Ιεροσόλυμα: Συνάντηση των αρχηγών εκκλησιών με τον Πρόεδρο Πέρες

Loading...


Την Δευτέραν, 18ην/30ην Δεκεμβρίου 2013, έλαβε χώραν η καθιερωμένη υποδοχή των αρχηγών των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης επί τω ανατέλλοντι νέω έτει υπό του Προέδρου του κράτους του Ισραήλ κ. Συμεών Πέρες εις το εν Ιεροσολύμοις Προεδρικόν Μέγαρον.

Η υποδοχή αύτη έλαβε χώραν  κατ’ αρχάς εις δεξίωσιν, ακολούθως δε εις επίσημον τελετήν εις την αίθουσαν τελετών του Προεδρικού Μεγάρου.

Εν αρχή της τελετής ταύτης ο Πρόεδρος κ. Συμεών Πέρες απηύθυνεν εις τους αρχηγούς των Εκκλησιών και τους συνοδούς αυτών το «ως ευ παρέστητε», λέγων συνάμα ότι η συνάντησις αύτη είναι μία ευκαιρία διά προσευχήν διά την παύσιν της αιματοχυσίας εις πολλάς χώρας εις τον κόσμον.  «Η ανθρωπότης», είπεν, «υποφέρει από την έλλειψιν ασφαλείας και των προς το ζην απαραιτήτων, εξ αιτίας των τρομοκρατικών ανά τον κόσμον ενεργειών. Πολλαί χώραι ως η Συρία, η Υεμένη και άλλαι αιμάσσουν. Ωργανωμέναι τρομοκρατικαί ομάδες έρχονται έξωθεν και ενεργούν τρομοκρατικώς και καταστροφικώς εις άλλας χώρας. Οι οπαδοί των τριών  μεγάλων θρησκειών δύνανται να προσευχηθούν διά την ειρήνην. Διά της πίστεως και της ελπίδος δυνάμεθα να συμβάλλωμεν εις την επικράτησιν της ειρήνης. Αι σκέψεις ημών πηγαίνουν εις τας εκρήξεις εις διαφόρους χώρας ανά τον κόσμον και εις τας οικογενείας και τα παιδιά-θύματα αυτών.

Το κράτος του Ισραήλ δεσμεύεται διά την ελευθερίαν της λατρείας και την ελευθερίαν της θρησκείας. Ας αφήσωμεν το Άγιον Πνεύμα να έλθη εις τα Άγια Προσκυνήματα και εις την Πόλιν των Ιεροσολύμων διά την ειρήνην. Το κράτος του Ισραήλ έφερεν εις την δικαιοσύνην περιπτώσεις βιαίων ενεργειών εις βάρος των Χριστιανών. Έχομεν ανάγκην της προσευχής των θρησκευτικών αρχηγών. Εύχομαι εις πάντας υμάς «Καλά Χριστούγεννα».

Προσφωνών έπειτα ο κ. Γεδεών Σάερ, Υπουργός Εσωτερικών του Ισραήλ, ετόνισε το γεγονός της υπάρξεως εις τας  πόλεις του Ισραήλ Χριστιανικών Κοινοτήτων, αι οποίαι εορτάζουν την εορτήν των Χριστουγέννων εν εωρταστική ατμοσφαίρα  και είπεν ότι το κράτος του Ισραήλ δεσμεύεται διά την ελευθερίαν της λατρείας  εις τας χριστιανικάς Εκκλησίας, την ελευθέραν πρόσβασιν εις τα Άγια Προσκυνήματα και καταδικάζει τας επιθέσεις των ακραίων στοιχείων εναντίον των Χριστιανών, τας γνωστάς ως price-tag. Τα φαινόμενα ταύτα αντίκεινται εις τας αξίας του κράτους του Ισραήλ. «Επί τη ευκαιρία ταύτη», είπεν, «καλωσορίζω τους Αρχηγούς των Χριστιανικών Εκκλησιών εις το Ισραήλ και τους εκπροσώπους αυτών, τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον και όλους. Επί τη ευκαιρία ταύτη συγχαίρω και διά την επίσκεψιν του Πάπα Φραγκίσκου εις την Αγίαν Γην τον προσεχή Μάιον και εύχομαι εις υμάς ευτυχές το Νέον Έτος».

Εν συνεχεία η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος αντιφώνησε εξ ονόματος των παρόντων Αρχηγών των Εκκλησιών 

Επί τούτοις έληξεν η υποδοχή των αρχηγών των Εκκλησιών εις το Προεδρικόν Μέγαρον.