To χρονικό της πατριαρχικής επίσκεψης στη Βόννη

Loading...


O Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, επισκέφτηκε τη Μητρόπολη Γερμανίας επί τη συμπληρώσει 50 ετών από της ιδρύσεως αυτής διά Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου εν έτει 1963.

Δείτε όλο το χρονικό της επισκέψεως του από τις 10 έως τις 14 Μαίου…

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, αφίχθη την μεσημβρίαν του Σαββάτου, 10ης Μαίου 2014, εις Στουτγάρδην, πρώτον σταθμόν της επισήμου επισκέψεως Αυτού εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γερμανίας επί τη συμπληρώσει 50 ετών από της ιδρύσεως αυτής διά Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου εν έτει 1963.

Τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον και την Τιμίαν Συνοδείαν Αυτού, απαρτιζομένην εκ των Σεβ. Μητροπολιτών Προύσης κ. Ελπιδοφόρου και Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, των Πανοσιολογιωτάτων Μ. Αρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος Κομζιά, και Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και των Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελά, Αρχικλητήρος Αυτού, Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, και Σάββα Σταγιά, εκπροσώπου της Νεολαίας, υπεδέχθησαν εν τω αερολιμένι της Στουτγάρδης ο οικείος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αυγουστίνος, μετά των Βοηθών παρ̉ αυτώ Θεοφ. Επισκόπων Αρίστης κ. Βασιλείου και Λεύκης κ. Ευμενίου, παρουσία εκπροσώπου της Εθιμοτυπίας του Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης και του Εντιμοτάτου κ. Παναγιώτου Πάρτσου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος.

Η επίσημος υποδοχή του Πατριάρχου εν τω Κρατιδίω Βάδης-Βυρτεμβέργης εγένετο εν τω Ανακτόρω Neues Schloss υπό του Εξοχ. Πρωθυπουργού κ. Winfried Kretschmann, όστις υπεδέχθη τον εκ της Βασιλευούσης Υψηλόν Επισκέπτην εις τα προπύλαια αυτού. Ο Πατριάρχης υπέγραψεν εις το Βιβλίον Επισκεπτών εις ανάμνησιν της επισήμου επισκέψεως Αυτού, ενώπιον πολλών εκπροσώπων των Μέσων Γενικής Ενημερώσεως, και, κατόπιν, έσχε κατ’ιδίαν συνομιλίαν μετά του οικοδεσπότου εν ιδιαιτέρα αιθούση του Ανακτόρου, εν συνεχεία δε οι δύο ηγέται μετέβησαν ομού εις την μεγαλειώδη Αίθουσαν Τελετών αυτού, ένθα παρηκολούθησαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, την ερμηνείαν, ειδικώτερον, μελοποιημένων αποσπασμάτων της ποιήσεως του Κωνσταντίνου Καβάφη υπό των αοιδών Μαρίας Παλάσκα και Ζωγραφίας-Μαρίας Μαντέση, συντεθέντων υπό του Μουσικολ. Δρος Αθανασίου Σιμόγλου ειδικώς διά την Πατριαρχικήν επίσκεψιν.Ο Παναγιώτατος κληθείς εις το βήμα εξεφώνησεν εμπεριστατωμένην ομιλίαν επί του θέματος: «Η μέριμνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διά την οικολογικήν κρίσιν», ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου εκ μελών της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Γερμανίας, Αρχηγών και εκπροσώπων ετέρων Εκκλησιών, εκπροσώπων του Διπλωματικού Σώματος και της Ακαδημαικής Κοινότητος του Κρατιδίου, παρουσία του Εξοχ. κ. Κυριακού Γεροντοπούλου, Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, στελεχών της Κυβερνήσεως του Κρατιδίου εν οις και η Ευγεν. Υπουργός επί της Ιθαγενείας και των Πολιτικών Δικαιωμάτων κα Bilkay Öney, τουρκικής καταγωγής, κληρικών της Ι. Μητροπόλεως μετά των ευλαβεστάτων Πρεσβυτερών αυτών και πολλών Ομογενών.

