Εκδήλωση του Πατρ. Ιεροσολύμων για τους Σύριους πρόσφυγες

Loading...


Το εσπέρας του Σαββάτου, 29ης Νοεμβρίου/ 12ης Δεκεμβρίου 2015, διωργανώθη εις αίθουσαν της εν Αμμάν Αρμενικής Καθολικής Εκκλησίας υπό του εν Αμμάν Γραφείου του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.) του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων φιλανθρωπική εκδήλωσις – δείπνον υπέρ της οικονομικής βοηθείας των εκ της Συρίας εκτοπισθέντων συνανθρώπων ημών, δύο εκατομμυρίων εξ αυτών διαβιούντων εις προσφυγικά καταλύματα εις Ιορδανίαν.

Πρωτοστάτις εις την εκδήλωσιν ταύτην ήτο η Διευθύντρια του ως άνω εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου κα Ουαφά Κσούς.
Την εκδήλωσιν ταύτην ηυλογησε τιμών αυτήν διά της παρουσίας Αυτού η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά της συνοδείας Αυτού, αποτελουμένης εκ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζάμπιας κ. Ιωακείμ, του Υπευθύνου των Μ.Μ.Ε. του Πατριαρχείου εις την Αραβικήν γλώσσαν π. Ήσσα Μούσλεχ, του ηγουμένου εν Φχες της Ιορδανίας Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου και του Αρχιδιακόνου π. Ευλογίου, ετίμησαν δε αυτήν ωσαύτως διπλωματικοί εκπρόσωποι κρατών, ως της Ρωσίας, της Ιαπωνίας και άλλων, ο Γενικός Γραμματεύς του Σ.Ε.Μ.Α. π. Μιχαήλ Τζαλάχ, ο κ. Σάμερ Λαχάμ εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αντιοχείας εις το Σ.Ε.Μ.Α. και άλλοι.

Εις την εκδήλωσιν ταύτην, διοργανωθείσαν μετά την πρόσφατον ομοίαν εις το είδος αυτής εις το Κυπριακόν Πανεπιστήμιον UCLAN και επονομασθείσαν «Christian Experience / Χριστιανική Εμπειρία», προσήλθον πολλοί και παρεκάθισαν εις δείπνον αγάπης, προσφέροντες την προσφοράν αυτών υπέρ των προσφύγων.

Τούς προσελθόντας συνδαιτημόνας τούτους προσεφώνησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού αγγλιστί, ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/en/2015/12/12/18868

Προσφωνήσεις ωσαύτως εξεφώνησαν ο Γενικός Γραμματεύς του Σ.Ε.Μ.Α, ο Προιστάμενος του Κέντρου τούτου της Αρμενικής Καθολικής Εκκλησίας π. Μπουγός και η κα Ουαφάα Κσούς διά της κάτωθι προσφωνήσεως αυτής αγγλιστί, αναρτηθησομένης προσεχώς.

Μετά το δείπνον οι προσκεκλημένοι επεσκέφθησαν έκθεσιν μετ᾽ εκθεμάτων κατεσκευασμένων ιδιοχείρως υπό των προσφύγων ή των τέκνων αυτών και ηγόρασαν ο,τι ηδύναντο, ίνα ούτως βοηθήσωσιν οικονομικώς τους πρόσφυγας.Ετικέτες