Θεσσαλιώτιδος Κύριλλος: Ας μετανοήσουμε για τα λάθη μας

Loading...


Ας αγωνισθούμε τον αγώνα τον καλόν, ας αναλογισθούμε τα λάθη μας και ας μετανοήσουμε γι’ αυτά, ανέφερε μεταξύ άλλων στο 
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του ο Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, κ. Κύριλλος. 

Ολόκληρο το μήνυμα αναφέρει: 

Προς τον ιερόν κλήρον και τους ευσεβείς Χριστιανούς της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ·

Για μία φορά ακόμη, η Χάρις και το έλεος του Θεού μας αξιώνει να εορτάσωμε την είσοδό μας στον καινούργιο χρόνο 2013. Και αυτό το γεγονός αποτελεί μία ιδιαίτερη ευλογία του Θεού προκειμένου, να αξιοποιήσωμε τον χρόνο προς δόξαν του αγίου Ονόματός Του και ωφέλειαν πνευματική για όλους μας.
Ωστόσο, είναι αδιαμφισβήτητον γεγονός, ότι η νέα αυτή χρονιά που ανατέλλει, ίσως να μας επιφυλάσση δυσκολίες, προβλήματα, στενοχωρίες. Η οικονομική κρίση, την οποίαν διερχόμεθα όλοι αυτήν την περίοδο, είναι αλήθεια, ότι μας έχει προκαλέσει δυσάρεστα αισθήματα αβεβαιότητος, φόβου και ανησυχίας δια την επαύριον. Εξ άλλου, ο Κύριος μας έχει διαβεβαιώσει ότι: «Εν τω κόσμω τούτω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον!». Μη χάνετε την πίστιν σας λοιπόν, διότι «τα αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστί». Και από την μεγαλυτέρα κρίση είναι δυνατόν να προέλθη ελπίδα.
Ας εναποθέσωμε όλες μας τις ανησυχίες και τα πρόβληματα εις τον Ουράνιον Πατέρα μας. Μόνον Εκείνος, ως καρδιογνώστης, γνωρίζει τις επιθυμίες μας, τα βάσανά μας και απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο, φωτίζει τον εσκοτισμένον νουν, θερμαίνει τις ψυχρές μας καρδιές, ειρηνεύει συνειδήσεις και μας αξιώνει να προγευόμεθα τα έσχατα. Ο Ιησούς Χριστός «ουκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ο δύνασθε», αλλά «δοκιμάζει ημάς εις το μεταλαβείν της αγιότητος Αυτού».

Ο Ιησούς Χριστός είναι η αρχή, το τέλος και ο σκοπός σύνολης της δημιουργίας. Εσαρκώθη δια την ημετέραν σωτηρίαν. Ο άχρονος και αχώρητος Θεός με τον ερχομόν Του εδημιούργησε μία πρωτοφανή τομή στον κοσμικό χρόνο και την ανθρώπινη ιστορία και εθεμελίωσε μία καινούργια εποχή. «Ολόκληρη η προ Χριστού περίοδος της ανθρωπότητος ήταν περίοδος προετοιμασίας δια την έλευσιν του Υιού του Θεού. Τα γεγονότα που επραγματοποίησε «εφ’ άπαξ» εντός της ιστορίας δημιουργούν ένα νέο κόσμο, ενώ, παραλλήλως, καθιερώνουν ένα νέο χρόνο, ο οποίος γίνεται χρόνος σωτηρίας!»

Ας εκμεταλλευθούμε, λοιπόν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπον το δώρον του χρόνου. «Χρόνου φείδου» έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, εννοώντας να μην σπαταλάμε τον χρόνο μας. Ας αγωνισθούμε τον αγώνα τον καλόν, ας αναλογισθούμε τα λάθη μας και ας μετανοήσουμε γι’ αυτά. Ας αντιληφθούμε κατά το νέον τούτο έτος, ότι η ανθρώπινη φύση και όλα όσα κινούνται μέσα στον χρόνο υφίστανται, σταδιακώς, φθορά. Αυτή είναι η πραγματικότης του κτιστού κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, ο άνθρωπος έχει κίνηση προς το Άκτιστον και ζωντανή την ελπίδα ενώσεώς του με τον Δημιουργόν. Όταν ενώνεται με τον Θεόν, απαλλάσσεται από τη φθαρτότητα, σπάζοντας τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου για πάντα.

Εύχομαι λοιπόν και προσεύχομαι ολοψύχως, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός ευλογήση και σήμερον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητος Αυτού, το νέον έτος 2013. Ο χορηγός της ζωής, ο κτίστης του ουρανού και της γης, ο δημιουργός του χώρου και του χρόνου ας φωτίση με το άγιο φως τις ζωές όλων ημών και ας μας χαρίση ένα νέο έτος καλύτερο από το προηγούμενο.

Καλή και ευλογημένη χρονιά!

Χρόνια πολλά και ευφρόσυνα!

† Ο ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