Προηγήθη καλωσόρισμα του κ. Πρωθυπουργού, όστις επαρουσίασε τον Οικουμενικόν Πατριάρχην εις το εκλεκτόν ακροατήριον διά λίαν τιμητικών λόγων, εξάρας το μεν τας αρίστας σχέσεις μεταξύ του Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, το δε υπογραμμίσας, εμφαντικώ τω τρόπω, την ανάγκην ενεργείας των δεόντων από μέρους των Τουρκικών Αρχών διά την επαναλειτουργίαν της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την έμπρακτον απόδειξιν του σεβασμού αυτών προς τα δικαιώματα και τας ελευθερίας των εν Τουρκία διαβιουσών Μειονοτήτων. Ακολούθως ωμίλησεν ο Πατριάρχης, ο Οποίος, απευθύνων λόγον επίκαιρον «περί της μαρτυρίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των καταβαλλομένων υπ’αυτής προσπαθειών διά την προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος», ηυχαρίστησεν εν αρχή τον κ. Πρωθυπουργόν διά την φιλόφρονα υποδοχήν του, και διά το ενδιαφέρον και την προσοχήν, διά της οποίας ούτος περιβάλλει το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, αναγνωρίζων και τιμών εν τη πράξει τον ρόλον και την μακραίωνα προσφοράν του Θεσμού εις πάντας τους τομείς της πνευματικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής ζωής˙ υπέμνησε το πνευματικόν υπόβαθρον της συγχρόνου περιβαλλοντικής κρίσεως, υποδείξας ως βασικήν αιτίαν της καταστροφής του περιβάλλοντος τον εγωκεντρισμόν, ειδικώτερον δε την άρνησιν αποδοχής του Θεού ως Δημιουργού, κυριάρχου και κυβερνήτου του σύμπαντος κόσμου και πηγής της ζωής, την αδυναμίαν κατανοήσεως της Δημιουργίας ως έργου της αγάπης, της προνοίας και της φιλανθρωπίας του Θεού και την εμμονήν του ανθρώπου εις αλόγιστον, άκριτον και ασύνετον χρήσιν των πηγών της γης, κατέκλεισε δε υπογραμμίσας ότι ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνίσταται εις την προσπάθειαν ευαισθητοποιήσεως και αφυπνίσεως της ανθρωπίνης συνειδήσεως, της μόνης δυναμένης ίνα αντισταθή εις την συντελουμένην καταστροφήν, δυνάμεως, εν τω πλαισίω ατομικών ή συλλογικών προσπαθειών, τοπικών φορέων, εθνικών Κυβερνήσεων ή διεθνών Οργανισμών. Η εκδήλωσις, η οποία εκαλύφθη εκτενώς υπό πολυαρίθμων εκπροσώπων Μέσων Γενικής Ενημερώσεως, επεστέφθη διά της παρατεθείσης εν τω Ανακτόρω διεξιώσεως προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου, Όστις επί μακρόν εδέχθη τα συγχαρητήρια πληθύος επισκεπτών.
 
Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης εχοροστάτησε κατά την Ακολουθίαν του Εσπερινού εν τω Ιερώ Ναώ Αναλήψεως του Σωτήρος Στουτγάρδης, όστις κατεσκευάσθη εν αρχή υπό της Ευαγγελικής Εκκλησίας δι’υλικών προερχομένων εκ των ερειπίων των κατεστραμμένων κτιρίων της περιοχής μετά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον, παρεχωρήθη δ’εν έτει 1996 εις την Ι. Μητρόπολιν Γερμανίας, καταλλήλως διασκευασθείς, προς λατρευτικήν χρήσιν των Ορθοδόξων. Μετά το πέρας του Εσπερινού και την ευλαβή προσφώνησιν του ιερατικώς Προισταμένου του Ναού, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ζαχαρίου Μπατζακάκη, ο Πατριάρχης απηύθυνε τον αναστάσιμον χαιρετισμόν, τας ευχάς και τας ευλογίας της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως εις το μετ’ αισθημάτων βαθυτάτου σεβασμού υπερπληρώσαν τον Ι. Ναόν εκκλησίασμα, το οποίον ενουθέτησε πατρικώς όπως «μένη ηνωμένον μετά της Εκκλησίας, μετά του Ποιμενάρχου αυτών, όστις ίσταται εις τύπον και τόπον Χριστού, μετά των Επισκόπων, των Πρεσβυτέρων και των διακόνων, ούς η Εκκλησία έθετο εις την διακονίαν των πιστών», και ανέπτυξεν ενίας σκέψεις σχετικώς προς το νόημα της εγγιζούσης εορτής της Θείας Αναλήψεως, ενώ εξήρε παραλλήλως το υπό την συνετήν οιακοστροφίαν του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αυγουστίνου επιτελούμενον αξιοθαύμαστον έργον της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας εις πλείστους όσους τομείς της εκκλησιαστικής ζωής και της ποιμαντικής διακονίας των εν Γερμανία Ορθοδόξων, ανεξαρτήτως της εθνικής αυτών καταγωγής, υπογραμμίσας τους κόπους και τα επιτεύγματα της φιλοξενούσης Αυτόν Ενορίας, εις τους πιστούς της οποίας διένειμεν επί μακρόν αναμνηστικάς ευλογίας.
Αργά το εσπέρας ο Πατριάρχης ηυλόγησε το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν δείπνον εν τη Επαύλει Schloss Solitude, παρουσία του οικείου Ποιμενάρχου, των Βοηθών παρ’αυτώ Επισκόπων και κληρικών συνεργατών του, του Εξοχ. κ. Κυριακού Γεροντοπούλου μετά συνεργατών αυτού και του ανωτέρω διαληφθέντος εν Στουτγάρδη Γεν. Προξένου της Ελλάδος. 
 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ESSLINGEN ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ
Την Κυριακήν, 11ην Μαίου 2014, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης προεξήρχε της εν τω εν Esslingen Ι. Ναώ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας εν μέσω πυκνοτάτου εκκλησιάσματος, εν συλλειτουργία μετά του οικείου Ποιμενάρχου και των Βοηθών παρ’αυτώ Επισκόπων, των Αρχιερέων της Πατριαρχικής Συνοδείας και μελών της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Γερμανίας, ήτοι του Θεοφ. Επισκόπου Παλμύρας κ. Ιωάννου εκ του Πατριαρχείου Αντιοχείας, των Σεβ. Αρχιεπισκόπου Μάρκου και Βοηθού παρ’αυτώ Θεοφ. Επισκόπου Αγαπητού εκ της Υπερορίου Εκκλησίας του Πατριαρχείου Ρωσσίας, και του Σεβ. Μητροπολίτου Σεραφείμ εκ του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Παρέστησαν ο Πρωθυπουργός του Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης, ο Εντιμ. Δρ. Jürgen Zieger, Δήμαρχος Esslingen, οι προαναφερθέντες Υφυπουργός Εξωτερικών και Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος εν Στουτγάρδη και πλήθη πιστών, οι οποίοι επεφύλαξαν θερμοτάτην υποδοχήν εις τον Προκαθήμενον της Μητρός Εκκλησίας, προσήλθον δε ευλαβώς εις την μετάληψιν των Θείων και αχράντων Μυστηρίων.
 
