Πρόεδρος Ολάντ προς Οικουμενικό Πατριάρχη: «Σας ευχαριστώ»

Loading...


Δημοσιεύεται κατωτέρω μεθ  ἱκανοποιήσεως γράμμα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. François Hollande προς την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, απαντητικόν εις το ευχαριστήριον Αυτού Γράμμα προς την Α. Εξοχότητα μετά την συνάντησίν των εν Παρισίοις τη ευγενεί προσκλήσει του κ. Προέδρου.

«Ο Πρόεδρος  της Δημοκρατίας

Εν Παρισίοις, τη 11η Φεβρουαρίου 2013

Παναγιώτατε,

Έλαβον ασφαλώς την επιστολήν, την οποίαν είχατε την αγαθήν ευγένειαν να μοι αποστείλετε, κατόπιν της Υμετέρας επισκέψεως εις την Γαλλίαν, μεταξύ 9ης και 12ης παρελθόντος Δεκεμβρίου, καθώς και της συναντήσεως, την οποίαν είχομεν επί τη ευκαιρία εκείνη.

Επιθυμώ να γνωρίζετε ότι και προσωπικώς είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος εκ της ποιότητος των συνομιλιών μας, η οποία βασίζεται μεν εις τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, οι οποίοι ενώνουν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την Γαλλίαν, ενδυναμούται δε υπό του Υψηλού ρόλου, τον οποίον επιδεικνύετε Υμείς, προς προβολήν του Διαθρησκειακού Διαλόγου και της προωθήσεως των ανθρωπιστικών αξιών. Δια τούτο και προσωπικώς ολοθύμως Σας ευχαριστώ.

Δράττομαι της ευκαιρίας όπως υπενθυμίσω Υμίν ότι η Γαλλία θα διατηρήση αμείωτον το ενδιαφέρον δια τους Χριστιανούς της Ανατολής, μετά των οποίων δεν λησμονεί την ιδιαιτέραν σχέσιν αυτής, ως κληρονομιάς της Ιστορίας, και θα μεριμνήση όπως αι πολιτικαί εξελίξεις συμβαδίζουν με την έννοιαν της πλουραλιστικής Δημοκρατίας, η οποία σέβεται την Θρησκευτικήν ελευθερίαν και το Κράτος Δικαίου.

Παρακαλώ, δεχθήτε, Παναγιώτατε, την έκφρασιν της βαθυτάτης εκτιμήσεώς μου.

  (Υπογραφή)

Φρανσουά Ολλάντ

Τω Παναγιωτάτω

Οικουμενικώ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως

Βαρθολομαίω Α'»