Εορτασμός Εβδομάδος Εξωτερικής Ιεραποστολής

Loading...


Εγκύκλιο για τον Εορτασμό της Εβδομάδος Εξωτερικής Ιεραποστολής κατά την B´  Εβδομάδα των Νηστειών (9 – 15 Μαρτίου 2014) εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος και αναλυτικά αναφέρει: 
Αριθμ. Πρωτ. 723
Διεκπ. 389
Αθήνα 19η Φεβρουαρίου 2014

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διοργανώνει και κατά το ενεστώς έτος 2014 την «Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής» κατά την Β´ Εβδομάδα των Νηστειών (9 – 15 Μαρτίου 2014).

Σκοπός του εορτασμού της ως άνω «Εβδομάδος» είναι η προώθησις του διεξαγομένου ιεραποστολικού έργου της Εκκλησίας ημών ανά την Οικουμένην, διά τον ευαγγελισμόν πάντων των εθνών και την ένταξιν αυτών εις το Σώμα του ζώντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Όθεν παρακαλούμεν υμάς, όπως προβήτε εις τας σχετικάς ενεργείας διά την επιτυχίαν των σκοπών της εν λόγω «Εβδομάδος». Δύνασθε, ως εκ τούτου, όπως διοργανώσητε ειδικάς εκδηλώσεις, εκθέσεις, διαλέξεις κ.λπ., διά να προβάλητε τόσον το ιεραποστολικόν πνεύμα της Εκκλησίας γενικώς, όσον και το επιτελούμενον υπ’ Αυτής έργον. Αι εν λόγω πρωτοβουλίαι δέον όπως διεξαχθώσι δι’ όλων των ενοριακών δραστηριοτήτων, όπως κύκλων μελέτης Αγίας Γραφής, Κατηχητικών Σχολείων, εσπερινών ή απογευματινών κηρυγμάτων κ.λπ.

Διά την προετοιμασίαν των καταλλήλων εκδηλώσεων και μαθημάτων κατηχήσεως, θα αποσταλώσιν εντός των προσεχών ημερών εις τους Ιερούς Ναούς της καθ’ υμάς Ιεράς Μητροπόλεως, καθ’ ον τρόπον αποστέλλεται το δελτίον της Φωνής Κυρίου, τα εξής :
α) Μία πεντάχρωμος αφίσα 50×70 εκ., προς τοιχοκόλλησιν.
β) Έγχρωμος αμφίπλευρος σελιδοδείκτης διά τους μαθητάς των Κατηχητικών Σχολείων.

Κατά την Κυριακήν της Ορθοδοξίας, 9ην Μαρτίου ε.ε., ότε άρχεται η «Εβδομάς Εξωτερικής Ιεραποστολής», περιαχθήσεται δίσκος προς οικονομικήν ενίσχυσιν των ιεραποστολικών κλιμακίων της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας εις Αφρικήν και Ασίαν. Επίσης, κατά παλαιάν συνήθειαν, εις την προσπάθειαν αυτήν συμμετέχουν και τα μέλη των Κατηχητικών Σχολείων δι’ οικονομικής συνεισφοράς.

Τα συγκεντρωθησόμενα ποσά εκ του εις τους Ιερούς Ναούς περιαχθησομένου δίσκου και τα εκ της συνδρομής των μαθητών των Κατηχητικών Σχολείων, παρακαλούμεν όπως αποσταλώσιν ανυπερθέτως έως της 30.4.2014, εις το εν τη Πλατεία Μητροπόλεως ῾Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εν Αθήναις και εις τον υπ᾿ αριθμ. 146/558074-94 λογαριασμόν υπό την ένδειξιν «Αποστολική Διακονία, διά την Εξωτερικήν Ιεραποστολήν» και ουχί απ’ ευθείας υφ᾿ υμών εις διάφορα Ιεραποστολικά Κέντρα ή Ιεραποστολικούς Συλλόγους και Σωματεία, και τούτο, ίνα ενιαίως και υπευθύνως αντιμετωπίζηται υπό της Εκκλησίας η λίαν σοβαρά και υψηλή υπόθεσις της Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Παρακαλούμεν η κατάθεσις να γνωστοποιήται εις το αρμόδιον Γραφείον Εξωτερικής Ιεραποστολής.

Διά πληροφορίας σχετικώς προς την διοργάνωσιν της εν λόγω «Εβδομάδος», δύνασθε να απευθύνησθε εις το Γραφείον Εξωτερικής Ιεραποστολής της Αποστολικής Διακονίας, τηλ. 210 7272314 – 317.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Διαυλείας ΓαβριήλΕτικέτες