Ο Πατριάρχης κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ανέπτυξεν από στήθους λόγον πνευματικής οικοδομής, επέδωκε τιμητικάς διακρίσεις της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας εις πρόσωπα ποικιλοτρόπως ευεργετήσαντα και θυσιαστικώς υπηρετήσαντα την συγκεκριμένην Ενορίαν, και προσέφερεν αναμνηστικά δώρα εις τε τον Ναόν και εις τον Ιερατικώς Προιστάμενον αυτού Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Νεονάκην, όστις αντεδωρήσατο καλαίσθητον εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
 
Εν συνεχεία, ηυλόγησε το προς τιμήν Αυτού παραταθέν εν τω Ελληνικώ Εστιατορίω «Galleria Zeus» άριστον, τη συμμετοχή πάντων των προαναφερθέντων επισήμων, καθ’ο ωμίλησαν ο Πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης, επαναλαβών λόγους ενισχυτικούς υπέρ των δικαίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Δήμαρχος της Πόλεως και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Μάρκος της Υπερορίου Ρωσσικής Εκκλησίας, εξ ονόματος της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως εν Γερμανία.
 
Το εσπέρας ο Πατριάρχης μετέβη εις την πόλιν Feuerbach, την πρώτην ιστορικώς Ενορίαν της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας εν τω Κρατιδίω Βάδης-Βυρτεμβέργης, υπαντηθείς διά Δοξολογίας εν τω Ι. Ναώ των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, μετά το πέρας της οποίας ωμίλησαν ο Θεοφ. Επίσκοπος Αρίστης κ. Βασίλειος, ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Μελεκίδης, ιερατικώς Προιστάμενος του Ναού, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εις την επιτελουμένην κατά την ημέραν εκείνην, κατά το εορτολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ανάμνησιν των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως, τονίσας ότι «αι αυλαί του Φαναρίου είναι αι αυλαί της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία ουδέποτε έπαυσε να εξαγγέλλη τα θαυμάσια του Θεού και να κηρύττη Χριστόν Εσταυρωμένον και Αναστάντα», προτρεπόμενος δε πατρικώς τους Ορθοδόξους της περιοχής όπως διατηρήσουν την ιδιοπροσωπείαν των και διαφυλάξουν την γλώσσαν, τα ήθη και τα έθιμά των εντός των νέων πατρίδων, ένθα διαβιούν.
 
Ακολούθως, έσχε κατ΄ιδίαν επικοινωνίαν μετά των επί τούτω προσελθόντων μελών του εν τη πόλει Kirchheim εδρεύοντος «Προστατευτικού Συλλόγου Ιμβρίων», προσφωνηθείς υπό του κ. Δημητρίου Μαλαθούνη, εκ προσώπου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, και αντιφωνήσας διά λίαν συγκινητικών λόγων διά την πληγωμένην νήσον Ίμβρον, την οποίαν συνέστησεν εις αυτούς όπως επισκέπτωνται μετά των οικογενειών των, ώστε να αναγεννώνται ψυχικώς αντλούντες από τας αειζώους και αειρρύτους πηγάς αυτής.
Κατόπιν τούτου, ηυλόγησε την προς τιμήν Αυτού παρατεθείσαν δεξίωσιν εις την ευρύχωρον αίθουσαν πολλαπλών χρήσεων του Ι. Ναού, η οποία ήτο κατάμεστος από τους Ομογενείς της ευρυτέρας περιοχής, οίτινες συνέρρευσαν διά να εκζητήσουν τας ευχάς και ευλογίας της Α. Θ. Παναγιότητος. Κατ’αυτήν ωμίλησεν από στήθους ο οικείος Ποιμενάρχης, ο οποίος εξήρε την σημασίαν της Πατριαρχικής επισκέψεως διά την τόνωσιν του ηθικού και την πνευματικήν στήριξιν των εν Γερμανία συμπηξάντων «νέας μικράς πατρίδας» Ομογενών, «οίτινες», ως υπεγράμμισεν, «αντλούν ζωήν και φως από του αειλαμπούς Φαναρίου», ενώ ο Πατριάρχης, επεσήμανεν απαντητικώς την σημασίαν των Πατριαρχικών ιεραποδημιών, ιδιαιτέρως των αφορωσών εις Επαρχίας του Θρόνου, ένθα δίδεται εις Αυτόν η ευκαιρία της εκ του σύνεγγυς επικοινωνίας με το ποίμνιον αυτών και της εκτιμήσεως του επιτελουμένου εν αυταίς έργου προς δόξαν της Μητρός Εκκλησίας και του αγίου ονόματος του Θεού.
 
