Η ορθοδοξία χωρίς τον μοναχισμόν νοθεύει το περιεχόμενόν της

Loading...


Ω, το θέαμα των Ερημιτών του Άθωνος είναι τόσον συναρπαστικόν! Χάρμα οφθαλμών.

Η Μοναχική γραμματολογία τους αποκαλεί ένσαρκους αγγέλους. Ο Ερημίτης βεβαίως δεν δύναται να αποτελέση καθ’ ολοκληρίαν υπόδειγμα διά κοσμικόν βίον, αλλ’ ο Χριστιανικός κόσμος, οικειούμενος το πνεύμα της θυσίας αυτού του ιδιοτύπου πιστού, θα ηδύνατο να προσεγγίση περισσότερον τον Χριστόν, να γίνη συνεπέστερος προς την Θρησκείαν του, ωφελιμώτερος εις εαυτόν και τον πλησίον του, να αποβάλη εν ενί λόγω την υποκρισίαν, ήτις αποτελεί το ευθηνόν ένδυμα των χλιαρών ψυχών…
Αγωνίζεσθε εισελθείν διά της στενής πύλης και διδάσκετε τους αδελφούς σας, ότι η Ορθοδοξία μας χωρίς Μοναχισμόν νοθεύει το περιεχόμενόν της. Η Αγία Εκκλησία μας είναι ασκητική και ολόκληρος, ως μυστικόν Σώμα Χριστού, πρέπει να αναβαπτισθή εις το πυρ και το ύδωρ της Ορθοδόξου πνευματικής παραδόσεως…

ένας Ερημίτης

Απόσπασμα από το βιβλίο: Μεταξύ Ουρανού και Γης, Θεοκλήτου Μοναχού Διονυσιάτου