Πανεπιστημιακοί θα διδάξουν για το διάλογο Ορθοδοξίας-Ισλάμ στους ιεροδιδάσκαλους της Θράκης

Loading...


Θα διδαχτεί ο ιστορικός διάλογος του χριστιανισμού και ιδιαίτερα της ορθοδοξίας με το Ισλάμ

Θα υλοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας με σκοπό την περαιτέρω γλωσσική ενίσχυση ιεροδιδασκάλων του Ισλάμ

Του Δήμου Μπακιρτζάκη

«Ζεστά» έχει πιάσει το θέμα των ιεροδιδασκάλων της Θράκης το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και προχωράει βήμα – βήμα την προσπάθεια η διδασκαλία του Ισλάμ να γίνεται από ανθρώπους που κατέχουν τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα αλλά το κυριότερο λογοδοτούν μόνο στο ελληνικό κράτος και δεν επηρεάζονται από οποιονδήποτε και οτιδήποτε άλλο. Η νέα εξέλιξη αφορά την εκπαίδευση – επιμόρφωση των ιεροδιδασκάλων στους τρεις νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, την οποία θα αναλάβουν πανεπιστημιακοί.
Συγκεκριμένα ο ειδικός γραμματέας ευρωπαϊκών πόρων κατόπιν εντολής του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε πρόσκλησή του καλεί τα τμήματα Θεολογίας των ΑΕΙ ως δυνητικούς δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις μεμονωμένα ή και με τη δυνατότητα σύμπραξης στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθηση. Ειδικός στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση του συστήματος και των υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και της ίσης πρόσβασης σε αυτή – αύξηση της συμμετοχής μέσω παροχής ειδικών κινήτρων.

ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΣΛΑΜ

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά στην υλοποίηση εντατικής επιμόρφωσης ταχύρυθμης διαδικασίας Θεολόγων ΠΕ01 και ιεροδιδασκάλων του Ισλάμ, τόσο σε μαθήματα εξειδίκευσης που αφορούν στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία για τους θεολόγους και στη θρησκεία του Ισλάμ για τους ιεροδιδασκάλους, όσο και σε διδακτικές ενότητες που αφορούν στους ενδεδειγμένους παιδαγωγικούς τρόπους διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών, όπως αυτό αναπτύσσεται στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών.

Επιπροσθέτως θα υλοποιηθούν κοινές δράσεις επιμόρφωσης θεολόγων (ΠΕ01) και ιεροδιδασκάλων, σε ζητήματα συνύπαρξης, ηθικής, καταλλαγής, προστασίας περιβάλλοντος, καθώς και άλλα παιδαγωγικά θέματα ενώ θα υλοποιηθούν μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας με σκοπό την περαιτέρω γλωσσική ενίσχυση ιεροδιδασκάλων του Ισλάμ.

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ, ΟΧΙ ΠΗΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

Σκοπός της επιμόρφωσης θα είναι η πρόταξη της θρησκείας ως καταλύτη ομαλής και εποικοδομητικής συνύπαρξης και όχι ως πηγή εντάσεων. Θα γίνει επίσης για πρώτη φορά μια προσπάθεια συνάντησης διδασκόντων στο μάθημα των θρησκευτικών, με στόχο τη γνωριμία και την αλληλοϋποστήριξη στο κοινό σχολικό περιβάλλον μέσω της επιμόρφωσής τους σε θέματα θρησκευτικών, θρησκευτικής ετερότητας και διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγωγής.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σε προγράμματα δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε:

-Θεολόγους (ΠΕ01) διορισμένους με οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και λύκεια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης και Έβρου.

-Ιεροδιδασκάλους του Ισλάμ που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες των ως άνω νομών.

Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν αξιοποιώντας τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα αναβάθμισης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με στόχο τη συστηματική παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται του κοινωνικού τους ρόλου, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται με ποιότητα στο έργο τους.
Ταυτόχρονα μέσα από την κατάρτιση με δομημένο τρόπο στις εν λόγω ανάγκες, θα αναβαθμιστεί και η ποιότητα των προσφερομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής παρέμβασης.

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενδεικτικά οι θεματικές ενότητες των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι:

Τα θρησκευτικά στο δημόσιο σχολικό πρόγραμμα. Η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Διαπολιτισμική διάσταση της θρησκευτικής αγωγής. Παραδείγματα διδασκαλίας και διαπολιτισμικότητας. Ορθόδοξη χριστιανική πίστη: Αγία Γραφή, πατέρες, εκκλησιαστική ιστορία. Η διδασκαλία των άλλων θρησκειών στο σύγχρονο σχολείο, και ειδικά στο Ισλάμ. Διαπολιτισμική διάσταση της θρησκευτικής αγωγής.

Η διδασκαλία του Ισλάμ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Κοράνιο, Σούννα, Φικχ. Ισλαμική ιστορία. Ισλαμικές επιστήμες, φιλοσοφία (φάλσαφα) και μυστικισμός (τασαούουφ και ταρικάτ). Η διδασκαλία των άλλων θρησκειών στο σύγχρονο σχολείο και ειδικά της ορθοδοξίας. Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και ενίσχυσης ωφελουμένων σε εξειδικευμένη ορολογία. Ο ιστορικός διάλογος του χριστιανισμού και ιδιαίτερα της ορθοδοξίας με το Ισλάμ. Ήθη και έθιμα της Θράκης: αναφορές σε πολιτισμικά συναπαντήματα. Ο τόπος μου και οι θρησκείες «μας». Διδακτικές προκλήσεις στην περιοχή της Θράκης τον 21ο αιώνα – διαπολιτισμική θρησκευτική αγωγή και θρησκευτική ετερότητα.