Τοιουτοτρόπως ωλοκληρώθη η επίσκεψις του Πατριάρχου εις Στουτγάρδην. Αυθημερόν ο Πατριάρχης μετέβη οδικώς εις Φραγκφούρτην, υπαντηθείς διά δείπνου παρατεθέντος εις το ελληνικόν εστιατόριον Classico, παρουσία της Ευγεν. κας Ευθαλίας Κακιοπούλου, Γεν. Προξένου της Ελλάδος, κληρικών και λαικών, εκ των τα πρώτα φερόντων της πόλεως. Ωμίλησαν η κ. Γεν. Πρόξενος,εκδηλώσασα τα διακατέχοντα αυτήν αισθήματα σεβασμού και τιμής προς τον Προκαθήμενον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οικείος Ποιμενάρχης, διαζωγραφήσας συνοπτικώς το ιστορικόν των εν τω Κρατιδίω της Έσσης Ενοριών της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας, και υπογραμμίσας την εργώδη προσπάθειαν των κληρικών συνεργατών αυτού, καθώς και την αρωγήν φιλογενών Ομογενών, και, εν κατακλείδι, ο Πατριάρχης, εξάρας την σπουδαιότητα της συμπορεύσεως και στενής συνεργασίας μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ελληνικής πολιτείας εν τη υπ’αυτό υπαγομένη ομογενειακή Διασπορά. 
 
Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ
Ως προεδηλώθη, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ευρίσκεται από της 11ης Μαίου εν Φραγκφούρτη, ήτις αποτελεί τον δεύτερον σταθμόν της επισήμου επισκέψεως Αυτού εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γερμανίας.
 
Την πρωίαν της 12ης ιδίου ο Πατριάρχης εδέχθη, κατόπιν αιτήσεως αυτών, τους αρχηγούς της Ευαγγελικής Εκκλησίας των Κρατιδίων Hessen-Nassau και Pfalz, Αιδεσιμ. Δρα Volker Jung και κ. Christian Schad, αντιστοίχως, εις ιδιαιτέραν αίθουσαν του ξενοδοχείου Frankfurter Hof Steigenberger, εν ω Ούτος κατέλυσε, παρουσία των Σεβ. Μητροπολιτών Γερμανίας και Προύσης και του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντίνου Miron. Εις τους ως άνω εκκλησιαστικούς παράγοντας εγένετο γενική ενημέρωσις επί του σκοπού της Πατριαρχικής Επισκέψεως εις Γερμανίαν, επί των αποτελεσμάτων της εν Φαναρίω συγκληθείσης υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά μήνα Μάρτιον Συνάξεως των Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και της επικειμένης συναντήσεως εν Ιεροσολύμοις του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετά της Α. Αγιότητος, του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ενώ αντηλλάγησαν σκέψεις εν όψει της επικειμένης ανά διετίαν πραγματοποιουμένης συναντήσεως Θεολόγων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ευαγγελικής Εκκλησίας εν Γερμανία (EKD). Οι επισκέπται του Πατριάρχου εξέφρασαν την χαράν των διά την επίσκεψιν του Προκαθημένου της Α. Θ. Παναγιότητος εις Γερμανίαν, εξήραν την παρουσίαν εις την χώραν αυτών του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αυγουστίνου και την συμβολήν αυτού και της Ι. Μητροπόλεώς του εις την καλλιέργειαν αδελφικών σχέσεων μεθ’ετέρων εν τη χώρα Εκκλησιών, καθώς και την συνεργασίαν της κατ΄αυτόν Ι. Μητροπόλεως εις τα ανά Κρατίδιον Διαχριστιανικά και Διαθρησκειακά Συμβούλια, παραλλήλως δε εξέφρασαν την λύπην των διά το ότι η εκπαιδευτική κοιτίς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η κατά Χάλκην Ιερά Θεολογική Σχολή, παραμένει εισέτι κλειστή, και υπεσχέθησαν περισσότερον ενεργόν ανάδειξιν από μέρους αυτών του προβλήματος τούτου εις παν επίπεδον πολιτικών επικοινωνιών της χώρας των μετά της χώρας, ένθα εδρεύει το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και η Θεολογική αυτού Σχολή.
 
Ακολούθως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη εις τον επ’ονόματι του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου τιμώμενον Καθολικόν Καθεδρικόν Ναόν, υπαντηθείς τιμητικώς εν τη εισόδω αυτού και προσφωνηθείς υπό του Θεοφ. Επισκόπου Δρος Thomas Löhr, του Αρχιερατικού Επιτρόπου Φραγκφούρτης Αιδεσιμ. κ. Johannes zu Eltz και του Δημάρχου της πόλεως κ. Peter Feldmann. Ο Πατριάρχης προσεκύνησε μετ’εκδήλου συγκινήσεως και ευλαβείας το εν τω Ναώ αποτεθησαυρισμένον από του έτους 1239 τμήμα της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, προστάτου Αυτού και της πόλεως της Φραγκφούρτης, των παρισταμένων Ορθοδόξων κληρικών ψαλόντων το «Χριστός Ανέστη» και το Απολυτίκιον του Αγίου, και εξεναγήθη εντός του επιβλητικού εις μέγεθος Ναού, το ιερόν βήμα του οποίου κοσμείται διά τοιχογραφιών εξιστορουσών τον βίον και το μαρτύριον του Αποστόλου. Προς τιμήν του Πατριάρχου και της Συνοδείας Αυτού παρετέθη δεξίωσις εν τη παραπλεύρω Αιθούση, εις την οποίαν παρεκάθησε και η Ευγεν. κα Ευθαλία Κακιοπούλου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος εν Φραγκφούρτη.
 
