Μήνυμα του Πατριάρχη Μόσχα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τα ονομαστήρια

Loading...


Θερμό ευχετήριο μήνυμα απέστειλε ο Πατριάρχη Μόσχας κ.Κύριλλος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο που σήμερα άγει τα ονομαστήριά του.

Το μήνυμα του κ.Κυρίλλου αναφέρει:

Παναγιώτατε, αγαπητέ εν Κυρίω αδελφέ και συλλειτουργέ ενώπιον του θυσιαστηρίου του Θεού,

Φιλαδέλφως προσαγορέυω την Υμετέραν Αγιοσύνην, συγχαίρων Αυτή επί τη ημέρα μνήμης του Αγίου Βαρθολομαίου, Αποστόλου του Χριστού.

Σχεδόν επί µίαν εικοσιπενταετίαν σύμπασα η Αγιωτάτη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως μετά του Προκαθημένου αυτής τιμά την ημέραν ταύτην των Υμετέρων ονομαστηρίων, δοξάζουσα τον θαυμαστόν εν τοις αγίοις Αυτού Θεόν διά την άοκνον και ανεξιχνίαστον προνοιακήν μέριμναν διά τον λαόν Αυτού και όλον τον κόσμον. Εφόσον λόγω ακαταλύτου ενότητος των Σώματος του Χριστού η χαρά του ενός μέλους είναι, κατά τον Απόστολον, και κοινή χαρά όλων των λοιπών (πρβ. Α’ Κορ. 12.26), νυν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί άπαντες ενώνουν τας φωνάς αυτών εις προσευχήν υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως της Υμετέρας Παναγιότητος

Η αγαπη ήτο αυτή η οποία προ πενταετίας κίνησε τας καρδίας ημών και εκαθιερώθη εν ωραίον έθιμον ανταλλαγής αντιπροσωπειών των Εκκλησιών Κωνσταντινουπόλεως και Ρωσσίας προς συμμετοχήν εις τους εορτασμούς των ονομαστηρίων των Προκαθημένων αυτών.

Τη πρωτοβουλία της Υμετέρας Παναγιότητος τακτικότερες έγιναν πλέον και οι συναντήσεις των Προκαθημένων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών επί τω σκοπώ της αντμετωπίσεως των εν τη πορεία προπαρασκευής της Πανορθοδόξου Συνόδου ανακυπτομένων θεμάτων. Ελπίζω εις την υπό την πεπνυμένην συμμετοχήν της Υμετέρας Παναγιότητος, εν πνεύματι ενότητος και φιλαδελφίας, κοινής μαρτυρίας και προθυμίας αλλήλων τα βάρη βαστάζειν (πρβ. Γαλ. 6.2), περαιτέρω σύσφιγξιν τόσον των μεταξύ των ημετέρων Εκκλησιών διμερών σχέσεων, όσον και της πανορθοδόξου συνεργασίας.

Διά του εκπροσώπου μου Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ναρο-Φομίνσκ κ. Ιωνάννου κοινωνός γινόμενος της πανηγυρικής ταύτης ημέρας, προσευχόμενος εύχομαι, διά πρεσβειών του ουρανίου Υμών Προστάτου και ευχέτου της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας, ο Θεός να ενδυναμώνει πάντοτε την Υμετέραν Παναγιότητα και το Άγιον Πνεύμα Παράκλητος να καθοδηγεί Υμάς.

Μετά της αδελφικής εν Κυρίω αγάπης, διατελώ.

 

+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

ΚύριλλοςΕτικέτες