Η εορτή του Αγίου Προφήτη Ηλία στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Την Πέμπτην, 20ην Ιουλίου/ 2αν Αυγούστου 2012, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων η εορτή του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου εις την επ’ ονόματι αυτού Ιεράν Μονήν, κειμένην μεταξύ Ιεροσολύμων και Βηθλεέμ παρά τα ερείπια της αρχαίας Μονής του Καθίσματος.

Η αρχαία Ιερά Μονή αύτη είναι εκτισμένη εις αυτήν την περιοχήν, επειδή πιστεύεται ότι εις αυτήν εκοιμήθη ο Προφήτης Ηλίας υπό το φυτόνκαί εξύπνησεν αυτόν ο άγγελος και είπεν αυτώ: «αναστάς, φάγε και πίε, ότι πολλή από σου η οδός και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθη, εν τη ισχύϊ της βρώσεως εκείνης τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας έως όρους Χωρήβ». (Βασιλ. Γ’ 19, 4-8).

Εις την Ιεράν αυτήν Μονήν ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας, προεξάρχοντος του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και θεία Λειτουργία την πρωΐαν, ανήμερα της εορτής, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών καί  Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και συλλειτουργούντων Αυτώ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ.

Θεοφυλάκτου και Αγιοταφιτών Πατέρων, των Αρχιμανδριτών Ναρκίσσου, Μοδέστου, Ιερωνύμου, Ιγνατίου και των Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων π. Ήσσα Τούμα και π. Γεωργίου Σαχουάν και των Ιεροδιακόνων π. Αθανασίου και π.

Παϊσίου, ψαλλόντων εις τον δεξιόν χορόν του Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, εις  δε  τον αριστερόν ψαλλούσης της χορωδίας του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου κ. Ριμόν Κάμαρ και συμμετεχόντων Ορθοδόξων πιστών εξ Ιεροσολύμων και εκ των πόλεων Βηθλεέμ, Χωρίου των Ποιμένων και Μπετζάλλας, κατόπιν ειδικής προς τούτο αδείας, δοθείσης αυτοίς υπό των Ισραηλινών Στρατιωτικών Αρχών.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας εκήρυξε τον θείον λόγον η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  περί του προφήτου Ηλιού, ως του ανθρώπου του Θεού, του εκ θείου ζήλου εμφορουμένου, του αγωνισθέντος δια τα δικαιώματα του αληθινού Θεού, του προσευξαμένου εις τον Θεόν ίνα μη βρέξη και δεν έβρεξε και πάλιν ίνα βρέξη και έβρεξε, του ενεγκόντος πυρ εξ ουρανού και κατακαύσαντος τα ξύλα και τας πέτρας του θυσιαστηρίου, του αναληφθέντος εις τους ουρανούς δια πυρίνου άρματος και επιρρίψαντος τω μαθητή αυτού προφήτη Ελισσαίω την μηλωτήν αυτού, εφ’ ης διέβη τον Ιορδάνην ποταμόν.

Την πίστιν, τον ζήλον την ακεραιότητα και την αγωνιστικότητα του προφήτου Ηλιού προέτρεψε το εκκλησίασμα  ο  Μακαριώτατος, ίνα μιμήται και έχη ως παράδειγμα της εν Χριστώ ζωής αυτού Μετά την θείαν Λειτουργίαν ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ανδρέας εδεξιώθη τον Μακαριώτατον και την συνοδείαν Αυτού  εις το ηγουμενείον, την μεσημβρίαν δε παρέθεσεν αυτοίς τράπεζαν.

{youtube}ojgcsXeky_k{/youtube}Ετικέτες