Επόμενος σταθμός του Πατριάρχου ήτο ο Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης, ανιδρυθείς εις την θέσιν παλαιοτέρου ναιδρίου εντός του πάρκου Grüneburgpark, χάρις εις την ευλάβειαν και φιλογένειαν του Μεγάλου Ευεργέτου της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου. Μετά την Δοξολογίαν επί τη υποδοχή του Πατριάρχου, Ούτος απηύθυνε λόγον πατρικής νουθεσίας και οικοδομής εις τους υπηρετούντας εις το γεώργιον τούτο της Μητρός Εκκλησίας κληρικούς, επί τη ευκαιρία της εν τω Ναώ συγκληθείσης Ιερατικής Συνάξεως της Ι. Μητροπόλεως, δι΄εμπεριστατωμένης ομιλίας επί του «φοβερού και τοις αγγέλοις αιδεσίμου» Μυστηρίου της ιερωσύνης, αναλυθείς εκτενώς εις τας εννοίας της χάριτος και του ήθους, της πολιτείας και της βιοτής, διά των οποίων οφείλουν να διακρίνωνται οι κληρικοί. Εν τω πλαισίω της Ιερατικής Συνάξεως ο Πατριάρχης απένειμεν εις τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Αμβρόσιον Κουτσουρίδην, Πρωτοσύγκελλον της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας, το οφφίκιον του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, ενώ εις άπαντας τους προσελθόντας εις την Σύναξιν κληρικούς διένειμε το εκδοθέν υπό της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας, επιμελεία του Πρωτοσυγκέλλου αυτής, βιβλίον υπό τον τίτλον: «Μικραί Πατρίδες: αι Ενορίαι της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας 1963-2013». Ακολούθως, ηυλόγησε το εν τη αιθούση του Ναού παρατεθέν γεύμα, τη συμμετοχή των μετασχόντων της Συνάξεως και των προδιαληφθέντων Γεν. Προξένου της Ελλάδος και Μεγ. Ευεργέτου της Ι. Μητροπόλεως, το οποίον επλαισίωσεν διακεκριμένη Ομογενής καλλιτέχνις της Όπερας της Φραγκφούρτης, διά της αποδόσεως μουσικών συνθέσεων.
 
Το εσπέρας ο Πατριάρχης επεσκέφθη την Ενορίαν Προφήτου Ηλιού Φραγκφούρτης, υπαντηθείς εν πανηγυρική ατμοσφαίρα υπό αναριθμήτου πλήθους πιστών εκ της ευρυτέρας περιοχής του Κρατιδίου της Έσσης, οι οποίοι υπερπληρώσαντες το εσωτερικόν του Ναού, τον αύλειον χώρον και τας περιβαλλούσας αυτόν οδούς, επευφήμουν ευλαβώς τον Πατριάρχην του Γένους. Μετά το πέρας της τελεσθείσης Δοξολογίας, τον Πατριάρχην προσεφώνησεν ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, ο οποίος προσέφερεν εξ ονόματος της υπ’αυτόν Ενορίας τετράδια και βιβλία διά τους μαθητάς της Αστικής Σχολής Αγίων Θεοδώρων Ίμβρου, καθώς και χρηματικήν επιταγήν εκ μέρους των Ενοριών της Έσσης διά την προαγωγήν της ομογενειακής εκπαιδεύσεως εν τη γενεθλίω νήσω του Πατριάρχου, Όστις εχαιρέτισε τον πιστόν και φιλόθεον λαόν του Θεού διά καταλλήλου προσλαλιάς, τη παρουσία των μελών του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συμβουλίου του Κρατιδίου της Έσσης και των εν Φραγκφούρτη Γενικών Προξένων της Ελλάδος, Τουρκίας, Ρωσσίας, Σερβίας, Γεωργίας και άλλων χωρών.
 
Μετά την ανταλλαγήν των ειθισμένων τη περιστάσει αναμνηστικών δώρων ο Πατριάρχης ηυλόγησε την προς τιμήν Του προετοιμασθείσαν υπό της Ενορίας εν τη αιθούση αυτής δεξίωσιν και, εν συνεχεία, ανεχώρησεν οδικώς με προορισμόν την Βόννην, έδραν της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, ένθα αφιχθείς, ηυλόγησεν ανεπίσημον δείπνον, εις ο παρεκάθησαν ο οικείος Ποιμενάρχης, κληρικοί και λαικοί συνεργάται της Ι. Μητροπόλεως και ο Εντιμ. κ. Γρηγόριος Δελαβέκουρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εν Ντύσελντορφ, μετά της εριτίμου συζύγου αυτού Ευγεν. κας Μαρίας.
 
Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΟΝΝΗ
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επισκέπτεται από της εσπέρας της 12ης Μαίου την Βόννην, ήτις αποτελεί τον τρίτον σταθμόν της επισήμου επισκέψεως Αυτού εις την Ιεράν Μητρόπολιν Γερμανίας.
 
