Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τραπεζούντα στην Ίμβρο

Loading...


Στην Ίμβρο βρέθηκε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος μετά το τελευταίο του ταξίδι στην Τραπεζούντα. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου για τη δραστηριότητα του κ. Βαρθολομαίου έχει ως εξής: 

Το εσπέρας της Πέμπτης, 15ης τ. μ., η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επέστρεψεν εκ Τραπεζούντος όπου επραγματοποίησε διά τετάρτην φοράν το ετήσιον προσκύνημα Αυτού εις την ιστορικήν Ιεράν Μονήν Σουμελά ένθα ετέλεσε την Θείαν Λειτουργίαν επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εν συλλειτουργία μετά των Θεοφιλ. Επισκόπων Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, εξ Αυστραλίας, και Μπροβαρί κ. Θεοδοσίου, εξ Ουκρανίας. 
Παρέστησαν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Aram Ateşyan, Γεν. Επίτροπος του Αρμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Αστρακάς, Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, πολυπληθές εκκλησίασμα εκ διαφόρων χωρών και ο Εντιμ. κ. Ertuğrul Genç, Δήμαρχος Ματσούκας (Maçka), όστις και υπεδέχθη τον Πατριάρχην την προτεραίαν εν τω αερολιμένι της Τραπεζούντος ομού μετά του Εντιμ. κ. Halil İbrahim Ertekin, βοηθού Νομάρχου της πόλεως.

Μετά την ανάγνωσιν του ιερού Ευαγγελίου ο Παναγιώτατος ωμίλησε προς τους πιστούς επικαλεσθείς την χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου και εν συνεχεία ηυχαρίστησε τουρκιστί διά βραχέων τας αρμοδίους Αρχάς διά την παρασχεθείσαν άδειαν τελέσεως της Θ. Λειτουργίας, εκφράσας συγχρόνως την ικανοποίησίν Του διότι η UNESCO θα αναλάβη ανακαινιστικά και εξωραιστικά έργα εν τη ιστορική Μονή.

Μετά την απόλυσιν ετέλεσε τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εκεί αναπαυομένων πατέρων και αδελφών ημών μνησθείς και των αειμνήστων Μητροπολιτών Χαλδίας Κυρίλλου, Λαοδικείας Μαξίμου, Ποντίων την καταγωγήν, Ροδοπόλεως Ιερωνύμου και Κολωνίας Γαβριήλ.
Μετά το γεύμα ο Πατριάρχης επεσκέφθη εθιμοτυπικώς εν τη έδρα αυτού τον Εντιμ. κ. Δήμαρχον Ματσούκας και το απόγευμα μετά της συνοδείας Αυτού επέστρεψεν αεροπορικώς εις την Πόλιν.

1

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 17ης τ. μ., και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 18ης ιδίου, καθ᾽ ην εκκλησιάσθησαν πιστοί εντεύθεν και εξ Αμερικής.
* * *
Την πρωίαν της Δευτέρας, 19ης Αυγούστου, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης, ανεχώρησεν εις Ίμβρον επί τω τέλει ίνα προστή της πανηγύρεως του γενεθλίου χωρίου Αυτού των Αγίων Θεοδώρων, επί τη Αποδόσει της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένθεν θα επιστρέψη την 26ην τ. μ. .
* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, εξαιτησάμενον τας σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτού.
-Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
-Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πιττσβούργου κ. Σάββαν.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελον, μετά του πατρός αυτού Εντιμ. κ. Ιωάννου.
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Μωκησσού κ. Δημήτριον, εκ Σικάγου.
– Τον Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, εκ Γενεύης.
– Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Καλλιμάνην, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Λυδίας και των θυγατέρων αυτών, εξ Αμερικής.
– Τον Εντιμ. κ. Frank Πανταζόπουλον, Επιχειρηματίαν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Serene και της θυγατρός αυτών δίδος Αικατερίνης, εξ Αμερικής.
– Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Αγγελίδην, υποβαλόντα ευγνώμονας ευχαριστίας διά την έκφρασιν της Πατριαρχικής συμπαθείας επί τη προσφάτω εκδημία της μητρός αυτού αειμνήστου Ευδοξίας, εντεύθεν.
-Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Γεωργόπουλον, Ψυχολόγον, εξ Αμερικής.
– Την Ευγεν. κ. Ευφροσύνην Ηλιάδου, μετά της θυγατρός αυτής Έρσης, εξ Αθηνών, και της Ευγεν. κ. Άννης Σεγίσογλου, εντεύθεν.
– Επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις των, τους Εντιμ. κ. κ. Μάριον Ηλιάδην, Επιχειρηματίαν, και Παναγιώτην Οζκουρκούτην, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, την Ευλαβ. κ. Μαρίαν Μπέργκε και την Ευγεν. κ. Μαριάνναν Τσιμάρα, εντεύθεν.
* * *

 Εξεπροσωπήθη υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Ανδρέου Μητσίδου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ακροπόλεως Λευκωσίας, την Παρασκευήν, 16ην Αυγούστου.
Καταλλήλως δε κατά:
α) την κηδείαν του αειμνήστου Ανθίμου Πιλίτσογλου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, το Σάββατον, 17ην τ.μ., και
β) την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Μιχαήλ και Αναστασίας Καρλούτσου, εξ Αμερικής, τελεσθείσαν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 18ην ιδίου, ούς και εδέχθη εις ακρόασιν, ευλογήσας τον νεοφώτιστον.