Οικουμενιστική πρόκληση παπικού επισκόπου

Loading...


Με επίθεση κατά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου συνόδευσε την έπίσκεψή του στο νησί για τον έορτασμό τοϋ «άγίου των Καθολικών Βαλεντίνου» στον παπικό ναό τοϋ Άγί­ου Νικολάου της πόλεως Χίου ο «Αρχι­επίσκοπος» Αιγαίου των Παπικών κ. Νικόλαος Πρίντεζης.

Έπίθεση, διότι, ο­πως ισχυρίζεται, ο Μητροπολίτης Χίου άρνείται να έχει επκοινωνία μαζί του, παρόλο που κατά το παρελθόν «πολλές φορές οι Καθολικοί συμμετείχαν στις με­γάλες έορτές των Ορθοδόξων με έπίσημη πρόσκληση συμμετοχής των Αρχιε­ρέων τους».
 Ο παπικός «Αρχιεπίσκο­πος» έρμηνεύει ως έκδήλωση έχθρότητας την τακτική τοϋ Μητροπολίτου Χίου και, έπιδιώκοντας να τον άναγκάσει να άλλάξει στάση, δημιούργησε δημοσιο­γραφικό θόρυβο, όπως φαίνεται άπό το σχετικό δημοσίευμα στην ήλεκτρονική έκδοση της τοπικής έφημερίδας «Πολί­της» (17-2-2014).

Στο κήρυγμά του μάλιστα ο παπικός έπίσκοπος, «άναφερόμενος στο νόημα της έορτής τοϋ άγίου Βαλεντίνου σημεί­ωσε ότι αύτό άπαντάται στην άγάπη που θα πρέπει κατ’ άρχήν να ύπάρχει άνάμεσα στους ορθόδοξους και τους καθολικούς χριστιανούς». «Οφείλουμε να γεφυρώσουμε το σχίσμα», τόνισε- και πρόσθεσε: «Ο Ίησοϋς μας δίδαξε να ειμαστε ένα. Αμ δε που είμαστε ένα. Έχουμε χωριστεί μεταξύ μας και πολ­λες φορές δεν θέλουμε να δοϋμε ο ε­νας τον άλλον. Αν είναι δυνατόν. Να μην μπορούμε και να μη δεχόμαστε να δοϋμε έναν Αρχιερέα, Ιερέα η Μοναχό ένός άλλου δόγματος μα της ίδιας τοϋ Θεοϋ πίστεως και να λέμε ότι είμαστε Χριστιανοί».

Τι κρίμα! Έκαμε τόσο σωστή διάγνω­ση ο «Αρχιεπίσκοπος Αιγαίου», άρνείται όμως να δει τη λύση που λάμπει μπρο­στα στα μάτια του. Το σχίσμα δεν γεφυ­ρώνεται με κακόγουστες οίκουμενιστικές έκδηλώσεις, ούτε με έναγκαλισμούς και θεατρινισμούς ψευτοαγάπης. Οφείλουν οι Παπικοί να άπαρνηθοϋν τις φοβερές πλάνες τους. Αύτή είναι η λύση. ‘Ενόσω δεν τις άρνοϋνται, η μόνη επιβαλλόμενη στάση των ‘Ορθοδόξων άπέναντί τους είναι αύτή την όποια συνιστά ο Μαθητής της άγάπης εύαγγελιστής ‘Ιωάννης: «Ει τις έρχεται προς ύμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αύτόν εις οίκίαν, και χαίρειν αύτφ μη λέγετε- ο γαρ λέγων αύτφ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αύτοϋ τοις πονηροις» (Β’ Ιω. 10-11).Ετικέτες