Την πρωίαν της 13ης Μαίου ο Πατριάρχης και η Τιμία Συνοδεία Αυτού επεσκέφθησαν το Μουσείον Συγχρόνου Ιστορίας της Γερμανίας (Haus der Geschichte), ιδρυθέν υπό του Καγκελλαρίου Helmut Kohl. Ο υποδεχθείς τον Πατριάρχην Ελλογιμ. Καθηγητής Δρ. Harald Biermann, Αντιπρόεδρος του Μουσείου, συνώδευσε τον υψηλόν επισκέπτην κατά την περιήγησίν Του εις τα ποικίλα εκθέματα αυτού (αντικείμενα, φωτογραφίας, αποκόμματα εφημερίδων, οπτικοακουστικόν υλικόν), δι’ων εξιστορείται η πορεία της Γερμανίας από του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η συντελεσθείσα αλματώδης βιομηχανική ανάπτυξις αυτής, η από της τέφρας των ερειπίων μέχρι της συγχρόνου κυριαρχίας εις το ευρωπαικόν γίγνεσθαι οικονομική πρόοδος της χώρας, αι κατακτήσεις των εργατικών και κοινωνικών κινημάτων αυτής, η εξέλιξις του πολιτικού βίου, η τραγωδία της διαιρέσεως των κατοίκων του Βερολίνου -και του λαού της Γερμανίας εν γένει- εις δύο τμήματα, Ανατολικόν και Δυτικόν, διά της οικοδομήσεως του διαβοήτου Τείχους κατά τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1960 και ο εν συνεχεία θρίαμβος της πτώσεώς του εν έτει 1989, η οποία ωδήγησεν εις επανένωσιν της χώρας δι’εντυπωσιακών τελετών ενώπιον της Πύλης του Μαγδεμβούργου την 3ην Οκτωβρίου 1990.
 
Ακολούθως, ο Πατριάρχης επεσκέφθη την έδραν της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας υπαντηθείς διά Δοξολογίας εν τω Καθεδρικώ Ναώ της Αγίας Τριάδος εν μέσω πυκνοτάτου εκκλησιάσματος, υπερπληρώσαντος το εσωτερικόν, τον αυλόγυρον και τους πέριξ αυτού χώρους, προς το οποίον ο Πατριάρχης επεδαψίλευσε την ευχήν και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας, εκφράσας την αναγνώρισιν, την τιμήν, την ευαρέσκειαν και τον έπαινον του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά το μέγα και ιερόν, το «τιτάνειον» έργον το οποίον συνετελέσθη από της συστάσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, ιδιαιτέρως δε κατά την διάρκειαν της 35ετούς Ποιμαντορίας του Σεβ. Μητροπολίτου Αυγουστίνου, η διακονία του οποίου εταυτίσθη προς την ανακαίνισιν των υφισταμένων και την ανέγερσιν νέων μεγαλοπρεπών Ναών και Πνευματικών Κέντρων εν αυτή.
 
Αφού ηυλόγησε τους συνεργάτας και τας ευγενεστάτας κυρίας της διακονίας της Ι. Μητροπόλεως, μετέβη εις την έδραν της Συνόδου των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων Γερμανίας, υπαντηθείς τιμητικώς υπό των Θεοφ. Επισκόπων Μαγδεμβούργου Δρος Gerhard Feige, εκ προσώπου του απουσιάζοντος εις Ρώμην Προέδρου της Συνόδου, και Δρων Gregor Maria Hanke, Karl-Heinz Wiesemann, Hans-Jochen Jaschke και Nikolaus Schwerdtfegen, καθώς και του Αρχιγραμματέως αυτής Αιδεσιμολ. Δρος Hans Langendörfer SJ. Ο Πατριάρχης, αφού ηυχαρίστησε τους εν Γερμανία Ρωμαιοκαθολικούς Επισκόπους διά το ενδιαφέρον των και την συνεργασίαν αυτών μετά της τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και διά τας καταβαλλομένας υπ’αυτών προσπαθείας προς ειρηνικήν συνύπαρξιν των Χριστιανών εντός της πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας της χώρας, εξέφρασε την χαράν Αυτού διά την επικειμένην συνάντησιν εν Ιεροσολύμοις μετά του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και την ελπίδα Του ότι αύτη δεν θα περιορισθή εις επετειακήν έξαρσιν ενός ιστορικού γεγονότος εν τη ζωή της Χριστιανικής Οικουμένης, αλλά θα συμβάλη εις την προώθησιν έτι περαιτέρω αδελφικών σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής, κατά το παράδειγμα του διαλόγου αγάπης και των πράξεων καταλλαγής, άτινας ενεκαινίασαν μεγάλαι μορφαί του Χριστιανισμού, ως οι αοίδιμοι Οικουμενικοί Πατριάρχαι Αθηναγόρας και Δημήτριος και ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων, καθώς και οι Πάπαι Ιωάννης ο ΚΓ’, Παύλος ο ΣΤ’ και ο Καρδινάλιος Ιωάννης Βίλλεμπραντς. Εν συνεχεία, η Σύνοδος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου, μετά το πέρας του οποίου Ούτος παρεχώρησε συνέντευξιν προς ειδησεογραφικά Δίκτυα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τα οποία καλύπτουν δημοσιογραφικώς την Πατριαρχικήν Επίσκεψιν εις Γερμανίαν.
 
