Ψαλτήριον κα κα πολυέλεος «᾿Εξηρεύξατο καρδία μου».] ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ες τν α΄ στιχολογίαν ναστάσιμα 2 κα τς ορτς «Δικαίων καρπός»· ες τν β΄ στιχολογίαν ναστάσιμα 2 κα τς ορτς «Πρ συλλήψεως, γνή»· ες τν γ΄ στιχολογίαν «᾿Αγαλλιάσθω Δαυίδ» (δίς). Η ατησις, πακο κα ο ναβαθμο το χου, τ προκείμενον τς ορτς «Ακουσον, θύγατερ, κα δε»· τ «Πσα πνοή».
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ το
ρθρου τς ορτς «᾿Αναστσα Μαριάμ» (π τν βημοθύρων)· «᾿Ανάστασιν Χριστο θεασάμενοι» κα ν΄ ψαλμός (χμα), Δόξα, «Σήμερον νας μψυχος», Κα νν, τ ατό· στίχος «᾿Ελέησόν με, Θεός», κα τ διόμελον «Σήμερον θεοχώρητος ναός» (λιτς).
ΚΑΝΟΝΕΣ,
ναστάσιμος μετ τν ερμν κα ο δύο τς ορτς μετ τν ερμν το α΄· π γ΄ δς τ ναστάσιμον κοντάκιον μετ το οκου χμα, ετα τ τς ορτς κάθισμα «᾿Αναβόησον Δαυίδ»· φ᾿ ϛ΄ κοντάκιον κα οκος τς ορτς κα τ συναξάριον.
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ο
ερμο «Χριστς γεννται»· ετα θ΄ δ τν δύο κανόνων μετ τν ντιστοίχων μεγαλυναρίων κα καταβασία «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τν τιμιωτέραν…] Μυστήριον ξένον».
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «
Αγιος Κύριος», τ δ΄ ναστάσιμον «Τας ρετας στράψαντες», κα τ τς ορτς «Ην πάλαι προκατήγγειλε» (δίς).
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρ
ναστάσιμα 4 κα τς ορτς προσόμοια 4 «Λαμπαδηφόροι παρθένοι» κ.λπ., ες στίχους τ δύο τελευταα α΄) «᾿Απενεχθήσονται τ βασιλε παρθένοι πίσω ατς, α πλησίον ατς πενεχθήσονταί σοι», β΄) «᾿Απενεχθήσονται ν εφροσύν κα γαλλιάσει, χθήσονται ες ναν βασιλέως», Δόξα, «Σήμερον τ να προσάγεται», Κα νν, «Υπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Ες τν λειτουργίαν. Τ ντίφωνα τς ορτς ς ν τ Μηναίς τ β΄ ντίφωνον μετ᾿ φυμνίου «Σσον μς… ναστάς…»).
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δε
τε προσκυνήσωμεν… Σσον μς… ναστάς».
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ
πολυτίκια μόνον «Το λίθου σφραγισθέντος», τς ορτς «Σήμερον τς εδοκίας», κα τ κοντάκιον «Ο καθαρώτατος ναός». Τρισάγιον.
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.
᾿Απόστολος: τς ορτς, 21 Νοεμ., «Εχεν πρώτη σκηνή» (Εβρ. θ΄ 1-7)· Εαγγέλιον: μοίως, 8 Σεπτ., «Εσλθεν ᾿Ιησος ες κώμην τινά» (Λκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28).
Ε
ς τ ᾿Εξαιρέτως «Αγγελοι τν εσοδον… Ως μψύχ Θεο».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Ποτήριον σωτηρίου»· «Ε
δομεν τ φς».

ν τ τραπέζ κατάλυσις χθύος.

Εδήσεις.
1.
᾿Απ σήμερον ως τς 24ης Δεκεμβρίου, ἐὰν ορτάζεται γιος, ψάλλονται καταβασίαι «Χριστς γεννται».
2. Τ
22 κα τ 24 Νοεμβρίου τν κανόνων το Μηναίου ες τν ρθρον προτάσσεται α΄ κανν τς ορτς, τ δ 23 β΄ κανών.
3.
π σήμερον μέχρι τς 25ης Νοεμβρίου σχολάζει παρακλητική (πλν Κυριακς), ες δ τν θ. λειτουργίαν ντίφωνα τ τς ορτς.

 Ετικέτες