Ο νέος στρατιωτικός διοικητής της Βηθλεέμ επισκεπτεταί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Τετάρτην, 30ην Αυγούστου / 12ην Σεπτεμβρίου 2012, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τον Γ’ ο Ταγματάρχης της Στρατιωτικής-Πολιτικής Διοικήσεως  της περιοχής Βηθλεέμ κ. Ιγιάντ Σερχάν, ίνα συστήση εις Αυτόν τον διάδοχον αυτού κ.Εγιάλ Ζεβ επί τη αναλήψει των καθηκόντων αυτού.

Οι δύο εν λόγω στρατιωτικοί ηυχαρίστησαν τον Μακαριώτατον  δια την συνεργασίαν επί των παρεχομένων υπό της Στρατιωτικής Διοικήσεως διευκολύνσεων εις τας διαβάσεις των συνόρων και επί των αδειών των χορηγουμένων τη συστάσει του Πατριαρχείου εις τα μέλη του ποιμνίου αυτού εις τας πόλεις… Βηθλεέμ, Χωρίον των Ποιμένων και Μπετζάλλαν δια τας επισκέψεις αυτών εις Ιεροσόλυμα και εξέφρασαν την διάθεσιν αυτών να ανταποκρίνωνται όσον το δυνατόν περισσότερον εις τα αιτήματα του Πατριαρχείου δια διευκολύνσεις εις την διάβασιν των συνοριακών ελέγχων μεταξύ του Ισραήλ και των ως άνω πόλεων.

Ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τον αναλαμβάνοντα νέα καθήκοντα κ. Εγιάλ Ζεβ να συνεχίζη να εξυπηρετή το Πατριαρχείον και το ποίμνιον εις τα ίχνη του προκατόχου αυτού.Ετικέτες