Πεντηκοστή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Loading...


Την εορτή της Πεντηκοστής γιόρτασαν την περασμένη Κυριακή και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων..

Αναλυτικά: 

Την Κυριακήν, 26ην Μαΐου/ 8ην Ιουνίου 2014, εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον η εορτή της Πεντηκοστής, ως μνήμη του θαυμαστού γεγονότος της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος, του Πνεύματος του Χριστού, το οποίον Εκείνος, αναληφθείς εις τους ουρανούς, έπεμψε παρά του Πατρός επί τους αγίους μαθητάς και αποστόλου, συνηγμένους όντας εις το υπερώον, την πεντηκοστήν από της Αναστάσεως ημέραν και ηυλόγησεν αυτούς και ενίσχυσεν, ώστε να λαλούν εν ετέραις γλώσαις κατά το βιβλίον των Πράξεων των Αποστόλων (κεφ. β΄ 1-11) τα μεγαλεία του Θεού και να ελκύσουν προς τον Κύριον τρεις χιλιάδας ψυχάς κατά την ημέραν εκείνην, αίτινες και απετέλεσαν την απαρχήν της εμφανίσως και της εξόδου της Εκκλησίας του Χριστού προς τον κόσμον.

Το γεγονός τούτο, λαβόν χώραν εις το υπερώον της Σιών, εωρτάσθη εις τον Πανάγιον του Κυρίου Τάφον διά θείας Λειτουργίας, της οποίας προεξήρξεν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, συλλειτουργούντων αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και Λύδδης κ. Δημητρίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Ιεροδιακόνων, ψαλλούσης της χορωδίας υπό τον Πρωτοψάλτην του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτην π. Αριστόβουλον και ιεροδιακόνων, τη συμμετοχή ευσεβών εντοπίων πιστών και ικανών προσκυνητών εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας και άλλων Ορθοδόξων χωρών.

Μετά την θείαν λειτουργίαν ετελέσθη ο Εσπερινός της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος μετά των ευχών της Γονυκλισίας διά τον λαόν εν τω Παναγίω Τάφω, διά δε τους Αγιοταφίτας Παέρας εις το Ιερόν Βήμα του Καθολικού.

Μετά την απόλυσιν η Αρχιερατική Αγιοταφιτική συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Ενταύθα, ο Πατριαρχικός Επίτροπος και προεξάρχων Αρχιερεύς Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος ηυχήθη εις πάντας τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος και διεβίβασε τας ευχάς του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

 

 

 Ετικέτες