Εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στην Ι.Μ. Βεροίας (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Σάββατο 9 Μαρτίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε και το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λιανοβεργίου επί τη εορτή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν τη λίμνη της Σεβαστείας μαρτυρησάντων.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου:

«Εν τη υπομονή υμών κτήσασθαι τας ψυχάς υμών».

Συχνά ο Χριστός προετοίμαζε τους μαθητές του για ο,τι επρό­κει­το να αντιμετωπίσουν στο μελ­λον, όταν ο ίδιος δεν θα βρι­σκο­ταν σωματικά κοντά τους. Πολλές φορές τους μίλησε για τις θλίψεις, τις δοκιμασίες και τους διωγμούς που θα συναντούσαν,επειδή τον πιστεύουν και είναι μαθητές του, και τους είπε ότι δεν θα πρέπει να αποθαρρύνονται και να απογο­η­τεύονται, αλλά να υπομένουν με τη βεβαιότητα ότι θα έχουν πα­ντοτε τη βοήθεια του για να μπο­ρέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες.

Και αυτήν ακριβώς τη διαβε­βαί­ωση ακούσαμε τον Χριστό να τη δίδει και σήμερα στους μαθητές του, και να τονίζει συγχρόνως την αναγκαιότητα και τη σημασία της υπομονής με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα όσα συμ­βαίνουν στη ζωή μας. «Εν τη υπο­μονή υμών κτήσασθαι τας ψυχάς υμών». Με την υπομονή θα κερδί­σε­τε τις ψυχές σας, θα κερδίσετε τη σωτηρία σας.

Γιατί όμως έχει τόσο μεγάλη ση­μα­σία η υπομονή;

Μπορεί για πολλούς, αδελφοί μου, η υπομονή να μην είναι παρά μία παθητική αντιμετώπιση όσων μας συμβαίνουν, και κατά συνέ­πεια να μην έχει καμία αξία, για εμάς τους χριστιανούς και για τον Χριστό όμως έχει μεγάλη αξία. Και η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι είναι η υπομονή είναι η συνι­σταμένη πολλών αρετών.

Είναι η συνισταμένη της πίστεως, της ταπεινώσεως και της αγάπης στον Χριστό. Όποιος υπομέ­νει τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες, τις προσβολές και τις συκοφαντίες και όλα όσα λυπηρά και οδυνηρά συμβαίνουν στη ζωή του, δείχνει ότι έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό, ο οποίος μας υπο­σχε­θηκε τη βοήθειά του, μας υποσχέ­θηκε ότι δεν θα επιτρέψει να πει­ρασθούμε και να δοκιμασθούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε.

Όποιος υπομένει τις δοκιμασίες δείχνει ότι έχει πίστη στην Προ­νοια και την αγάπη του Θεού, που όλα όσα επιτρέπει να αντιμετω­πι­σουμε στη ζωή μας έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν να βελτιω­θού­με, να προοδεύσουμε πνευματικά και να αγιασθούμε.

Όποιος υπομένει χωρίς να αντι­δρα, χωρίς να επαναστατεί, χωρίς να απογοητεύεται και χωρίς να αποθαρρύνεται, δείχνει ότι έχει τα­πείνωση, ότι δεν νομίζει ότι ει­ναι κάποιος σπουδαίος, τον οποίο κανείς δεν πρέπει να πειράζει ή να ενοχλεί. Δείχνει ότι έχει ταπεί­νω­ση, γιατί ξέρει να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού και να επανα­λαμ­βάνει τους λόγους του δικαίου Ιώβ, ο οποίος παρά τις απίστευτες δοκιμασίες που υπέστη έλεγε «ως τω Κυρίω έδοξεν ούτω και εγέ­νε­το· είη το όνομα Κυρίου ευλογη­με­νον», δηλαδή όσα έγιναν είναι συμ­φωνα με την κρίση και την από­φαση του Κυρίου, ας είναι ευλογημένο το όνομά του.

Όποιος υπομένει, δείχνει ότι έχει αγάπη στον Θεό, γιατί για την αγά­πη του Θεού υπομένει, γιατί η υπο­μονή είναι προτροπή του Χρι­στού και γιατί η υπομονή και η καρ­τερία, όταν δοκιμαζόμεθα χα­ριν της πίστεώς μας σε Αυτόν, απο­δεικνύει ότι τον αγαπούμε και ότι δεν θέλουμε να χωρισθούμε από τη δική του αγάπη.

Αυτή την υπομονή και καρτερία έδειξαν σε μέγιστο βαθμό οι άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες της Σε­βα­στείας που τιμά η Εκκλησία μας σήμερα και πανηγυρίζουμε ιδιαι­τε­ρως εδώ στο Λιανοβέργι.

Ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό, υπέμειναν επώδυνα βασανιστήρια από τους ειδωλο­λάτρες διώκτες τους αλλά παρέ­μει­ναν ακλόνητοι στην πίστη και στην αγάπη του Χριστού, χωρίς να καμφθούν ούτε από τις απειλές ούτε από τις υποσχέσεις των διω­κτων τους, και στο τέλος υπέμει­ναν και το αφόρητο ψύχος της πα­γωμένης λίμνης της Σεβαστείας, μέσα στην οποία τους έρριξαν για να κάνουν το μαρτύριό τους ακό­μη πιο φοβερό και επώδυνο. Και όμως εκείνοι το υπέμεναν καρτερικά για την αγάπη του Χρι­στού. Υπέμεναν το ψύχος για να απολαύσουν τη γλυκύτητα του πα­ραδείσου, για να μην χωρι­σθούν από την αγάπη του Χρι­στού, για να μην χάσουν την ψυχή τους, για να μην στερηθούν την ατε­λεύτητη χαρά της βασιλείας των ουρανών. Με την υπομονή τους κέρδισαν, κατά την υπόσχεση του Κυρίου την ψυχή τους, κερ­δισαν τη σωτηρία τους.

Αυτή την υπομονή, τη σωτήρια υπο­μονή τους, καλούμεθα και εμείς, αδελφοί μου, που τους τι­μου­με σήμερα να μιμηθούμε, κα­λούμεθα αποκτήσουμε και να καλ­λιεργήσουμε, διότι είναι ο μόνος ασφαλής και βέβαιος τρόπος για να εξασφαλίσουμε και εμείς με τη χάρη του Θεού τη σωτηρία μας. Διότι η υπομονή είναι η δική μας συμμετοχή στη σωτηρία που μας προσφέρει ο Χριστός. Είναι η δική μας κατάφαση ότι ναί, όντως θε­λουμε να μας σώσει ο Θεός.

Ας αγωνισθούμε, λοιπόν, να κα­τακτήσουμε τη μεγάλη αυτή αρετή της υπομονής, που κατακτάται με την άσκηση, κατακτάται υπομέ­νο­ντας όλα όσα επιτρέπει ο Θεός να έλθουν στη ζωή μας, όχι μόνο τα μεγάλα αλλά ακόμη και τα μικρά, τα κα­θη­μερινά, όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, και βε­βαίως τον αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που αρ­χίζει από την ερχόμενη Δευτέρα, για να αξιωθούμε διά πρεσβειών και των αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύ­ρων των εν Σεβαστεία μαρτυ­ρη­σα­ντων να κερδίσουμε «τας ψυχάς ημών».

Δείτε κι άλλες φωτογραφίες της Μητρόπολης εδώtilegrafima.gr