Η Εορτή του Αγίου Σπυρίδωνα στα Ιεροσόλυμα (φωτο)

Loading...


Την Τετάρτην, 12ην /25ην Δεκεμβρίου 2013, εωρτάσθη υπο του Πατριαρχείου η εορτή του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος του θαυματουργού εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την κειμένην εσωτερικώς του τείχους της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων παρά την Πύλην της Δαμασκού.

Τού Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θείας Λειτουργίας ανήμερα της εορτής προεξήρξεν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων αυτώ Αγιοταφιτών ιερομονάχων και αραβοφώνων (Rum Orthodox) πρεσβυτέρων και Αγιοταφιτών ιεροδιακόνων, ψαλλούσης βυζαντινώ τω  ύφει της χορωδίας της Πατριαρχικής Σχολής υπό την διεύθυνσιν του κ. Ευαγγέλου Τσαρκατζόγλου και συμμετέχοντος αθρόου εκκλησιάσματος, προσευχομένου εν ευλαβεία  και κατανύξει και ζητούντος τας πρεσβείας του Αγίου, ο οποίος συμφώνως και προς το απολυτίκιον αυτού ανεδείχθη υπέρμαχος του δόγματος της Α’ Οικουμενικής Συνόδου του ομοουσίου του Υιού προς τον Πατέρα, διατροφεύς των πενήτων κάι ενεργός τη θεία Χάριτι πολλών θαυμάτων, ως της λύσεως της ανομβρίας, της μετατροπής του όφεως εις χρυσούν και του χρυσού εις όφιν, της προσφωνήσεως νεκράς εν τω τάφω και της συλλειτουργίας μετ’ αγγέλων.

Διαρκούσης της θ. Λειτουργίας προσήλθεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Αγιοταφιτών πατέρων διά προσκύνησιν.
Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης π. Σέργιος εδεξιώθη την Αρχιερατικήν συνοδείαν  και πάντας εις το ηγουμενείον.

1
1
1