Ιερά Σύνοδος: Ποία διάταξη ισχύει για την εκποίηση τιμαλφών

Loading...


Κατ’αρχήν σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 8 /1979 της Ιεράς Συνόδου οι εισπράξεις  από την εκποίηση τιμαλφών, δωρεών, Κληρονομιών, Κληροδοσιών και ειδικών εισφορών απαλλάσσονται από κρατήσεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ υπ’ αριθ. 9 της 12 Ιαν./8 Φεβρ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 28): Περί εκποιήσεως τιμαλφών

Έχουσα υπ’ όψιν:

1.Τας διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρ. 42 του Ν.Δ. 126/69 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
2.Την διάταξιν της παρ. 1 του άρθρ. 51 του αυτού ως άνω Ν.Δ/τος
3.Την διάταξιν του άρθρ. 16 της υπ’ αριθ. 3/1969 Κανονιστικής Διατάξεως «περί όρων και τρόπου εκποιήσεως Εκκλησιαστικών ακινήτων και κινητών», και
4.Την από 12.1.71 απόφασιν αυτής.

ΨΗΦΙΖΕΙ
Την Κανον. Διάταξιν υπ’ αριθ. 9 «περί εκποιήσεως τιμαλφών έχουσαν ούτω:

Άρθρ.1.
Εν τη εννοία της παρούσης Κανονιστικής Διατάξεως ως τιμαλφή θεωρούνται κινητά πράγματα εκ πολυτίμων μετάλλων ή λίθων ή εξ άλλου υλικού έχοντα ιδιαιτέραν υλικήν ή καλλιτεχνική ή και ιστορικήν αξίαν, αφιερωθέντα υπό των πιστών τη Εκκλησία ως εκδήλωσις της πίστεως και ευσεβείας αυτών.

Άρθρ.2.
1.Η εκποίησις των καθ’ οιονδήποτε τρόπον εις τα Νομικά Εκκλησ. Πρόσωπα περιελθόντων τιμαλφών επιτρέπεται μετά παρέλευσιν 3τίας από της αφιερώσεως αυτών και καθ’ οιονδήποτε άλλον χρόνον εις περίπτωσιν κτήσεως αυτών δια δωρεάς αιτία θανάτου ή διαθήκης, τροποποιουμένης της σχετικής περί του χρόνου εκποιήσεως διατάξεων του άρθρ. 16 της υπ’ αριθ. 3/1969 Κανονιστικής Διατάξεως.

2.Ο χρόνος κτήσεως αποδεικνύεται εκ της καταγραφής του αφιερουμένου αντικειμένου, εν τη σχετική αποδείξει παραλαβής.

3.Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η εκποίησις αφιερωθέντων τιμαλφών, εις την τρέχουσαν αξίαν του μετάλλου ή η τήξις τούτων και η διαμόρφωσις αυτών εις ράβδους και προ της παρελεύσεως τριετίας εφ’ όσον ταύτα είναι, κατά την κρίσιν του οικείου Συμβουλίου, άνευ οιασδήποτε καλλιτεχνικής αξίας (απεικόνισις μελών του σώματος κλπ.).

Άρθρ.3.
1.Περί της εκποιήσεως και του τόπου διενεργείας αυτής αποφαίνεται το διοικούν το οικείον Νομικόν Εκκλησ. Πρόσωπον όργανον μετ’ εγκρίσεως προκειμένου μεν περί Μονών του οικείου Ιεράρχου, προκειμένου δε περί των λοιπών του οικείου Μ.Ε.Σ.
2.Περί της εκποιήσεως των τιμαλφών, περί ων το προηγούμενον άρθρον, εφαρμόζονται, αναλογικώς αι διατάξεις του άρθρ. 14 της υπ’ αριθ. 3/69 Κανονιστικής Διατάξεως, εφ’ όσον εν τη παρούση δεν ορίζεται άλλως.

Άρθρ.4
1.Την εκποίησιν ενεργεί 3μελής Επιτροπή αποτελουμένη εξ ενός μέλους της διοικήσεως του οικείου Εκκλησ. Νομικού Προσώπου, ενός εκπροσώπου της οικείας Ι.Μητροπόλεως και ενός πραγματογνώμονος, οριζομένων υπό του οικείου Μ.Ε.Σ.
2.Της εκποιήσεως προηγείται εκτίμησις των αντικειμένων υπό 2 εκτιμητών προσλαμβανομένων κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομικού Προσώπου. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και η αμοιβή αυτών.
3.Εις περίπτωσιν καθ’ ην εκτίμησις απέβη ασύμφορος δια την εκποίησιν του αντικειμένου, επιτρέπεται επανεκτίμησις αυτού δι’ αποφάσεως του οικείου Ν.Π.
4.Η εκποίησις δεν επιτρέπεται να διενεργηθή εφ’ όσον από της ημερομηνίας της εκτιμήσεως παρήλθε χρόνος πλέον του έτους.