Ακολούθως ο Πατριάρχης επέστρεψεν εις το ξενοδοχείον Maritime, ένθα είχε καταλύσει, και ηυλόγησε την προς τιμήν Αυτού παρατεθείσαν υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεξίωσιν εις παγγερμανικόν επίπεδον. Περισσότεροι από 500 προσκεκλημένοι, εν οις εκπρόσωποι των Γερμανικών Αρχών, του Διπλωματικού Σώματος, αρχηγοί και εκπρόσωποι ετέρων Εκκλησιών, Άρχοντες της Μητρός Εκκλησίας, εκπρόσωπος της εν Κολωνία Υποδιευθύνσεως της Γενικής Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet İşleri Başkanlığı), Ακαδημαικοί, επιχειρηματικοί παράγοντες και εκπρόσωποι Μέσων Γενικής Ενημερώσεως προσήλθον διά να υποβάλουν σέβη και να λάβουν την ευχήν του Παναγιωτάτου, ο Οποίος δι̉ ομιλίας εξέφρασεν ευχαριστίας προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας διά το επιτελεσθέν υπ’αυτού έργον, προς τον λαόν και τας Αρχάς της φιλοξενούσης χώρας, τας επιτρεψάσας την ελευθέραν και ακώλυτον ανάπτυξιν αυτού.
 
Μετά το πέρας της δεξιώσεως ο Πατριάρχης εταξίδευσεν αεροπορικώς εις Βερολίνον, πρωτεύουσαν της Γερμανίας από του έτους 1990, προπεμφθείς τιμητικώς εις τον Αερολιμένα Βόννης-Κολωνίας υπό του Εντιμ. κ. Γρηγορίου Δελαβέκουρα. 
 
Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επισκέπτεται από της εσπέρας της 13ης Μαίου το Βερολίνον, πρωτεύουσαν της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ήτις αποτελεί τον τέταρτον σταθμόν της επισήμου επισκέψεως Αυτού εις την τοπικήν Ιεράν Μητρόπολιν του Θρόνου. 
 
Την πρωίαν της 14ης Μαίου ο Πατριάρχης μετέβη εις το Ομοσπονδιακόν Κοινοβούλιον της χώρας (Deutscher Bundestag) προς συνάντησιν του Προέδρου αυτού, Εξοχ. Καθηγητού κ. Norbert Lamment, γενόμενος προφρόνως δεκτός εν τη Αιθούση των επισήμων ακροάσεων της Βουλής, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας και συνεργατών του κ. Προέδρου. Ο Πατριάρχης εξέφρασεν ευχαριστίας διά προσφερομένην υπό της Γερμανικής Πολιτείας φιλοξενίαν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και την παρεχομένην εις αυτήν δυνατότητα όπως επιτελή το ποιμαντικόν έργον αυτής, ήτοι την πνευματικήν διακονίαν των εν τη χώρα διαβούντων Ορθοδόξων Χριστιανών. Διά της προσφωνήσεώς Του ετόνισεν ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον κατά την επί δεκαεπτά αιώνας συνεχή και συνεπή προσφοράν αυτού προς τον Χριστιανισμόν και τον κόσμον ουδέποτε διέκρινε τους ανθρώπους κατά φυλάς και έθνη, αλλ’εκινήθη πάντοτε υπό οικουμενικόν ενοποιητικόν πνεύμα, διηκόνησε δε και διακονεί ανθρώπους και λαούς διαφορετικούς κατά την πολιτιστικήν, κοινωνικήν και μορφωτικήν κατάστασιν αυτών, καλλιεργούν το πνεύμα της αλληλοπεριχωρήσεως και της υπερβάσεως των φυλετικών και άλλων διακρίσεων. 
 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπόνδου Βουλής εξέφρασεν από της εαυτού πλευράς την χαράν του διά την επίσκεψιν του Οικουμενικού Πατριάρχου εις Γερμανίαν μνησθείς της ιδικής του προ ετών επισκέψεως εις την εν Φαναρίω έδραν Αυτού, ενώ εξήρε την προσωπικότητα του Σεβ. Μητροπολίτου Αυγουστίνου και την προσφοράν της κατ’αυτόν Ι. Μητροπόλεως ως σπουδαίου πνευματικού και πολιτιστικού παράγοντος της χώρας, συνεπεία της οποίας απολαμβάνει αύτη υψηλής περιωπής και αναγνωρίσεως παρά τοις κορυφαίοις θεσμοίς της Γερμανικής Πολιτείας. Η συνάντησις κατεκλείσθη διά της ανταλλαγής αναμνηστικών δώρων και της επισκέψεως του Πατριάρχου εις τον χώρον προσευχής και περισυλλογής του Κοινοβουλίου. 
 
Ακολούθως ο Πατριάρχης έσχε κατ’ιδίαν συνάντησιν μετά του Εξοχ. κ. Johachim Gauck, Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εν τω Προεδρικώ Μεγάρω, καθ΄ην εξέφρασε προς τον ύπατον Πολιτειακόν Άρχοντα της χώρας τας θερμάς ευχαριστίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά την παρεχομένην υπο του Κράτους της Γερμανίας συμπαράστασιν προς τους εν αυτώ διαβιούντας Ορθοδόξους και τον Ποιμένα αυτών, Σεβ. Μητροπολίτην κ. Αυγουστίνον, τονίσας ότι, τόσον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον όσον και ο Εξοχ. κ. Gauck, υπό την διττήν ιδιότητα αυτού ως Προέδρου της Δημοκρατίας ηγέτιδος εν τη Ευρωπαική Ηπείρω χώρας και Πάστορος, μέχρι της εκλογής του, της εν Γερμανία Ευαγγελικής Εκκλησίας, καταδικάζουν κατά τον εντονώτερον τρόπον πάσαν μορφήν βίας, φανατισμού και μίσους. Η συνάντησις διεξήχθη εντός εγκαρδίου ατμοσφαίρας και διήρκεσε περί την μίαν ώραν. 
 
