Η εορτή της επανακομιδής του λειψάνου του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου (φωτο & video)

Loading...


Το Σάββατον, 12ην /26ην Οκτωβρίου 2013, εωρτάσθη η εορτή της επανακομιδής του λειψάνου του οσίου Πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου εις την εν τη ερήμω της Ιουδαίας υπ’ αυτού ιδρυθείσαν και εορτάζουσαν ιεράν Μονήν αυτού.
Η εορτή αυτή έχει ως βάσιν το γεγονός ότι κατά την ως άνω ημέραν του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1965 το λείψανον του οσίου, ευρισκόμενον εις Βενετίαν από της εποχής των Σταυροφόρων, τη αιτήσει του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, επανεδόθη εις την Ιεράν Μονήν αυτού υπό της Ρωμαιο-Καθολικής Εκκλησίας.
Της ολονυκτίου εορτής ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μεταβάς αφ’ εσπέρας εις την Ιεράν Μονήν, γενόμενος ενθέρμως δεκτός υπό του πνευματικού της Μονής Αρχιμανδρίτου π. Ευδοκίμου και της συνοδείας αυτού, συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους και Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και εγγάμων αραβοφώνων ιερέων και διακόνων και μετεχόντων εν ευλαβεία αραβοφώνων πιστών εκ Βηθλεέμ, Χωρίου των Ποιμένων και Μπετζάλλας.
Μετά την θείαν Λειτουργίαν εδόθη το κόλλυβον και παρετέθη τράπεζα.

1
1
1

                                          {youtube}qxEXRw5XuJg{/youtube}tilegrafima.gr