Άρθρ.5.
1.Περί της εκποιήσεως συντάσσεται Πρακτικόν, κατά τον υπό του ΟΔΔΕΠ ορισθησόμενον τύπον, υπογραφόμενον υπό της 3μελούς Επιτροπής και του αγοραστού εκδίδεται δε υπό του πωλητού Νομικού Προσώπου απόδειξις παραλαβής εμφαίνουσα τον αριθμόν απογραφής του εκποιουμένου αντικειμένου.
2.Ο αγοραστής παραλαμβάνει μεθ’ εαυτού το αντικείμενον μετά την καταβολήν του τιμήματος αυτού.
3.Το τίμημα κατατίθεται επ’ ονόματι του εκποιούντος Νομικού Προσώπου εις πιστωτικόν Ίδρυμα υποδειχθησόμενον υπό τις Δ.Ι.Σ. δι’ εγκυκλίου. Μέχρις εκδόσεως της Εγκυκλίου ταύτης το τίμημα κατατίθεται εις πιστωτικόν Ίδρυμα της εκλογής του Ν.Π.

Άρθρ.6.
1.Συνιστάται παρά τω ΟΔΔΕΠ ειδικόν «Γραφείον εκποιήσεως Τιμαλφών» Καλλιτεχνικής Αξίας (Γ.Ε.Τ.Κ.Α.) αποτελούν ιδίαν υπηρεσίαν αυτού.
2.Το ΓΕΤΚΑ υπάγεται εις το Τμήμα Α Εισπράξεων και Πληρωμών του ΟΔΔΕΠ ως Γραφείον αυτού κατά το άρθρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 2/1969 Κανονιστικής Διατάξεως.
3.Προς κάλυψιν των αναγκών του Γραφείου τούτου συνιστώνται:
Μία θέσις Α΄ ή ΑΒ Κατηγορίας του Κλάδου Α2 Οικονομικού Κεντρικής Υπηρεσίας επί βαθμοίς 9ω-6ω, μία θέσις Β΄ Κατηγορίας του Κλάδου Β2 Λογιστικού Κεντρικής Υπηρεσίας επί βαθμοίς 11ω-6ω και μια θέσις Γ΄ Κατηγορίας Κλάδου Γ1 κλητήρων – φυλακών επί βαθμοίς 13ω-9ω.

Άρθρ.7.
1.Εκ των τιμαλφών τα έχοντα, κατά την κρίσιν του οικείου Συμβουλίου του Νομικού Εκκλησ. Προσώπου, καλλιτεχνικήν ή ιστορικήν αξίαν δεν εκποιούνται κατά την διαδικασίαν των άρθρ. 3-5 του παρόντος, αλλ’ αποστέλλονται μερίμνη και ευθύνη του κυρίου Ν.Π. εις το ΓΕΤΚΑ παραλαμβανόμενα δε υπ’ αυτού εγγράφονται εις ειδικόν Μητρώον.
2.Η εγγραφή συνιστάται εις την λεπτομερή περιγραφήν του αντικειμένου και εις την μνείαν του αποστέλλοντος Ν.Π., της ημερομηνίας καταγραφής και της εκτιμωμένης, κατά το άρθρ. 8, παρούσης αξίας αυτού.

Άρθρ.8.
1.Δια την εκτίμησιν των εκποιητέων υπό του ΓΕΤΚΑ τιμαλφών διορίζονται εκάστοτε κατάλληλοι εκτιμηταί δια κοινής αποφάσεως του Προέδρου του Κ.Δ.Σ. του ΟΔΔΕΠ και του Διοικητού αυτού.
Δια της αυτής αποφάσεως ορίζεται και η αμοιβή αυτών.
2.Η υπό των εκτιμητών οριζομένη τιμή αναγράφεται επί του αντικειμένου, εφαρμοζομένης αναλόγως της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρ. 4 της παρούσης. Η τιμή αύτη αναγράφεται ωσαύτως εν ειδικώ χώρω του Μητρώου.

