Επίσκεψη του Πατριάρχου Ιεροσολύμων στην Κοινότητα Αϊλαμπούν

Loading...


Την Κυριακήν, 12ην /25ην Νοεμβρίου 2012, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του ιεροδιακόνου π. Παϊσίου επεσκέφθη την Ελληνορθόδοξον Αραβόφωνον Κοινότητα της κώμης Αϊλαμπούν της περιοχής Ναζαρέτ του βορείου Ισραήλ.

Η Κοινότης αύτη, αριθμούσα περί τας ογδοήκοντα οικογενείας και τα τριάκοντα περίπου μέλη, ανήκει εις την Μητρόπολιν Ναζαρέτ του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Την Κοινότητα ταύτην επεσκέφθη ο Μακαριώτατος, ίνα επιθεωρήση τας γενομένας κατά τα τελευταία έτη εργασίας εις ευπρέπειαν του ιερού ναού του Αγίου Γεωργίου, εις κατασκευήν νέου ξυλογλύπτου τέμπλου μετά των εικόνων αυτού, εις αρμόδεμα εξωτερικόν των τειχών του Ναού  και εις ανακαίνισιν της παρ’ αυτόν αιθούσης ενοριακών συγκεντρώσεων τη οικονομική επιχορηγήσει του Πατριαρχείου.

Τον Μακαριώτατον φθάσαντα υπεδέχθη ο ιερεύς της Κοινότητος πρεσβύτερος π. Αθανάσιος, σπουδάσας Θεολογίαν εις Ελλάδα, το Κοινοτικόν Συμβούλιον και ο Σύλλογος Κυριών της Κοινότητος μετά της Πρεσβυτέρας και ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ο οποίος και ετέλεσε την πρωΐαν ιερουργήσας ιερατικώς την θείαν Λειτουργίαν δια την Κοινότητα, λόγω προσφάτου εγχειρήσεως του ιερέως.

Μετά την εν τω Ναώ επίσκεψιν και επιθεώρησιν των εργασιών ο Μακαριώτατος παρεκάθισεν εις την αίθουσαν συγκεντρώσεων και προσηνέχθησαν Αυτώ αναψυκτικά ο δε ιερεύς και το Κοινοτικόν Συμβούλιον ηυχαρίστησαν επί τη εμπράκτω υποστηρίξει της Κοινότητος υπό του Πατριαρχείου, ο δε Μακαριώτατος υπεσχέθη την συνέχισιν αυτής προς οικοδομήν και όφελος των μελών της Κοινότητος.

Εκ του Αϊλαμπούν ο Μακαριώτατος μετέβη προς την Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως επί του όρους Θαβώρ, ένθα είδε τας εργασίας συντηρήσεως του τέμπλου, τας γενομένας υπό του Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτου π. Ιλαρίωνος, του και αγιογραφήσαντος δια βυζαντινής αγιογραφίας τον ιερόν Ναόν, και παρεκάθισεν εις Τράπεζαν παρατεθείσαν υπό του εργολάβου κ. Νάντερ.

Εκ του όρους Θαβώρ ανεχώρησεν ο Μακαριώτατος δια την κώμην Αμπού Σναν, ένθα επεσκέφθη τον εφημέριον της κώμης Μάκερ πατέρα Δημήτριον, αναρρώσαντα εξ εγχειρήσεως, ην προ έτους υπέστη.