Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας

Loading...


Ακολουθεί η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας Robert Fico, κατά την συνάντηση που είχαν την περασμένη Δευτέρα, έτσι όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αρχιγραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,

Χριστός Ανέστη!

Μετά πλείστης όσης χαράς και τιμής εξιδιασμένης χαιρετίζομεν εγκαρδίως την Υμετέραν λίαν ημίν περισπούδαστον και αγαπητήν Εξοχότητα και τούς εριτίμους συνεργάτας Αυτής.

Ομού μετά των χαιρετισμών της ημετέρας Μετριότητος, κομίζομεν υμίν και τον χαιρετισμόν αγάπης της Πρωτοθρόνου εν τη Ορθοδοξία Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως – Νεας Ρωμης, την οποίαν και εκπροσωπούμεν θείω βουλήματι.

Ευχαριστούμεν υμάς δια την υποδοχήν και τούς καλούς λόγους, καθώς και δια τας επιφυλαχθείσας τιμάς προς την ημετέραν Μετριότητα, τον διάδοχον του Πατριάρχου Φωτίου, του αποστείλαντος ενταύθα τούς Αγίους Ισαποστόλους Κυριλλον και Μεθόδιον προς ευαγγελισμόν της χριστιανικής πίστεως και διάδοσιν του πολιτισμού εν Χριστώ, προς ευμάρειαν πνευματικήν και υλικήν των προγόνων Σας και όλων των μέχρι σήμερον έκτοτε γενεών.

Εις την καθ  ημάς Ορθόδοξον Χριστιανικήν Ανατολήν, εκ της οποίας απεστάλησαν οι ευαγγελισταί Κυριλλος και Μεθόδιος, ο άνθρωπος κατέχει μίαν σπουδαιοτάτην θέσιν και μίαν μεγίστην και ιδιάζουσαν αποστολήν. Ο κόσμος και η κοινωνία γενικώτερον, με τον εκμοντερνισμόν της σήμερον, καθίστανται αληθιναί π α λ α ι σ τ ρ α ι  εις τας οποίας εξασκείται το θεϊκόν και σωτήριον άθλημα της συνεχίσεως του  ε υ α γ γ ε λ ι σ μ ο υ  της ανθρωπότητος. Διο και τον περισσότερον χρόνον της προσευχής ημών των Ορθοδόξων κατέχει η δια τον κόσμον και τον συνάνθρωπον, με πρώτας τας Αρχάς τας οποίας Αυτός ο Κυριος θέτει επί κεφαλής του λαού του, ως διδάσκει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος.

Επισκεπτόμενοι την ευλογημένην Χωραν Σας, Εξοχώτατε, εν τη οποία ασκείτε το αιρετόν υ π ο υ ρ γ η μ α  της διαφυλάξεως της ακεραιότητός της, αλλά κυρίως την δ ι α κ ο ν ι α ν της ενότητος του λαού και της πνευματικής και υλικής και πολιτιστικής ευημερίας  του, Σας διαβεβαιούμεν ότι εν τη υπευθύνω αποστολή Υμών έχετε τας ευχάς και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας και της ημετέρας Μετριότητος προσωπικώς, δεομένων, εν αναγνωρίσει του έργου υμών προσωπικώς και των συνεργατών Σας, καθημερινώς «υπέρ της πόλεως και χώρας ταύτης, ως και πάσης πόλεως και χώρας, και της διαφυλάξεως αυτών από οργής, λιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλλων και εμφυλίου πολέμου» και όπως αύτη εν ευημερία και ειρήνη συνεχίζη την ιστορικήν πορείαν αυτής, αποτελούσα υπόδειγμα ενότητος, σταθερότητος, ειρήνης και ευημερίας πνευματικής και υλικής.

Η Χωρα Σας, Εξοχώτατε, η αγαπητή και ωραία Σλοβακία, ως πληροφορούμεθα, τυγχάνει εκ των περισσότερον ευρώστων της περιοχής εις οικονομικήν ανάπτυξιν και ευμάρειαν. Ασφαλώς τούτο οφείλεται μεγάλως εις την εργατικότητα του λαού και των αρχόντων αυτού. Συγχαίρομεν από μέσης καρδίας και ευχόμεθα και ανάλογον πρόοδον και περί τα πνευματικά, καθ  ὅσον, ως τονίζει και ο ίδιος ο Κυριος ημών, «ουκ επ  ἄρτῳ μόνον ζήσεται άνθρωπος».

Προσευχόμεθα διακαώς όπως ο Δοτήρ παντός αγαθού Κυριος ημών Ιησούς Χριστός παρέχη πλουσίως πάσαν ευλογίαν και παν δώρημα τέλειον, προ πάντων δε υγιείαν, ειρήνην, πρόοδον και ευημερίαν, υλικήν τε και πνευματικήν, εις τον Λαόν της φιλοξενούσης ημάς Σλοβακίας,  εις δε την Εξοχότητά Σας και τας Αρχάς του τόπου τούτου την άνωθεν ενίσχυσιν προς επιτυχή διεξαγωγήν του δυσκόλου και λίαν υπευθύνου και λεπτού έργου υμών εν φόβω Θεού και επ  ἀγαθῷ του Λαού και του Κράτους.

Κυριος ο Θεός κατευθύναι τας σκέψεις και τας ενεργείας της Υμετέρας Εξοχότητος, ίνα γαληνόν και ησύχιον βίον διάγουν εν ευημερία πάντοτε οι Σλοβάκοι αδελφοί συμπολίται Σας.