Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου

Loading...


Κυριακή της Πεντηκοστής – (᾿Ιω. ζ´ 37-52, η´ 12)
Τή εσχάτη ημέρα τή μεγάλη τής εορτής ειστήκει ο ᾿Ιησούς καί έκραξε λέγων• ᾿Εάν τις διψά, ερχέσθω πρός με καί πινέτω. ῾Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ τής κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δέ είπε περί τού Πνεύματος ού έμελλον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν• ούπω γάρ ήν Πνεύμα ῞Αγιον, ότι ᾿Ιησούς ουδέπω εδοξάσθη.

Πολλοί ούν εκ τού όχλου ακούσαντες τόν λόγον έλεγον• Ούτός εστιν αληθώς ο προφήτης• άλλοι έλεγον• Ούτός εστιν ο Χριστός• άλλοι έλεγον• Μή γάρ εκ τής Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται; Ουχί η γραφή είπεν ότι εκ τού σπέρματος Δαυΐδ καί από Βηθλεέμ τής κώμης, όπου ήν Δαυΐδ, ο Χριστός έρχεται; Σχίσμα ούν εν τώ όχλω εγένετο δι᾿ αυτόν. Τινές δέ ήθελον εξ αυτών πιάσαι αυτόν, αλλ᾿ ουδείς επέβαλεν επ᾿ αυτόν τάς χείρας. ῏Ηλθον ούν οι υπηρέται πρός τούς αρχιερείς καί Φαρισαίους, καί είπον αυτοίς εκείνοι• Διατί ουκ ηγάγετε αυτόν;

᾿Απεκρίθησαν οι υπηρέται• Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτος ο άνθρωπος. ᾿Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι• Μή καί υμείς πεπλάνησθε; μή τις εκ τών αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ τών Φαρισαίων; αλλ᾿ ο όχλος ούτος ο μή γινώσκων τόν νόμον επικατάρατοί εισι! Λέγει Νικόδημος πρός αυτούς, ο ελθών νυκτός πρός αυτόν, είς ών εξ αυτών• Μή ο νόμος ημών κρίνει τόν άνθρωπον, εάν μή ακούση παρ᾿ αυτού πρότερον καί γνώ τί ποιεί;

᾿Απεκρίθησαν καί είπον αυτώ• Μή καί σύ εκ τής Γαλιλαίας εί; ερεύνησον καί ίδε ότι προφήτης εκ τής Γαλιλαίας ουκ εγήγερται. Πάλιν ούν αυτοίς ο ᾿Ιησούς ελάλησε λέγων• ᾿Εγώ ειμι τό φώς τού κόσμου• ο ακολουθών εμοί ου μή περιπατήση εν τή σκοτία, αλλ᾿ έξει τό φώς τής ζωής.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Τήν τελευταία μέρα τής γιορτής, τήν πιό λαμπρή, στάθηκε ο ᾿Ιησούς μπροστά στό πλήθος καί φώναξε• «῞Οποιος διψάει, νά ᾿ρθεί σ’ εμένα καί νά πιεί. Μέσα από κείνον πού πιστεύει σ’ εμένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θά τρέξουν». Αυτό τό είπε ο ᾿Ιησούς εννοώντας τό Πνεύμα πού θά έπαιρναν όσοι πίστευαν σ’ αυτόν.

Γιατί, τότε ακόμα δέν είχαν τό ῞Αγιο Πνεύμα, αφού ο ᾿Ιησούς δέν είχε δοξαστεί μέ τήν ανάσταση. Πολλοί άνθρωποι από τό πλήθος, πού άκουσαν αυτά τά λόγια, έλεγαν• «Αυτός είναι πραγματικά ο προφήτης πού περιμένουμε». ῎Αλλοι έλεγαν• «Αυτός είναι ο Μεσσίας». ᾿Ενώ άλλοι έλεγαν• «῾Ο Μεσσίας θά ᾿ρθεί από τή Γαλιλαία; ῾Η Γραφή δέν είπε πώς ο Μεσσίας θά προέρχεται από τούς απογόνους τού Δαβίδ καί θά γεννηθεί στή Βηθλεέμ, τό χωριό καταγωγής τού Δαβίδ;»Διχάστηκε, λοιπόν, τό πλήθος εξαιτίας του.

Μερικοί απ’ αυτούς ήθελαν νά τόν πιάσουν, κανείς όμως δέν άπλωνε χέρι πάνω του. Γύρισαν, λοιπόν, πίσω οι φρουροί στούς αρχιερείς καί στούς Φαρισαίους, κι αυτοί τούς ρώτησαν• «Γιατί δέν τόν φέρατε;» Οι φρουροί απάντησαν• «Ποτέ άνθρωπος δέν μίλησε όπως αυτός». Τούς ξαναρώτησαν τότε οι Φαρισαίοι• «Μήπως παρασυρθήκατε κι εσείς; Πίστεψε σ’ αυτόν κανένα μέλος τού συνεδρίου ή κανείς από τούς Φαρισαίους;

Μόνον αυτός ο όχλος πιστεύει, πού δέν ξέρουν τόν νόμο τού Μωυσή καί γι’ αυτό είναι καταραμένοι». Τούς ρώτησε τότε ο Νικόδημος, πού ήταν ένας απ’ αυτούς, εκείνος πού είχε πάει στόν ᾿Ιησού νύχτα λίγον καιρό πρίν• «Μήπως μπορούμε σύμφωνα μέ τόν νόμο μας νά καταδικάσουμε έναν άνθρωπο, άν πρώτα δέν τόν ακούσουμε καί δέν μάθουμε τί έκανε;» Αυτοί τού είπαν• «Μήπως κατάγεσαι κι εσύ από τή Γαλιλαία;

Μελέτησε τίς Γραφές καί θά δείς πώς κανένας προφήτης δέν πρόκειται νά έρθει από τή Γαλιλαία». Τότε ο ᾿Ιησούς τούς μίλησε πάλι καί τούς είπε• «᾿Εγώ είμαι τό φώς τού κόσμου• όποιος μέ ακολουθεί δέν θά πλανιέται στό σκοτάδι, αλλά θά έχει τό φώς πού οδηγεί στή ζωή».