Ο γεν. Γραμματέας της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Loading...


Την Παρασκευήν, 15ην /28ην Σεπτεμβρίου 2012, ο Γενικός Γραματεύς της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας / General Secretary of the Lutheran World Federation, Rev. Martin Junge, επεσκέφθη το Πατριαρχείον, συνοδευόμενος υπό του εν Ιεροσολύμοις Λουθηρανού Επισκόπου κ. Μουνίμπ Γιουνάν και του συνεργάτου αυτού κ. Thomas Ehelund.

Τον εν λόγω επισκέπτην εδέχθη και εκαλωσώρισεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και έκαμεν αυτώ λόγον περί της εορτής της χθες, της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και των εν αυτή προσελθόντων προσκυνητών ως και περί της προσφάτου αυτού επισκέψεως μετά των Ορθοδόξων Προκαθημένων των Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν δια το θέμα των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής και των προσφύγων της Συρίας… τους οποίους και προηγουμένως είχεν επισκεφθή εις τον  εν Ιορδανία προσφυγικόν καταυλισμόν προσφύγων εκ Συρίας και δια την φροντίδα αυτών παρά του εν Αμμάν Γραφείου του Πατριαρχείου δια το Συμβούλιον Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής.

Ο Γενικός Γραμματεύς Rev. Martin Junge ενημέρωσε τον Μακαριώτατον περί του σκοπού της επισκέψεως αυτού εις την Αγίαν Γην, δια την προώθησιν δηλονότι θεμάτων της Λουθηρανικής Εκκλησίας εν αυτή και δια την ενίσχυσιν επίσης εκ μέρους της Εκκλησίας αυτού των εκ της Συρίας εις τον Ιορδανικόν προσφυγικόν καταυλισμόν του Zaatar  καταφυγόντων προσφύγων.

Απαντών ο Μακαριώτατος είπεν ότι: «υπάρχουν τομείς, εις τους οποίους αι Εκκλησίαι ημών δύνανται να συνεργασθούν δια την ανακούφισιν των προσφύγων τούτων και των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, ιδία δε δια της δημιουργίας ενός ταμείου /fund δια την οικονομικήν ενίσχυσιν αυτών.

Ο Rev. Martin Junge έδειξε δεκτικότητα εις την πρότασιν του Μακαριωτάτου δια μίαν διεκκλησιαστικήν συνεργασίαν προς τον σκοπόν της εμπράκτου στηρίξεως των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν.

Επί τούτοις, ο  Rev. Martin Junge προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον ξύλινον επιτραπέζιον φωριαμόν δια τας σημειώσεις Αυτού, ο δε Μακαριώτατος προσέφερεν εις τον Γενικόν Γραμματέα σταυρόν από φίλντισιν, κατεσκευασμένον εις Βηθλεέμ, το περιοδικόν του Πατριαρχείου «Νέα Σιών» και το βιβλίον  της Ιστορίας της Εκκλησίας Ιεροσολύμων του Αγιοταφίτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.Ετικέτες