Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Τρίτην, 23ην Ιανουαρίου /5ην Φεβρουαρίου 2013, η Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδος κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευομένη υπό συνεργατών αυτής και υπό του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την κ. Υπουργόν υπεδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Επισκεπτομένη τον Μακαριώτατον η κ. Κεφαλογιάννη είπεν ότι: «είναι μεγάλη η τιμή που μας δέχεσθε.

Εκτιμώμεν το έργον το οποίον επιτελεί το Πατριαρχείον δια την Χριστιανοσύνην,  την Ορθοδοξίαν και τον τόπον εις μίαν τόσον ευαίσθητον περιοχήν και ευαίσθητον χρονικήν στιγμήν εν αναμονή λύσεως του προβλήματος της Μέσης Ανατολής.

Ο δε Μακαριώτατος, « Σας υποδεχόμεθα», είπεν, «με μεγάλην χαράν εις την Πρώτην Εκκλησίαν, την ενσαρκούσαν την ιεράν παράδοσιν του Χριστιανισμού, αντιπροσωπεύουσαν την Ρωμηοσύνην δια μέσου των αιώνων.  Το Πατριαρχείον προστατεύει τα Πανάγια Προσκυνήματα,  τα οποία αποτελούν το Α και το Ω της υπάρξεως ημών».

«Η κρατούσα πολιτική διαμάχη έχει σχέσιν με τα Προσκυνήματα. Κυβερνήσεις και αυτοκράτορες παρήλθον. Το Πατριαρχείον συνεχίζει το έργον του, τον ρόλον του,  διατηρεί τον θρησκευτικόν χαρακτήρα  των Ιεροσολύμων, το καθεστώς της Αγίας Πόλεως και τον Ρωμαιορθόδοξον χαρακτήρα της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας με την ευρυτέραν σημασίαν του όρου. Τα προσκυνήματα είναι πνευματικαί οάσεις. Η Ιερουσαλήμ οφείλει πολλά εις το Πατριαρχείον και τα Προσκυνήματα. Ταύτα είναι ο Πανάγιος Τάφος, το Σπήλαιον της Γεννήσεως και τα λοιπά Προσκυνήματα. Το Πατριαρχείον επεκτείνεται εις τρεις σημερινάς πολιτικάς αρχάς. Το Πατριαρχείον είναι  κάτοχος πνευματικής και φυσικής κληρονομίας.

Το Πατριαρχείον επιτελεί ειρηνευτικόν έργον και δια της συμμετοχής αυτού εις το Συμβούλιον των Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων της Αγίας Γης, /Council of the Religious Institutions of the Holy Land. Εις το ειρηνευτικόν έργον τούτο συμβάλλει το Πατριαρχείον δια των χιλιάδων προσκυνητών, τους οποίους υποδέχεται. Τούτο είναι συμβολη του Πατριαρχείου εις τον λεγόμενον «θρησκευτικόν τουρισμόν».

Εις τούτον  θέλομεν και την βοήθειαν του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδος».

Επί τούτοις ο Μακαριώτατος προσέφερε τη κ. Υπουργώεικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης  επενδεδυμένης εκ μαργαριταρορρίζης και τον β’ τόμον των  κειμηλίων του Ναού της Αναστάσεως του  καθηγητού κ. Νικολάου Ολυμπίου οπότε μετά της συνοδείας αυτής, η κ. Υπουργός ανεχώρησε δια προσκύνησιν εις τον Πανάγιον Τάφον.

{youtube}oCgwIyOYui8{/youtube}Ετικέτες