Η ειρηνική επίσκεψη του Πατριάρχου Αντιοχείας Ιωάννου στο Φανάρι

Loading...


Ως ήδη ανεκοινώθη, τό εσπέρας τής Παρασκευής, 31ης Μαΐου, η Α.Θ.Μακαριότης, ο Πατριάρχης τής Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας καί πάσης Ανατολής κ. κ. Ιωάννης Ι’, συνοδευόμενος υπό τών Σεβ. Μητροπολιτών Τύρου καί Σιδώνος κ. Ηλιού καί Βόστρων κ. Σάββα, Θεοφιλ. Επισκόπου Σελευκείας κ. Εφραίμ, Διευθυντού τού Ιδιαιτέρου Γραφείου τού Μακαριωτάτου, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Σιλουανού Onar, Αιδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Najim, Ιερολογ. Αρχιδιακόνου κ. Γερασίμου Kabbas, Ιερολ. Διακόνου κ. Πορφυρίου Giorgi, Ελλογ. Δρος κ. Eli Salem, Προέδρου τού Πανεπιστημίου τού Μπαλαμάντ, καί τών Εντιμ. κ.κ. Raymond Rizk, George Nashawati, Carol Saba καί Taki Louka, αφίκετο αεροπορικώς εκ Βηρυττού εις τήν Πόλιν, πρός πραγματοποίησιν επισήμου ειρηνικής επισκέψεως εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί τήν Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, κ.κ. Βαρθολομαίον.

Τήν Α. Μακαριότητα καί τήν τιμίαν συνοδείαν Αυτής υπεδέχθησαν εκ μέρους τής Α. Θ. Παναγιότητος, τού Πατριάρχου, εν τή αιθούση τών επισήμων τού αεροδρομίου τής Πόλεως οι Σεβ. Μητροπολίται Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος καί Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας καί ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος, οίτινες συνώδευσαν αυτούς εις τό κατάλυμά των.

Τό Σάββατον, 1ην Ιουνίου, η Α.Θ.Μακαριότης, ο Πατριάρχης Αντιοχείας προέστη Δοξολογίας εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ, αποδοθεισών προηγουμένως τών κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμών, είτα δέ ωδηγήθη Ούτος εις τήν Αίθουσαν τού Θρόνου, ένθα εγένετο επισήμως δεκτός μετά πολλής αδελφικής αγάπης καί εγκαρδιότητος υπό τής Α.Θ. Παναγιότητος, τού Πατριάρχου, καί τής ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας τού Θρόνου, γενομένων επισήμων προσφωνήσεων.

Τήν δέ μεσημβρίαν οι δύο Προκαθήμενοι, μετά τών συνοδών αυτών μετέβησαν εις τήν εν Χάλκη Ιεράν Μονήν τής Αγίας Τριάδος, εις τήν είσοδον τής οποίας υπεδέξαντο τούς Προκαθημένους οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Πρόεδρος τής Εφορείας, μετά τών μελών αυτής, καί ο Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος τής Ι. Μονής, ο οποίος εν τή αιθούση τελετών προσεφώνησε τόν Μακ. Προκαθήμενον τής κατά Αντιόχειαν Εκκλησίας, αντιφωνήσαντα καταλλήλως, ενώ ωμίλησαν ωσαύτως οι Εντιμολ. κ. κ. Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος τής Αγίας τού Χριστού Μ. Εκκλησίας, Προέδρος τής Αδελφότητος Οφφικιάλων «Παναγία η Παμμακάριστος», καί Βασίλειος Δήμου, Άρχων Προστάτης τών Γραμμάτων καί εκ τών αποφοίτων τής Χάλκης, αναπτύξας τό ήθος καί τήν παράδοσιν αυτής, καί κατέκλεισεν ο Παναγιώτατος. Επηκολούθησε γεύμα εν τή τραπέζη τής Μονής.

alt

Τό εσπέρας τής ιδίας, παρετέθη δείπνον εν τή εν Θεραπείοις Πατριαρχική κατοικία πρός τιμήν τού Μακ. Προκαθημένου καί τής τιμίας συνοδείας αυτού, εις τό οποίον παρεκάθησε καί ο εν τή Πόλει Εξοχ. κ. Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος.

Πανηγυρική Συλλειτουργία τής Α. Θ. Παναγιότητος, μετά τής Α. Θ. Μακαριότητος, τού Πατριάρχου Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννου Ι’

Επί τή εορτή πάντων τών εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων καί Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, τήν Κυριακήν τής Σαμαρείτιδος, 2αν Ιουνίου, ετελέσθη εν τώ Π. Πατριαρχικώ Ναώ μετά τής επιβαλλομένης εκκλησιαστικής τάξεως η Θεία Λειτουργία, καθ΄ήν συνελειτούργησαν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, καί η Α. Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. κ. Ιωάννης Ι’.

Μετ’ αυτών συνελειτούργησαν οι συνοδοί Ιεράρχαι τής Α.Θ.Μακαριότητος καί οι Σεβ. Μητροπολίται Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος, Ρόδου κ. Κύριλλος καί Κυδωνίας καί Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός.

Κατ? αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Μεξικού κ. Αθηναγόρας, Περγάμου κ. Ιωάννης, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, Αυστρίας κ. Αρσένιος καί Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Neftekach κ. Αμβρόσιος, εκ τού Πατριαρχείου Μόσχας, επί κεφαλής ομίλου προσκυνητών, Άρχοντες Οφικκίαλοι τής Αδελφότητος Οφφικιάλων «Παναγία η Παμμακάριστος», οι Εντιμολ. κ. κ. Γεώργιος Καλαντζής, Αρχων Ρεφερενδάριος τής Αγίας τού Χριστού Μ. Εκκλησίας-Αντιπρόεδρος τής Βουλής τών Ελλήνων, καί Σταύρος Αρναουτάκης, Άρχων Εξαρχος-Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τής Ελλάδος ενταύθα, άλλοι επίσημοι, προσκυνηταί εκ τού εξωτερικού καί εξ Αντιοχείας Τουρκίας.

alt

Μετά τήν απόλυσιν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, προσεφώνησε τόν Μακ. Πατριάρχην Αντιοχείας κ. Ιωάννην Ι’, Όστις αντεφώνησε καταλλήλως. Επηκολούθησεν η ειθισμένη ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων καί εν κατακλείδι Ούτοι ηυλόγησαν τούς πιστούς, ψαλλομένων τών Πολυχρονισμών αυτών, μεθ’ ό η Α. Θ. Μακαριότης διένειμε τό αντίδωρον εις τό εκκλησίασμα.

Εν συνεχεία, παρετέθη υπό τής Αδελφότητος τών οφφικιάλων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου επίσημον γεύμα εν τώ εστιατορίω Beyti, εις τά επιδόρπια τού οποίου εγένοντο προπόσεις υπό τών δύο Πατριαρχών, ενώ τό εσπέρας τής ιδίας διεξήχθησαν εν τοίς Πατριαρχείοις αι προβλεπόμεναι επίσημοι συνομιλίαι μεταξύ τών δύο πλευρών, καθ’ άς συμπροήδρευσαν η Α.Θ.Παναγιότης καί η Α. Θ. Μακαριότης.