Άρθρ.9.
1.Μερίμνη του ΓΕΤΚΑ τα τιμαλφή, περί ων το άρθρ. 7 της παρούσης, εκτίθενται εις διαρκή έκθεσιν εν Αθήναις, εκποιούνται δε, είτε επ’ ευκαιρία εις την επ’ αυτών αναγραφομένην υπό των εκτιμητών τιμήν, είτε εις επί τούτω οργανουμένους πλειστηριασμούς μετ’ επανειλημμένας δημοσιεύσεις, καταχωρουμένας εντός πλαισίου, εις τας ημερησίας εφημερίδας τουλάχιστον προ 7 ημερών.
2.Τιμαλφή μεγάλης αξίας, κατά την κρίσιν της κατά το άρθρ. 11 του παρόντος Επιτροπής, εκποιούνται μόνον δια πλειστηριασμού, κατά την εν τη προηγουμένη παραγράφω διαδικασίαν.
3.Η διαρκής έκθεσις στεγάζεται εις ειδικήν αίθουσαν πληρούσαν τους όρους ασφαλείας των τιμαλφών.

Άρθρ.10.
1.Το ΓΕΤΚΑ μεριμνά δια την καλυτέραν οργάνωσιν αυτού και εισηγείται προς τον Διοικητήν του ΟΔΔΕΠ την λήψιν των ενδεδεγμένων μέτρων προς ευρυτέραν προβολήν αυτού.
2.Το ΓΕΤΚΑ δύναται να επιμελήται της βελτιώσεως της εμφανίσεως των τιμαλφών δι’ ελαφρών επισκευών αυτών, των σχετικών δαπανών αφαιρουμένων εκ του τιμήματος πωλήσεως αυτών.
3.Βελτιώσεις τιμαλφών απαιτούσαι υψηλήν δαπάνην ενεργούνται ή υπό των οικείων Ν.Π. ή υπό του ΓΕΤΚΑ κατ’ εντολήν αυτών.

Άρθρ.11.
1.Την δια πλειστηριασμού εκποίησιν ενεργεί 3μελής Επιτροπή αποτελουμένη εκ του Προϊσταμένου του Γραφείου, ενός εκπροσώπου της ΔΙΣ και ενός υπαλλήλου του ΟΔΔΕΠ, οριζομένων, μετά πρότασιν των οικείων Προϊσταμένων αυτών υπό του Σεβ. Προέδρου του Κ.Δ.Σ. του ΟΔΔΕΠ.
2.Την πώλησιν των μη δια πλειστηριασμού εκποιουμένων τιμαλφών ενεργεί επί τη βάσει διπλοτύπου αποδείξεως ο αρμόδιος υπάλληλος.

Άρθρ.12.
Εκ του τιμήματος αφαιρούνται τα έξοδα τυχόν επισκευής του τιμαλφούς προ της εκποιήσεως αυτού, καθώς και ποσοστόν 15% επί του υπολειπομένου, όπερ παρακρατεί το ΓΕΤΚΑ δια λογαριασμόν του ΟΔΔΕΠ προς αντιμετώπισιν των δαπανών μισθοδοσίας του ειδικού προσωπικού, δημοπρασιών κλπ. Το υπόλοιπον κατατίθεται επ’ ονόματι του κυρίου Ν.Π. κατά τας διατάξεις του άρθρ. 5 της παρούσης.

Άρθρ.13.
1.Επί εκποιήσεως γενομένης δια πλειστηριασμού συντάσσεται πρακτικόν υπογραφόμενον υπό τε της Επιτροπής και του αγοραστού, όστις παραλαμβάνει μεθ’ αυτού το τιμαλφές άμα τη αποπληρωμή του τιμήματος.
2.Το ΓΕΤΚΑ ουδεμίαν ευθύνην φέρει δια πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του εκποιουμένου αντικειμένου, υπάρχοντα ή μεταγενεστέρως εμφανιζόμενα.

Άρθρ.14.
1.Άμα τη καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκποιήσει ενημερούται σχετικώς το Μητρώον, ως και το κύριον Ν.Π. περί της γενομένης εκποιήσεως, του τιμήματος και του αριθμού καταθέσεως του εις αυτό ανήκοντος αντιτίμου.
2.Τη αιτήσει του κυρίου Ν.Π. δύναται το υπ’ αυτού αποστελές αντικείμενον να επαναπεμφθή οπίσω προς φύλαξιν ή εις ευθετώτερον χρόνον πώλησιν αυτού.

Μεταβατική Διάταξις

Άρθρ.15.

Μέχρι της πληρώσεως των δια της παρούσης συνιστωμένων θέσεων δια τακτικού προσωπικού, δύναται να διατεθή προς εξυπηρέτησιν του ΓΕΤΚΑ κατ’ απόσπασιν ή ανάθεσιν προσωπικόν εκ του ήδη υπηρετούντος παρά τω ΟΔΔΕΠ, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού αυτού.

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr