κατά μάρκον

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017 (Μετά τη Χριστού Γέννησιν)

Δεκέμβριος 31, 2017 στις 7:39 πμ

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 1-8 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Απριλίου 2017

Απρίλιος 30, 2017 στις 7:25 πμ

(Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ´ 43 – 47, ΙϚ´ 1 – 8 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ´ 43 – 47 […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Απριλίου 2017

Απρίλιος 2, 2017 στις 7:23 πμ

(Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν – Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι´ 32-45 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαρτίου 2017 (Ιωάννου της Κλίμακος)

Μάρτιος 26, 2017 στις 7:34 πμ

Ευαγγέλιο κατά Μάρκου Θ’ 17-31-Δ’ Νηστειών 17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Μαρτίου 2017

Μάρτιος 19, 2017 στις 7:42 πμ

(Μαρκ. η´ 34 – θ´ 1) Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαρτίου 2017

Μάρτιος 12, 2017 στις 7:32 πμ

(Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν – Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1-12 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2017

Φεβρουάριος 12, 2017 στις 7:21 πμ

(Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ´ 11-32 Εἶπε δέ· Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Μαρτίου 2016

Μάρτιος 27, 2016 στις 4:09 πμ

(Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν – Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1 – 12 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ […]