ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Θεός θέλει όλοι να βαδίζουν στο δρόμο της αγιότητας

1
Ιούλιος 22, 2013 στις 19:30 μμ

‘Έσεσθε άγιοι, ότι άγιος εγώ Κύριος ο Θεός υμών. Και φυλάξεσθε τα προστάγματα μου και ποιήσετε» (Λευιτ. 20, 7,8). Το […]