Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video)

Loading...


Η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Η Αντιπροσωπεία αύτη, συνισταμένη εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ταργοβεστίου και Πατριαρχικού Εξάρχου κ. Νήφωνος, του καθηγητού  αιδεσιμολογιωτάτου π. Ιονίτσα Βιορέλ, του Αρχιγραμματέως και Πατριαρχικού Συμβούλου οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Μιχαήλ Τίτσα, ήλθεν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, κατόπιν διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας, την οποίαν ανέλαβε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον

, ίνα ευρεθή λύσις εις το πρόβλημα της διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχου Ρουμανίας υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, λόγω της άνευ κανονικής αδείας ανεγέρσεως ναού και ξενώνος υπό της Ρουμανικής Εκκλησίας εις Ιεριχώ και κατόπιν επισκέψεως επί τω σκοπώ τούτω Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελουμένης εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ιωάννου Ζηζιούλα και του Αρχιγραμματέως Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου Σαμαρά.

Η εν λόγω Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας κατά τας δύο ημέρας της παραμονής αυτής εις τα Ιεροσόλυμα συνεζήτησε μετ’ Επιτροπής του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελουμένης εκ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του εν Βηθλεέμ Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου και του εν Ραμάλλα ηγουμένου οσιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Εις το τέλος της της συζητήσεως και επί τω σκοπώ της άρσεως της διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του  Πατριαρχείου Ρουμανίας υπεγράφη ad referendum προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον Πρακτικόν,  εισηγούμενον ότι η απόλυτος δικαιοδοσία εκκλησιαστική και κανονική επί της εν Ιεριχοί Εκκλησίας και του εν αυτή ξενώνος και  ο διορισμός του ιερέως αυτής ανήκει εις τον εκάστοτε Πατριάρχην Ιεροσολύμων, η ιδιοκτησία δε αυτών ανήκει εις το Πατριαρχείον Ρουμανίας, ο δε εν Ιερουσαλήμ Αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας, καθαιρεθείς Αρχιμανδρίτης π. Ιερώνυμος Κρέτσου, άμα τη αποκαταστάσει αυτού πάλιν υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις την ιερωσύνην θα ανακληθή εις την Ρουμανίαν.

Τηρουμένων των ως άνω αναφερομένων προϋποθέσεων και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συναινούσης, αποκατασταθήσεται συν Θεώ η εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Πατριαρχείου Ρουμανίας.

Αι συναντήσεις διεξήχθησαν εις πνεύμα αδελφικής αγάπης και ειλικρινούς διαλόγου, αντηλλάγησαν δε αμοιβαίως τα αρμόζοντα τη επισκέψει δώρα.

{youtube}-kaMn3glmi8{/youtube}