Ο αγιασμός δια την έναρξιν των μαθημάτων εις την Σχολήν Σιών (φωτο & video)

Loading...


Την Τρίτην, 4ην /17ην Σεπτεμβρίου 2013, έλαβε χώραν ο αγιασμός του ύδατος επί τη ενάρξει των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους 2013-2014 εις την επί του λόφου της Αγίας Σιών Πατριαρχικήν Ιερατικήν Σχολήν του Πατριαρχείου.
Την τελετήν ταύτην ετέλεσεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ελθών εκ του Πατριαρχείου, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Αρχιδιακόνου π. Αθανασίου.
Εις την τελετήν παρέστησαν εκ της Σχολικής Εφορείας ο Ιεροδιάκονος π. Μαρτύριος, ο Σχολάρχης καθηγητής Φυσικών μοναχός π. Φώτιος, οι εξ Ελλάδος και Κύπρου απεσπασμένοι καθηγηταί, ο πνευματικός της Σχολής και ηγούμενος της Μονής Χοτζεβά Αρχιμανδρίτης π. Κωνσταντίνος, ο νέος Έλλην Γενικός Πρόξενος εις Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, η συνεργάτις αυτού κ. Ασπασία Μήτση, οι μαθηταί της Σχολής, δέκα πέντε τον αριθμόν, και τινες εκ των γονέων αυτών.

Την τελετήν του αγιασμού ετέλεσεν ο Μακαριώτατος και ηγίασε τους μετέχοντας εις αυτόν και τον ιερόν Ναόν της Αγίας Τριάδος –κτίσμα μετά της Μονής και του όλου κτιρίου της Σχολής του Παρασκευοφύλακος  του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου Γερασίμου (1906-1911), ο δε πνευματικός π. Κωνσταντίνος ηγίασε τας αιθούσας και τους κοιτώνας των οικοτρόφων.
Μετά την τελετήν εις την αίθουσαν τελετών της Σχολής ο Σχολάρχης π. Φώτιος προσεφώνησε τον Μακαριώτατον και τους καθηγητάς και τους μαθητάς διά της κάτωθι προσφωνήσεως αυτού, ως τις δύναται να παρακολουθήση εις το video.

Απαντών ο Μακαριώτατος είπεν ότι η Αγιοταφιτική Αδελφότης ,της οποίας μελλοντικά μέλη θα είναι  οι σημερινοί δόκιμοι και η οποία έχει την οικουμενικήν  αποστολήν της διαφυλάξεως των Παναγίων Προσκυνημάτων, ετέλεσε σήμερον τα πνευματικά εγκαίνια του νέου σχολικού έτους, ίνα αγιάση διδάσκοντας και διδασκομένους εις το θεάρεστον έργον της παιδείας, το επιτελούμενον υπ’ αυτών.
Ιδιαιτέρως ετόνισεν ο Μακαριώτατος την παρουσίαν και το έργον του Πατριαρχείου και της Αδελφότητος εις την αγίαν και οικουμενικήν πόλιν Ιερουσαλήμ, πάντοτε, ιδιαιτέρως όμως εις τους δυσκόλους τούτους καιρούς εις την Μέσην Ανατολήν και ανά τον κόσμον.
Ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τους μαθητάς επιμέλειαν κατά Χριστόν παιδείαν και πνευματικάς επιδόσεις και συναίσθησιν της τιμής, ην έχουν φοιτώντες εις την Σχολήν, ηυχήθη δε επί πλέον την αύξησιν των μαθητών τούτων διά της προσελεύσεως και άλλων, ίνα η Σχολή εκπληρώση αποτελεσματικώτερον την αποστολήν αυτής,της παιδείας  των μαθητών αυτής και της στελεχώσεως του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
Δι’ ολίγων λόγων ο κ. Γενικός εβεβαίωσε περί της διαθέσεως της Ελλάδος να συμπαρίσταται εις το έργον της Παιδείας της Αδελφότητος εν τη Σχολή και συνέστησεν εις τους μαθητάς να επιμελώνται και να φαίνωνται αντάξιοι της εθνικής και θρησκευτικής ημών παραδόσεως και να διακονήσουν Εκκλησίαν και Έθνος, όπως τούτο ζητείται παρ’ αυτών.

1
1
1

                                           {youtube}VFTqe1-n3Q8{/youtube}