Στη ρουμανική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λειτούργησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας σε ρουμανικό ναό στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη Θεόφιλο επικυρώθηκε η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των εκκλησιών Ιεροσολύμων και Ρουμανίας. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας: 

Την Τρίτην, 23ην Απριλίου /6ην Μαίου 2014, ετελέσθη θεία λειτουργία εις τον ιερόν Ναόν του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου του Πατριαρχείου Ρουμανίας, τον ευρισκόμενον εις την νέαν δυτικήν πόλιν των Ιεροσολύμων εις το κέντρον της συνοικίας των θρησκευομένων Ιουδαίων παρά την άχρι του 1967 Πύλην των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας την γνωστήν ως Mandel Baum.
Της θείας λειτουργίας ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ανταποκρινόμενος εις πρόσκλησιν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, εις το πλαίσιον της αποκαταστάσεως πλήρους εκκλησιαστικής κοινωνίας, συμφώνως προς υπογραφείσαν μεταξύ των δύο Εκκλησιών συμφωνίαν.

Συλλειτουργοί Αρχιερείς του Μακαριωτάτου ήσαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων κ. Δωρόθεος και ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ιερείς, δύο ιερείς της Ρουμανικής Εκκλησίας, ο τελετάρχης Αρχιμανδρίτης π. Πορφύριος και ο προιστάμενος του εν λόγω Ναού Αρχιμανδρίτης π. Τιμόθεος, ο αρχιδιάκονος π. Ευλόγιος, ψάλλοντος του πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και των μοναζουσών των διακονουσών εν τω ιερώ ναώ τούτω Ρουμανίδων, παρουσία της πρέσβεως της Ρουμανίας εις το Ισραήλ κας Andrea Pastarnac.

Προς το ευσεβές και εν κατανύξει πολλή μετέχον εις την θείαν λειτουργίαν εκκλησίασμα ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον, έχοντα ως έπεται ελληνιστί:

«Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει, και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς· Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν· Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος»,

αναφωνεί μελωδικώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα κ. Τιμόθεε, Εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ εις την Αγίαν Πόλιν Ιερουσαλήμ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευλαβείς Χριστιανοί.

Η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου συνήγαγεν πάντας ημάς σήμερον, ίνα εν ενί στόματι και μια καρδία εορτάσωμεν πασχαλίως και ευχαριστιακώς εν τω φερωνύμω αυτού Ναώ το μέγα της φιλανθρωπίας μυστήριον του εκ νεκρών αναστάντος Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Η μνήμη των Αγίων της Εκκλησίας και δη των Μεγαλομαρτύρων αυτής αποτελεί την αδιάψευστον μαρτυρίαν της αναστάσεως του Χριστού και της εν Αυτώ τω Χριστώ ελπίδος ημών, ως διακηρύσσει και ο θείος Παύλος:

«Νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. επειδή γαρ δι’ ανθρώπου ο θάνατος, και δι’ ανθρώπου ανάστασις νεκρών. Ώσπερ γαρ εν τω Αδάμ πάντες αποθνήσκουσιν, ούτω και εν τω Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται». (Α΄Κορινθ. 15, 20-22) «Ανέτειλεν ιδού, το της χάριτος έαρ», λέγει ο μελωδός, «επέλαμψε Χριστού η Ανάστασις πάσι· και ταύτη συνεκλάμπει νυν, Γεωργίου του μάρτυρος η πανέορτος και φωτοφόρος ημέρα· δεύτε άπαντες λαμπροφορούντες ενθέως, φαιδρώς εορτάσωμεν»,

Όντως, αγαπητοί μου αδελφοί, επέλαμψεν η πανέορτος και φωτοφόρος ημέρα της αναστάσεως του Χριστού. Αύτη η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, εν η ευλογούμεν, Χριστόν αναστάντα, μας καλεί να περιπτύξωμεν αλλήλους και να συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, ότι Χριστός ανέστη εκ νεκρών και θανάτω θάνατον επάτησεν.

Αύτη η κλητή και αγία ημέρα είναι η πηγή της λάμψεως της θείας δόξης, δηλονότι , του ακτίστου φωτός του Ενυποστάτου Λόγου, του Υιού του Θεού Πατρός, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού του φωτίζοντος και αγιάζοντος όλον τον θεσμόν της Μιάς, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Είναι το φως του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Χριστού, του τηρούντος την αρραγή ενότητα του σώματος Αυτού, τουτέστιν της Εκκλησίας, ως τούτο παρακαλεί και ο σοφός Παύλος λέγων: «Σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του Πνεύματος εν τω Συνδέσμω της ειρήνης», (Εφεσ. 4,3), «τα μεν οπίσω επιλανθανόμενοι, τοις δε έμπροσθεν επεκτεινόμενοι», (Φιλ. 3, 14).

Η Εκκλησία της πόλεως του Βασιλέως Χριστού, δηλονότι η των Ιεροσολύμων ούσα αγιογραφικώς Μήτηρ των εκκλησιών και παραμένουσα προσηλωμένη εις τας θείας επιταγάς, κρατεί τας παραδόσεις, ας εδιδάχθη και παρέλαβε υπ’ αυτών τούτων των Αγίων Αποστόλων και δη του και πρώτου Ιεράρχου αυτής αναδειχθέντος Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Προσέτι δε φυλάσσει τα υπό της θείας Παρουσίας διατυπωθέντα αυτή μαρτύρια της πίστεως ημών, τουτέστιν τα Πανάγια Προσκυνήματα, άτινα αποτελούν τας φυσικάς και πνευματικάς πηγάς ιαμάτων τοις πόθω προστρέχουσιν εις αυτάς. Την «ιεράν ταύτην παρακαταθήκην», (Α΄Τιμοθ. 6, 20) των μαρτυρίων της πίστεως ημών διακονεί λατρευτικώς τε και ευχαριστιακώς η Γεραρά ημών Αγιοταφιτική Αδελφότης εξ ονόματος του ευσεβούς Γένους των Ρωμαίων και παντός γένους Ορθοδόξων Χριστιανών.

Η μεθ’ υμών κοινωνία, αδελφοί μου, εν τω Κυριακώ Σώματι και αίματι του Σωτήρος ημών Χριστού επεβεβαίωσε την ενότητα της πίστεως και της Κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, ην εχαρίσατο ημίν σήμερον η μνήμη του συμμάρτυρος του Χριστού γενομένου, Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Ταύτην την ενότητα καλούμεθα να διακονήσωμεν εν τω κόσμω, όστις όλος εν τω πονηρώ κείται και ημείς αδελφοί μου, «συνυπουργούντων και υμών υπέρ ημών τη δεήσει, ίνα εκ πολλών προσώπων το εις ημάς χάρισμα διά πολλών ευχαριστηθή υπέρ ημών», κατά τον μέγαν Παύλον, (Β΄ Κορ. 1,11).

Παρακαλέσωμεν την Θεοτόκον και Μητέρα του Θεού την εν τη γαστρί αυτής τον ουράνιον Λόγον χωρήσασαν, ως και τον μιμητήν του πάθους του Απαθούς Σωτήρος Χριστού γενόμενον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον, ίνα διά των πρεσβειών και ικεσιών αυτών μέτοχοι γενώμεθα του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως του Χριστού.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Άμα τη απολύσει της θείας λειτουργίας ο Προιστάμενος της Μονής ταύτης του Αγίου Γεωργίου εκαλωσώρισε τον Μακαριώτατον ως αγγελιαφόρον ευλογίας, χαράς, ειρήνης και συνδιαλλαγής μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριαρχείου Ρουμανίας.Ετικέτες