Βαρθολομαίος: Ό,τι είναι κουραστικόν και κοπιαστικόν, αυτό είναι που θα σας αγιάσει

Loading...


Βρίθουν νοημάτων και μηνυμάτων ακόμη τέσσερις ομιλίες του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Εσθονία.

Αρχικά μιλώντας στη συνάντηση με μαθητές σχολείου στο KIHNU ανέφερε πως «ο,τι και αν κάνετε στην ζωήν σας, όσον και εάν επιτύχετε, Αυτόν που είναι η πηγή κάθε καλού, τον Θεόν.Στην ζωήν σας, παιδιά μου, θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά διλήμματα. Θα έλθουν πολλές φορές που θα κληθήτε να επιλέξετε ανάμεσα στο καλόν και στο κακόν, στην αρετήν και στην αμαρτίαν. Γι αυτό πρέπει από τώρα να ετοιμάζεσθε για αυτές τις στιγμές, ζώντας κοντά στην Εκκλησίαν μας και με αγώνα να εφαρμόζετε τις εντολές του Θεού και του Ευαγγελίου, μελετώντας το Ευαγγέλιον και τα άλλα πνευματικά βιβλία, τα οποία μας προσφέρει η Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η ευτυχία δεν ευρίσκεται στην άνεσιν και στην ευκολίαν, στον πλούτον και στην πολυτέλειαν.» και συμπλήρωσε «Ο,τι είναι κουραστικόν και κοπιαστικόν, αυτό είναι που θα σας αγιάσει και θα σας καταξιώσει ενώπιον του Θεού».

1

Στην επόμενη ομιλία του σε γεύμα με εκπροσώπους της πόλης σημείωσε «Είναι δε σημαντικόν το ότι ο ιδιαίτερος παραδοσιακός πολιτισμός της νήσου υμών συνδέεται προς την Εκκλησίαν και δη την Ορθόδοξον, διότι η ευσέβεια ενταύθα έχει βαθείας και στερεάς τας ρίζας. Εις υμάς, τους σημερινούς κατοίκους αυτής, εναπόκειται η καλλιέργεια και επαύξησις του ταλάντου τούτου, ώστε να φανήτε αντάξιοι τόσον των ευγενών προγόνων υμών, όσον και της τοπικής Αυτονόμου Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία ανέκαθεν περιέβαλεν υμάς με την στοργήν αυτής, είμεθα δε βέβαιοι ότι θα εξακολουθήση να ευρίσκηται παρά το πλευρόν σας εις πάσαν του βίου περίστασιν. Ημείς, ως εκπρόσωποι της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, διαβεβαιούμεν υμάς περί του αμερίστου και ανυστάκτου ενδιαφέροντος ημών υπέρ της μικράς, αλλ᾿ εκλεκτής ταύτης ποίμνης.»

Κατόπιν μιλώντας μετά το πέρας του εσπερινού στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου KURESSAARE τόνισε: «Ασφαλώς, αδελφοί, άπαντες γνωρίζομεν τι σημαίνει Σταυρός. Πόσοι όμως αίρομεν τον σταυρόν μας; Καί πως θα άρωμεν τον σταυρόν μας; Οι Εσθονοί νεομάρτυρες απέδειξαν εμπράκτως πως οφείλουν οι χριστιανοί να αίρουν τον Σταυρόν αυτών: Όταν αποδεχώμεθα μεθ᾿ υπομονής και πραότητος όλας τας δυσκολίας, τας οποίας παρουσιάζει ενώπιον ημών η καθημερινότης. Οι νεομάρτυρες αψήφισαν τας απειλάς του αθέου καθεστώτος και λόγω και εργω εκήρυξαν Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα. Ημείς βεβαίως σήμερον δεν καλούμεθα να μαρτυρήσωμεν Χριστόν εν βασάνοις, εν εξορίαις, εν κακουχίαις, εν μαρτυρίω σωματικώ. Καλούμεθα όμως να βιώσωμεν τας εντολάς του Χριστού εις την καθημερινήν μας ζωήν, αγιάζοντες εαυτούς και διδόντες μαρτυρίαν ευαγγελίου εις τους λοιπούς ανθρώπους. Καί πράττομεν τούτο, όταν υπομένωμεν και βαστάζωμεν, τιμώμεν και αγαπώμεν τον πλησίον μας, τους ιδικούς μας ανθρώπους, τον σύζυγον, τα τέκνα μας, τους συναδέλφους μας, τους υφισταμένους μας, τους συνεργάτας μας. Κυρίως όμως αίρομεν τον σταυρόν μας, όταν αγωνιζώμεθα διά να ζήσωμεν ασκητικώς, ίνα κερδήσωμεν την βασιλείαν των ουρανών.»

Συνάμα συνεχάρη τον Μητροπολίτη Ταλλίν για το έργο του…

Τέλος σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο περιφερειαρχης του KURESSAARE συνέκρινε τη νήσο Saaremaa του Εσθονικού Αρχιπελάγους με την Ιμβρο και επισήμανε: «Γνωρίζοντες, κύριε Περιφερειάρχα, ότι προ του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της ωραιοτάτης υμών νήσου απετέλουν το τριάκοντα περίπου τοις εκατόν του συνολικού πληθυσμού, χαίρομεν διαπιστούντες ότι παρά τας οδυνηράς εμπειρίας του παρελθόντος η λυχνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν έσβυσεν αλλά συνεχίζει να φωτίζη και να μεταδίδη το φως αυτής εις τους επιθυμούντας να το λάβουν, ως αποδεικνύεται και εκ του αριθμού των ενταύθα Ορθοδόξων ενοριών ανερχομένου εις δέκα τέσσαρας.»