Ίμβρος: Το χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης

Loading...


To της Πατριαρχικής στην – Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Μεταξύ 16-20 Ιανουαρίου αρξαμένου έτους 2017 η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη την γενέτειραν Αυτού Ίμβρον διά να συνεορτάση μετά του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου τα ονομαστήριά του (18 ιδίου) και διά να ευχηθή και ευλογήση τους συμπατριώτας Του επί τω νέω έτει ενισχύων αυτούς εις τον ακριτικόν τόπον της διαβιώσεώς των.

Το εσπέρας της 16ης τ. μ. έφθασεν εις την Ίμβρον και ο Εξοχ. κ. Τέρενς Κουΐκ, Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος επεκοινώνησε προς τους Ιμβρίους και παρέστη συμπροσευχόμενος εις την Θείαν Λειτουργίαν των ονομαστηρίων της Α. Σεβασμιότητος, αναχωρήσας εκ της Νήσου την μεσημβρίαν της 18ης ιδίου.

Ο Πατριάρχης κατά την διαμονήν Του επεσκέφθη διάφορα χωρία και συμπροσηυχήθη μετά των συγκεντρωθέντων προς υποδοχήν Αυτού ομοπατρίων Του εις τους Ι. Ναούς αυτών∙ επραγματοποίησεν εθιμοτυπικήν επίσκεψιν εις τον Έπαρχον Εντιμ. κ. Muhittin Gürel∙ παρέστη και ωμίλησεν εις την κοπήν της πίττας εις τον Σύνδεσμον του Σχοινουδίου, εις την τελετήν της οποίας ωμίλησε και ο Εξοχ. κ. Υφυπουργός (17 Ιανουαρίου)∙ εκκλησιάσθη κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ της Παναγίας προεξάρχοντος του εορτάζοντος Ποιμενάρχου, τον οποίον και προσεφώνησε διά θερμών αδελφικών λόγων και προσέφερεν αυτώ αρχιερατικήν στολήν∙ επεσκέφθη το Δημοτικόν Σχολείον του γενεθλίου χωρίου Αυτού και διένειμεν αναμνηστικά εις τους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητάς αυτού και, τέλος, επεσκέφθη κατ᾿ οίκον παλαιούς συμμαθητάς και γνωρίμους Αυτού και ηυλόγησε τας ευσεβείς οικογενείας των.

Παρά την κακοκαιρίαν των ημερών, η Α. Θ. Παναγιότης ηυχαριστήθη τα μάλα εκ της νέας ταύτης προσκυνηματικής επισκέψεώς Του εις την γενέτειράν Του και της εορτίου επικοινωνίας Αυτού μετά των κατοίκων αυτής.

Τον συνώδευον κατ᾿ αυτήν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Αβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Γρηγόριος, ο εκ των Εφημερίων της Κοινότητος Σταυροδρομίου Αιδεσιμ. π. Δημήτριος Μαγιόγλου και ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας. Επίσης, κατά το διήμερον 16-18 Ιανουαρίου επεσκέφθη την Ίμβρον και ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.

Κατά τας ημέρας της επισκέψεώς Του εις την Νήσον ο Πατριάρχης διέμεινεν εν τη Ιερά Μητροπόλει, φιλοξενούμενος του Σεβ. αγίου Ίμβρου και Τενέδου.