Οσιακός

Οσιακός θάνατος Ερημίτη

15
Ιούνιος 11, 2013 στις 8:03 πμ

«Τίμιος εναντίον Κυρίου ό θάνατος των οσίων αυτού» (Ψαλμ. ΡΙΕ’ δ). Ό Αββάς Δανιήλ, ό νεώτερος των Δανιηλαίων, από τα […]

Οσιακός θάνατος Ερημίτη

15
Ιούνιος 11, 2013 στις 8:03 πμ

«Τίμιος εναντίον Κυρίου ό θάνατος των οσίων αυτού» (Ψαλμ. ΡΙΕ’ δ). Ό Αββάς Δανιήλ, ό νεώτερος των Δανιηλαίων, από τα […]