Εμπιστευτείτε τον Ιησού Χριστό κατά πάντα

Loading...


Ο Θεός να σας δίνει αγάπη και χαρά στις καρδιές σας.
Εμπιστευτείτε τον Ιησού Χριστό κατά πάντα. Εκείνος γνωρίζει τι έχετε ανάγκη.
..επειδή εξεύρει ο Πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρείαν
Ματθαίος 6 : 32

Να θυμόμαστε και να βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη, κάθε μέρα, μην τους ξεχνάμε!

Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και με εποτίσατε, ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε,
γυμνός, και με ενεδύσατε, ησθένησα, και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ.

Τότε θέλουσιν αποκριθή προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες· Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν;
Πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνόν και ενεδύσαμεν;

Πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε;

Και αποκριθείς ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, καθ’ όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.
Ματθαίος 25 : 35-40