Επιστολές Θεόφιλου σε Πούτιν και Πατριάρχη Μόσχας για τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Loading...


Την Τρίτην, 18ην /31ην Δεκεμβρίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος απέστειλεν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλον την κάτωθι επιστολήν ελληνιστί:

«Μακαριώτατε  Πατριάρχα  Μόσχας  και  πάσης  Ρωσίας κ.κ. Κύριλλε, εν Χριστώ  τω Θεώ, λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ  της  Ημών  Μετριότητος.  Την Υμετέραν πεφιλημένην Ημίν  Μακαριότητα αδελφικώς εν Κυρίω περιπτυσσόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Εις Ιερουσαλήμ την αγίαν παροικούντες και τον Φρικτόν Γολγοθάν και τον Ζωοδόχον του Κυρίου Τάφον διακονούντες, ενατενίζοντες ήδη προς Βηθλεέμ την αγίαν, ίνα εν τω απερίττω Σπηλαίω και τω της Φάτνης χωρίω εορτάσωμεν την εορτήν της κατά σάρκα Γεννήσεως του Αγγέλου της μεγάλης βουλής του Θεού, του Άρχοντος της ειρήνης, μετά λύπης βαθυτάτης και ιεράς αγανακτήσεως επληροφορήθημεν περί των δύο αποτροπαίων τρομοκρατικών ενεργειών εις Βόλγογραντ της νοτίου Ρωσίας, εξ ων τριάκοντα αθώοι συνάνθρωποι ημών και φιλήσυχοι πολίται απώλεσαν την ζωήν αυτών, δεκάδες δε άλλων καιρίως ή θανατηφόρως επλήγησαν.

Κατηγορηματικώς και απεριφράστως καταδικάζοντες τας εγκληματικάς και στυγηράς ενεργείας ταύτας, συλλυπούμεθα εκ βαθέων τη Υμετέρα λίαν πεφιλημένη Ημίν Μακαριότητι και τοις συγγενέσι των θυμάτων, προσευχόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των φονευθέντων και ευχόμεθα ταχείαν ανάρρωσιν των τετραυματισμένων.

Επί τούτοις ασπαζόμενοι την Υμετέραν περισπούδαστον Ημίν Μακαριότητα από του Πανσέπτου και Θεοδέγμονος Σπηλαίου εν Χριστώ υπερφυώς εκ Παρθένου τεχθέντι φιλήματι αγίω, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Βηθλεέμ   ‚βιγʹ  Δεκεμβρίου ιη’.

Της Υμετέρας Πεφιλημένης Μακαριότητος

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ιεροσολύμων.»

εις την οποίαν καταδικάζει τας εις την πόλιν Βόλγογραντ της Ρωσίας επισυμβάσας τρομοκρατικάς ενεργείας και συλλυπείται επί τοις αθώοις θύμασιν αυτής.

Την αυτήν ημέραν απέστειλεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων την κάτωθι επιστολήν τω Προέδρω της Ρωσικής Δημοκρατίας Εξοχοτάτω κ. Βλαδιμήρω  Πούτιν, ωσαύτως καταδικάζων τας αποτροπαίας ενεργείας ταύτας και συλλυπούμενος επί τοις αθώοις θύμασι:

«Εξοχώτατε,

Εις Ιερουσαλήμ παροικούντες και προς Βηθλεέμ ήδη ενατενίζοντες διά την εορτήν της κατά σάρκα Γεννήσεως του Αγγέλου και Άρχοντος της ειρήνης Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, επληροφορήθημεν μετά λύπης βαθυτάτης και ιεράς αγανακτήσεως τας εις βάρος αθώων πολιτών της πόλεως Βόλγογραντ της νοτίου Ρωσίας αποτολμηθείσας τρομοκρατικάς ενεργείας, αποσκοπούσας εις την κωλυσιεργίαν διοργανώσεως των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Συλλυπούμενοι εκ βαθέων τη Υμετέρα λίαν τετιμημένη Ημίν Εξοχότητι και τοις συγγενέσι των αθώων θυμάτων, δεόμεθα από του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου υπέρ αναπαύσεως των  ψυχών των τριάκοντα φονευθέντων συνανθρώπων ημών, υπέρ ταχείας αναρρώσεως των δεκάδων τετραυματισμένων εκ των στυγερών και καταδικαστέων τούτων εγκλημάτων και υπέρ προστασίας των πολιτών της ευσεβούς χώρας της Ρωσίας εξ ενεργειών ανθρώπων μισούντων την ειρήνην και μη σεβομένων την αξίαν της ανθρωπίνου ζωής.

Επί τούτοις, επικαλούμενοι επ’ Αυτήν την χάριν και την προστασίαν του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εις την απρόσκοπτον επιτέλεσιν του υψηλού Αυτής κυβερνητικού λειτουργήματος, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Βηθλεέμ   ,βιγ’ Δεκεμβρίου ιη’.

Της Υμετέρας Τετιμημένης Εξοχότητος

Διάπυρος προς  Κύριον  ευχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Πατριάρχης  Ιεροσολύμων»

Την 20ην Δεκεμβρίου 2013/ 2αν Ιανουαρίου 2014, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων απέστειλεν επιστολήν καταδικαστικήν των ως άνω αναφερομένων ενεργειών και παραμυθητικήν διά τα θύματα τω Ιερωτάτω Μητροπολίτη της πόλεως Βόλγογραντ έχουσαν ελληνιστί ως έπεται:

«Τω Ιερωτάτω Μητροπολίτη Βολγογράντ και Καμισίνσκ κ. Γερμανώ, αδελφώ εν Κυρίω αγαπητώ και συλλειτουργώ της Ημών Μετριότητος, ασπασμόν άγιον εν Χριστώ Ιησού.

Εις Ιερουσαλήμ την αγίαν παροικούντες και προς Βηθλεέμ την αγίαν, την ουδαμώς ελαχίστην ούσαν εν τοις ηγεμόσι Ιούδα, ενατενίζοντες, ίνα εορτάσωμεν την Μητρόπολιν των εορτών, εν τω πανσέπτω και θεοδέγμονι Σπηλαίω και εν τω της Φάτνης χωρίω, εν ω ετέχθη και ανεκλίθη ο αχώρητος παντί Άρχων της ειρήνης, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά λύπης βαθείας και αγανακτήσεως ιεράς επληροφορήθημεν περί των δύο προσφάτων τρομοκρατικών ενεργειών, αι οποίαι έπληξαν την θεόσωστον Μητρόπολιν της υμετέρας λίαν αγαπητής και περισπουδάστου Ημίν Ιερότητος, απώλεσαν την ζωήν τριάκοντα αθώων συνανθρώπων ημών, πνευματικών αυτής τέκνων και ετραυμάτισαν καιρίως δεκάδας εξ αυτών.

Καταδικάζοντες κατηγορηματικώς τας αποτροπαίους ενεργείας ταύτας, συλλυπούμεθα αυτή βαθέως επί τοις αθώοις τούτοις θύμασι και προσευχόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των φονευθέντων εν χώρα ζώντων μετά οσίων και δικαίων και υπέρ ταχείας αναρρώσεως των αδίκως και βαρέως τραυματισθέντων.

Επί τούτοις ασπαζόμενοι αυτήν από του Πανσέπτου και Θεοδέγμονος Σπηλαίου φιλήματι αγίω εν Χριστώ υπερφυώς εκ Παρθένου τεχθέντι, διατελούμεν.

Εν τη Αγία Πόλει Βηθλεέμ  ‚βιγʹ  Δεκεμβρίου ιθ’.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ιεροσολύμων.»