Αμβρόσιος προς Ιερώνυμο: Κηρύξατε γενικήν επιστράτευσιν!

Loading...


Με μια χειμαρρώδη επιστολή που τιτλοφορείται «ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ!» ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος καλεί τον Αρχιεπίσκοπο να εγκαταλείψει την τακτική της «μυστικής διπλωματίας» και να καλέσει «γενική επιστράτευση»! 

«Σαλπίσατε! Κηρύξατε γενικήν επιστράτευσιν! Καλέσατέ μας εις γενικήν κινητοποίησιν!» αναφέρει χαρακτηριστικά με αφορμή και το θέμα της αργίας της Κυριακής, ενώ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πως «η χώρα απορροφάται από τον Ισλαμισμόν! Η εδαφική της ακεραιότης κινδυνεύει!» Ασκεί κριτική για τα συσσίτια, τα οποία-λέει- δεν βοηθούν και ζητά από τους 81 Αρχιερείς να ξυπνήσουν από τη ραστώνη! 

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 
Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ
Πρόεδρον της Ιεράς Σύνοδου  της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21   ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Ως είναι τοις πάσιν γνωστόν σήμερον τα πάντα ανατρέπονται εις την σύγχρονον Ελλάδα! Το ερώτημα, το οποίον προβάλλει ενώπιόν μας είναι: Πότε επί τέλους η εκκλησιαστική Διοίκησις θα εγκαταλείψη την τακτικήν της «μυστικής Διπλωματίας;» Πότε θα εξέλθη με θάρρος, τόλμην και αποφασιστικότητα εις το πεδίον της μάχης; Πότε θα μας συγκαλέση να δώσωμεν την μάχην υπέρ της πίστεως, ώστε -και εάν ακόμη χάσωμεν την μάχην- να έχωμεν ήρεμον την συνείδησίν μας, ότι τουλάχιστον ηγωνίσθημεν;
Το νέον ζήτημα, όπερ τίθεται σήμερον προς νομοθετικήν ρύθμισιν, είναι η ολοκληρωτική κατάργησις της αργίας κατά την ημέραν της Κυριακής! Εις την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» της 18ης Απριλίου ε.ε. αναγιγνώσκομεν την πληροφορίαν, ότι καταρτίζεται νομοσχέδιον και ότι «επιμένει για 52 Κυριακές η Κυβέρνηση» !!!!!

Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

·         Σας ικετεύω ευλαβώς: Σαλπίσατε! Κηρύξατε γενικήν επιστράτευσιν! Καλέσατέ μας εις γενικήν κινητοποίησιν!

·         Η Ελλάδα μας, Χώρα Αγίων και Ηρώων,  με αργά μεν, πλην όμως σταθερά, βήματα καταπνίγεται και απορροφάται από τον Ισλαμισμόν! Η εδαφική της ακεραιότης κινδυνεύει! Η Γερμανική «μπότα» της κατοχικής περιόδου 1941-1944 επανήλθεν σήμερον με το πρόσωπον της λεγομένης «Τρόϊκας»! Νέα περίοδος λιμού έχει ενσκήψει εις την Χώραν μας.  Αι ένοπλοι Δυνάμεις έχουν αποδυναμωθή!  Οι «κληρωτοί» στρατιώτες, όσοι δηλ. υπηρετούν την καθιερωμένην στρατιωτικήν των θητείαν,   τώρα πλέον ΔΕΝ σιτίζονται εις τα στρατόπεδα και ΔΕΝ κοιμούνται εις τους στρατώνας, ως μέχρι χθες εγένετο, ελλείψει πόρων! Τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας ακινητοποιούνται ελλείψει καυσίμων! Το πολιτικόν Σύστημα κυριολεκτικώς έχει σαπίσει!  Το Κράτος ευρίσκεται υπό διάλυσιν!

·         Εξ άλλου και η  Αγία ’Ορθοδοξια μας βάλλεται πανταχόθεν! Η Παιδεία αποχρωματίζεται! Παραβιάζοντες το Σύνταγμα οι Διοικούντες, εις τα Σχολεία μας δεν διδάσκουν και δεν ενσταλλάζουν πλέον τα ιδεώδη του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας εις τας ψυχάς των παιδιών μας! Ο ασεβέστατος Δήμαρχος των Αθηναίων διασαλπίζει, ότι Τζαμιά των Μουσουλμάνων πρέπει να ανεγερθούν και εις τα είκοσι Διαμερίσματα του Δήμου του!  Η Χώρα μας, λοιπόν,  εξ επόψεως θρησκευτικής αποχρωματίζεται! Η παγκοσμιοποίησις, με διάφορα τεχνάσματα, επεκτείνει την κυριαρχίαν της! Η Ορθοδοξία χάνεται! Ο θεσμός της οικογενείας απώλεσε πλέον την ιερότητά του! Τα Διαζύγια πολλαπλασιάζονται! Η Ελλάδα επίσης χάνεται! Τα πάντα αλλοτριούνται!  Οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί δρουν ελευθέρως!

·         Και ενώ ταύτα πάντα συντελούνται ημείς «υπνώττομεν υπό τον Μανδραγόραν!»  Η φωνή της Εκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Αντίστασις δεν υπάρχει!  Τα πολυδιαφημισμένα συσσίτια της Αρχιεπισκοπής, εις τα οποία τόση έμφασις έχει δοθή, δεν επιλύουν το πρόβλημα! Απλώς  συσκοτίζουν την όλην κατάστασιν και παραπλανούν τον Λαόν! Είναι ωσάν τα μπαλόνια της περιόδου των Απόκρεω, τα οποία απορροφούν την προσοχήν των μικρών παιδίων και τα διασκεδάζουν! Αλλά δεν παύουν να είναι «φούσκες»!

·         Θα το επαναλάβωμεν: Εις καιρούς χαλεπούς η φωνή της Εκκλησίας ΔΕΝ ΑΚΟΥΕΤΑΙ! Αντίστασις δεν υπάρχει! Όθεν σας ικετεύομεν: Αντισταθήτε! Εγερθήτε εκ του αναπαυτικού καναπέ της αρχιερωσύνης μας! Εξέλθετε εις τας οδούς! Καλέσατέ μας εις Γενικήν επιστράτευσιν! Ξυπνήσατέ μας εκ της ραστώνης, ήτις έχει καταλάβει ημάς τους ογδοήκοντα και έναν (81) Αρχιερείς! Σαλπίσατε το εγερτήριον σάλπισμα, δια να λάβωμεν τα Λάβαρα των ιερών και των οσίων της Φυλής μας, δια να αντισταθώμεν εις την λαίλαπα του κακού, εις την κυριαρχίαν του Διαβόλου!
Θέτοντες σήμερον ενώπιον Υμών, Αδελφοί, το ζήτημα της καταργήσεως της καθιερωμένης αργίας της Κυριακής, δηλ. της ημέρας του Κυρίου, παρακαλούμεν δια τα καθ’Υμάς.

Επί δε τούτοις , ευχόμενος πάσιν Υμίν ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
            + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

1.      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
Σεβ. Μητροπολίτας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προς ενημέρωσιν.