Συνάντηση των Αρχηγών των Εκκλησιών της Ιορδανίας

Loading...


Την Πέμπτην, 22ραν Νοεμβρίου /5ην Δεκεμβρίου 2013, έλαβε χώραν εις Αμμάν της Ιορδανίας σύγκλησις του Συμβουλίου των Αρχηγών των Εκκλησιών της Ιορδανίας.

Το Συμβούλιον τούτο συνεστήθη προσφάτως και έχει αναγνωρισθή υπό του κράτους της Ιορδανίας ως το νόμιμον νομικόν πρόσωπον διά θέματα αφορώντα τους Χριστιανούς τους κατοικούντας εις την επικράτειαν αυτής.

Εις την εν λόγω συνάντησιν των Αρχηγών των Εκκλησιών της Ιορδανίας προσεφώνησε αυτούς η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αφορώσης εις τον τρόπον λειτουργίας και τους σκοπούς του Συμβουλίου και εχούσης αγγλιστί ως έπεται, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2013/12/05/3350tilegrafima.gr