Από του Προεδρικού Μεγάρου η Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εις την έδραν της Πρωθυπουργίας, ένθα έσχε συνάντησιν μετά της Εξοχ. κας Angela Merkel, Καγκελλαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο Πατριάρχης εξέφρασεν ευχαριστίας διά την συνεργασίαν της υπ’αυτήν Κυβερνήσεως μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Αυγουστίνου. Η Εξοχ. Καγκελλάριος επέδειξεν ενδιαφέρον να πληροφορηθή τα απασχολούντα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προβλήματα -ως είχε πράξει άλλως τε και κατά την τελευταίαν συνάντησίν της μετά της Α.Θ.Παναγιότητος την 25.02.2013 εν Αγκύρα-, εφ’ω ο Πατριάρχης ανέπτυξε τα αιτήματα αυτού εις τον χώρον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαιτέρως της ελευθερίας θρησκείας, συνειδήσεως και θρησκευτικής εκπαιδεύσεως, ενώ επεσήμανε την ανάγκην του εμπράκτου σεβασμού της ισότητος όλων των πολιτών της Τουρκίας, λαικών και κληρικών, άνευ των εις βάρος των διακρίσεων και αδικιών του παρελθόντος. 
 
Μετά την ολοκλήρωσιν της εν πνεύματι ειλικρινείας και κατανοήσεως διεξαχθείσης συναντήσεως μετά της κας Angela Merkel, ο Πατριάρχης κατηυθύνθη εις την κατοικίαν του Πρέσβεως της Ελλάδος, Εξοχ. κ. Παναγιώτου Ζωγράφου, και ηυλόγησε το προς τιμήν Αυτού παρατεθέν άριστον, τη συμμετοχή πάντων των μελών της Πατριαρχικής Συνοδείας, του οικείου Ποιμενάρχου μετά των Βοηθών παρ’αυτώ Επισκόπων και κληρικών συνεργατών αυτού και των Εξοχ. κ.κ. Λεωνίδου Ευαγγελίδου, Πρέσβεως ε.τ., Εντιμ. κ. Ανδρέου Φρυγανά, Συμβούλου Πρεσβείας, και κ. Αριστείδου Ρασιοπούλου, Προξένου. Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης εδέχθη εις το εν τω ξενοδοχείω Ritz Carlton κατάλυμά Του τον Εξοχ. κ. Cem Özdemir, Βουλευτήν του Γερμανικού Κοινοβουλίου και Αρχηγόν του Γερμανικού Κόμματος «των Πρασίνων», μεθ’ου συνεζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αφορώντα εις την προστασίαν του περιβάλλοντος, την ευρωπαικήν προοπτικήν της Τουρκίας και την κατάστασιν των Μειονοτήτων εν αυτή. 
 
Αργότερον ο Πατριάρχης μετέβη εις τον δεσπόζοντα του κέντρου της πόλεως επιβλητικόν εις μέγεθος και αρχιτεκτονικήν Καθεδρικόν Ναόν (Berliner Dom) της Ευαγγελικής Εκκλησίας εν Γερμανία (EKD), υπαντηθείς εν τη εισόδω αυτού υπό του Αιδεσιμολ. κ. Nikolaus Schneider, Προέδρου του Συμβουλίου αυτής, και εξεφώνησεν εμπεριστατωμένην ομιλίαν επί του θέματος: «Αειφορία, Βιωσιμότης και Ύμνος του Δημιουργού: εκκλησις διά μίαν οικολογικήν ηθικήν εξ Ορθοδόξου απόψεως», δεχθείς επί μακρόν τα σέβη εκατοντάδων προσελθόντων ακροατών, Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών και Διαμαρτυρομένων, κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν, ακολούθως δε ηυλόγησε το προς τιμήν Του παρατεθέν υπό της φιλοξενούσης Εκκλησίας επίσημον δείπνον, καθ’ο εξήρε τας ιστορικάς σχέσεις μεταξύ του κόσμου της Διαμαρτυρήσεως και Οικουμενικού Πατριαρχείου, αρξαμένας από του 16ου αιώνος και εμπλουτισθείσας κατά την διάρκειαν της τελευταίας πεντηκονταετίας διά της παραχωρήσεως υπό των Ευαγγελικών εις την Ι. Μητρόπολιν Γερμανίας της χρήσεως ναών προς εξυπηρέτησιν των λειτουργικών αναγκών αυτής εν πνεύματι αγάπης και καλής θελήσεως, και ανέπτυξεν ενίας σκέψεις σχετικώς προς τους σχεδιαζομένους υπό της EKD εορτασμούς επί τη συμπληρώσει μετά τριετίαν 500 ετών από της γεννήσεως του Προτεσταντισμού, καλέσας τους πιστούς αυτού όπως μη περιορισθούν μόνον εις εορταστικάς επετειακάς εκδηλώσεις, αλλά προβούν, επί τη ευκαιρία, και εις αυτοκριτικήν.