Η Σύναξη των Βατοπαιδινών Αγίων – 23 Ιουλίου

Loading...


Η τιμάται πανηγυρικά κατ’ έτος στις 10 Ιουλίου (π.η. 23 Ιουλίου) στην Μονή τους με αγρυπνία.

Στην ηχογράφηση που ακολουθεί πατέρες της Ι.Μ. Ξενοφώντος αποδίδουν το δοξαστικό των αίνων με λαμπρότητα και μελωδική χάρη, τιμώντας τη μνήμη των θεοφόρων βατοπαιδινών αγίων.

Πρόκειται για ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην πανήγυρη του 2013, όταν παράλληλα με τους βατοπαιδινούς αγίους εορτάστηκε η Παναγία η Οδηγήτρια, που έφτασε από την Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου φυλάσσεται εδώ και αιώνες.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´.
Τῶν Θεοφόρων ἡμῶν Πατέρων ὁ χορός, ἐκ διαφόρων μέν πατρίδων προελθών, ἐν δέ τῇ περιωνύμῳ Μάνδρᾳ Βατοπαιδίου, καί τῶν πέριξ αὐτῆς θεοφρόνως οἰκήσαντες, τὸ παρά φύσιν ἀπέλιπον, τήν κατά φύσιν ἐτήρησαν ἀγωγήν, καί τῆς ἐν θεωρίᾳ ἐπέβησαν
τελειότητος. Πάντων τῶν Ἁγίων ἀνεμάξαντο τάς ἀρετάς, καὶ μαθόντες ἐξ ὧν ἔπαθον, ἡμῶν διδάσκαλοι καί καθηγηταί γεγόνασι. Διό καί ἡμεῖς χρεωστικῶς αὐτοῖς βοῶμεν· Χαίρετε τῆς Παρθένου πανάγια ἐκλόγια,καί τῆς Ἀθωνικῆς στρατείας ἐγκαλλωπίσματα· χαίρετε τῆς Ἐκκλησίας στηρίγματα, καὶ τῆς οἰκουμένης σεμνολογήματα· χαίρετε τῆς Μονῆς ἡμῶν, ἀκοίμητοι φρουροί καί φύλακες. Πρεσβεύσατε πρός Κύριον, ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ακούστε εδώtilegrafima.gr